Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Motion 2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:67
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Bordlagd
2015-12-10
Inlämnad
2015-12-10
Granskad
2015-12-10
Hänvisad
2015-12-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet med de ändringar som framgår av bilaga 1 i motionen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omedelbart bör förordna om kontroller av id-kort, pass och uppehållstillstånd enligt Sverigedemokraternas lagändringsförslag, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör förordna om sanktioner mot överträdelser av förordningen om id-kontroller, genom vilka transportören åläggs ett strikt ansvar för samtliga kostnader som den irreguljära migranten vållar i Sverige, och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör förordna om att transportörer vid upprepade överträdelser ska förlora sitt tillstånd att bedriva transportverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten inledningsvis ska täcka kostnaderna för säkerhetsvakter, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör erbjuda att bistå de danska utförare som träffas av regeringens förordning med utbildning, säkerhetspersonal och en samlad teknisk infrastrukturlösning och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om ändring i utlänningslagens bestämmelser om uppenbart ogrundade asylansökningar och tillkännager detta för regeringen.

 

Motivering

På senare tid har de andra sju partierna slutligen insett att deras politik för asylmottagning och gränskontrollpolitik varit ohållbar, och nu börjar inse att vår politik är att föredra. Det ledde till att regeringen nyligen upprättade gränskontroller, om än halvdana, och pratar om att minska volymerna. Den 9 december presenterades en proposition om identitetskontroller av passagerare på allmänna transportmedel till Sverige.

Detta ser vi som en positiv utveckling, men situationen har uppenbarligen spårat ur, och ytterligare åtgärder krävs än de som hittills lagts på riksdagens bord. Vi vill införa ett strikt transportörsansvar för att kontrollera både pass/ID och visum vilket ska gälla tåg, bussar, båtar och taxi. Brott mot dessa regler ska resultera i mycket tunga böter och vid upprepade förseelser ska tillstånd att åka in i Sverige dras in.

Sverigedemokraterna anser att endast ID-kort eller pass från viseringsfria länder ska godtas, och i annat fall ska visum kontrolleras. För att säkra arbetsmiljön för transportanställda ska staten inledningsvis täcka kostnaderna för säkerhetsvakter. Vi räknar med att vårt förslag kommer att minska inflödet av asylsökande med allmänna transportmedel till nära noll, med fullt hanterbara bieffekter för såväl persontrafik som godstrafik.

Tågtrafiken över Öresundsbron utgör en särskild utmaning och det danska tågbolaget DSB har uttryckt osäkerhet över huruvida man klarar av att utföra ID-kontrollerna vid Kastrup. Vi vill därför att Sverige bistår med utbildning, säkerhetspersonal och en samlad, teknisk infrastrukturlösning. SJ-linjen från Köpenhamns huvudbangård direkt till Sverige kommer att kontrolleras i Köpenhamn och Öresunds-linjen kommer behöva delas så att tågen till och från Sverige stannar vid Kastrup och återvänder i båda riktningar. Passagerare som ämnar fortsätta till Sverige byter tåg och däremellan utförs pass/ID-kontroll. Vid bytet vill vi se snabba, automatiska spärrar där EU-medborgare själva drar sitt pass och identifierar sig med fingeravtryck. Ett separat system ska hantera passagerare utan pass med återgivet fingeravtryck, eller där visum krävs. På så sätt uppnår vi full kontroll utan att nämnvärt försvåra för pendlare och nöjesbesökare.

Vid Öresundsbron vill vi att riktiga gränskontroller införs. All inkommande trafik med buss, lastbil eller personbil ska kunna kontrolleras av en kraftigt förstärkt gränskontrollorganisation. Eftersom vi eftersträvar en mycket mer omfattande gränskontrollverksamhet än vad som sker idag, vill vi utöka antalet scannrar för genomsökning av fordon och hemvärnet ska även kunna kallas in för att minimera trafikstörningar och snabba på processen.  Ett stoppat flöde över gränsen kommer att skapa en marknad för smuggling i mindre båtar, därför vill vi även stärka kustbevakningen och undersöka möjligheten att använda ny övervakningsteknologi som exempelvis drönare. Det kan tilläggas att vi har budgeterat för förstärkningar av polisen. Vi avser att återkomma till dessa frågor i andra sammanhang.

Vi vill även återinföra beredskapspolisen som kan hjälpa till att bemanna bron för att kontrollera de som försöker ta sig in gömda i fordon och att det i extrema undantagsfall ska finnas en möjlighet att stänga av bron för persontrafik. Vi har sedan flera år tillbaka budgeterat för och lagt förslag om återförande av beredskapspolisen, och vi avser att återkomma till frågan.

