Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Motion 2015/16:3283 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:67
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Bordlagd
2015-12-10
Inlämnad
2015-12-10
Hänvisad
2015-12-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår proposition 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Motivering

För Vänsterpartiet står asylrätten i centrum – den är inte förhandlingsbar. Asylrätten som den ser ut i dag tillkom som ett resultat av de mycket stora flyktingströmmar som följde efter andra världskriget. Detta mänskliga lidande skulle aldrig få upprepas igen. Sverige är förpliktigat genom att ha undertecknat internationella konventioner, bl.a. Genèvekonventionen, att garantera och upprätthålla asylrätten. Asylrätten är också en av de grundläggande rättigheterna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I artikel 14 slår man fast att var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Det är också vår moraliska skyldighet att som medmänniskor erbjuda skydd åt dem som är på flykt.

Förslagen – att införa id-kontroller på buss, tåg och färjor på väg till Sverige från annan stat samt meddela föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter för att se till att åtgärderna följs – som regeringen lägger fram i proposition 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, omöjliggör i praktiken för många människor att ta sig till den svenska gränsen och söka asyl. Asylrätten urholkas på så vis och det kan Vänsterpartiet aldrig ställa sig bakom. Regeringen för en signalpolitik för att få färre människor att söka sig hit, i en tid då vi i stället behöver slå vakt om asylrätten. Att införa id-kontroller på transporter till Sverige slår hårt mot dem som behöver vår hjälp allra mest.

Det kommer otvetydigt att leda till att människor tvingas utsätta sig för stora risker i syfte att komma till Sverige när de nekas resa med färjorna p.g.a. att de saknar giltiga id-handlingar. De lagliga vägarna till EU måste bli fler, inte färre, och förslaget innebär i praktiken ett transportörsansvar för resor inom EU/Europa. Det är oacceptabelt.

Vänsterpartiet fruktar den dominoeffekt, som vi hävdar kommer att uppstå med fler och fler gränskontroller inom Europa och en förstärkt yttre gränsbevakning. Det i sin tur kommer att göra att länder utanför EU, t.ex. Turkiet, får agera grindvakter.

Regeringen hävdar att id-kontroller och försämrade villkor hos oss ska få andra att ta emot fler flyktingar. Men allt tyder på att motsatsen kommer att ske. Norge har redan infört motsvarande begränsningar som en följd av det svenska beslutet. Danmark är på väg att göra detsamma. Genom EU reses gränsbommar och hinder för människor på flykt. Den passfrihet för resor inom Norden som vi haft sedan 1950-talet sätts ur spel.

Vänsterpartiet vill i stället sätta press på EU – inte flyktingarna. Vi vill att Sverige fryser inbetalningen av EU-avgiften till dess att EU-länderna lever upp till de överenskommelser som finns om fördelning av flyktingar. Fokus måste ligga på att upprätta lagliga vägar in i EU, för att få slut på de tragedier som utspelar sig i och runt Medelhavet.

Utöver de oacceptabla konsekvenserna ur ett människorättsligt perspektiv, tillkommer stora olägenheter för både pendlare och företag som bedriver tåg- och busstrafik mellan Danmark och Sverige. Enligt Öresundsinstitutet görs omkring 75 000 resor dagligen mellan Danmark och Sverige i tåg, bil och andra motorfordon. Det handlar om resor till Köpenhamns flygplats Kastrup, om fritidsresor, affärsresor och om 15 200 pendlare som åker till ett jobb på andra sidan sundet. Det är mycket sannolikt att införandet av id-kontroller leder till förseningar och att det blir krångligare att resa.

Regeringens förslag i proposition 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, går inte att försvara. Det är ett framhastat förslag där samtliga – eller delar av – förslagen avstyrkts av tillfrågade remissinstanser. Vänsterpartiet har fokuserat på asylrätten, och regeringens förslag i propositionen sätter asylrätten ur spel. Även Lagrådet menar att regeringens förslag skulle undergräva asylrätten och man avstyrker regeringens lagförslag i sitt yttrande: Det är för Lagrådet tydligt att den nu föreslagna tillfälliga lagstiftningen inte kommer att visa sig ändamålsenlig för att möta redan dagens utmaningar, om man samtidigt vill värna asylrätten. Det är högst anmärkningsvärt att regeringen ändå väljer att lägga fram proposition 2015/16:67.

Riksdagen bör avslå regeringens proposition 2015:16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Detta bör riksdagen besluta.

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Hans Linde (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Torbjörn Björlund (V)

Christina Höj Larsen (V)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår proposition 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.