Utlänningslagen ändras så att asylsökande som reser till Sverige från ett angränsande säkert land, i vilket de inte riskerar att förföljas, eller sådan situation som innebär alternativt skyddsbehov, ska anses ha lämnat in en uppenbart ogrundad asylansökan. Därmed kommer dessa personer att avvisas med omedelbar verkan. Möjligheten att överklaga sådana beslut bör också slopas. Detta kan dessutom göras utan att tumma på asylrätten då Flyktingkonventionen inte berör restriktioner i rörligheten mellan säkra länder. Enligt UNHCR finns heller ingen rätt för sökande att välja asylland.

Våra förslag skulle innebära att pendlare, besökare eller de som flyger från Kastrup kan fortsätta med detta nästan som tidigare. Även lastbilstrafiken skulle kunna fortsätta som tidigare, men får räkna med kontroller vid gränsen. Bland annat genom scanning av fordon. Däremot kommer inga asylsökande att kunna ta sig in i landet. Sveriges flyktingpolitik ska istället fokuseras på systemet för kvotflyktingar. Med Sverigedemokraternas förslag kan välfärden upprätthållas och den inre ordningen och säkerheten garanteras. Detta skulle leda till att de sociala och kulturella problem som decennier av extremt stort asylmottagande orsakat, kan börja rättas till.

Bilaga 1

(proposition)

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda åtgärder som får

vidtas vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten

i landet.

 

(ändringsförslag)

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda åtgärder som får

vidtas vid fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten

i landet.

 

(proposition)

Regeringens befogenheter

2 § Om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna

ordningen eller den inre säkerheten i landet får regeringen, i syfte att

upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet, vidta sådana

åtgärder som avses i 3 och 4 §§.

 

(ändringsförslag)

2 § Vid överhängande fara för den allmänna

ordningen eller den inre säkerheten i landet, eller om sådan fara uppkommit, får regeringen, i syfte att

upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet, vidta sådana

åtgärder som avses i 3 och 4 §§.

 

(proposition)

Bemyndiganden

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter som utförs

med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

 

(ändringsförslag)

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter som utförs

med buss, tåg, taxi eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

 

Föreskrifter enligt 1 st. får förplikta transportören att endast godta nationellt ID-kort eller

pass för viseringsfria medborgare, och att kontrollera uppehållstillstånd för övriga medborgare.

 

Regeringen får även meddela föreskrifter om stängning av icke-kommersiell trafik på väg eller

annan led som allmänt används för trafik med motorfordon och som

utgör en förbindelse med en annan stat.

Regeringen får besluta om sådan stängning i ett enskilt fall.

(proposition)

Tidsperiod

5 § Föreskrifter enligt 3 § får gälla högst sex månader.

Föreskrifter enligt 4 § ska ha samma giltighetstid som de föreskrifter

enligt 3 § som de förstnämnda föreskrifterna avser.

 

Ett ärende eller mål om tillsyn, kontroll eller sanktionsavgifter får dock prövas enligt föreskrifterna

efter det att giltighetstiden för dessa har gått ut, om ärendet eller målet inletts dessförinnan.

 

(ändringsförslag)

5 § Föreskrifter enligt 3 § får gälla högst ett år.

Föreskrifter enligt 4 § ska ha samma giltighetstid som de föreskrifter

enligt 3 § som de förstnämnda föreskrifterna avser.

Ett ärende eller mål om tillsyn, kontroll eller sanktionsavgifter får dock prövas enligt föreskrifterna

efter det att giltighetstiden för dessa har gått ut.

 

(proposition)

Ny tidsperiod

6 § När en sådan giltighetstid som avses i 5 § har gått ut, får nya föreskrifter

meddelas med stöd av 3 eller 4 § för en giltighetstid som börjar

löpa tidigast två veckor efter det att den tidigare giltighetstiden gått ut.

 

1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2015.

2. Lagen upphör att gälla den 21 december 2018.

3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 eller 4 § upphör att Prop. 2015/16:67

gälla senast när denna lag upphör att gälla.

4. Trots punkt 2 gäller lagen fortfarande för ärenden eller mål om tillsyn,

kontroll eller sanktionsavgifter som har inletts innan denna lag upp hörde

att gälla.

 

(ändringsförslag, paragraf 6 tas bort)

- Denna lag träder i kraft den 21 december 2015.

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

Yrkanden (7)

 • 1.
  Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet med de ändringar som framgår av bilaga 1 i motionen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omedelbart bör förordna om kontroller av id-kort, pass och uppehållstillstånd enligt Sverigedemokraternas lagändringsförslag, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör förordna om sanktioner mot överträdelser av förordningen om id-kontroller, genom vilka transportören åläggs ett strikt ansvar för samtliga kostnader som den irreguljära migranten vållar i Sverige, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör förordna om att transportörer vid upprepade överträdelser ska förlora sitt tillstånd att bedriva transportverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten inledningsvis ska täcka kostnaderna för säkerhetsvakter, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör erbjuda att bistå de danska utförare som träffas av regeringens förordning med utbildning, säkerhetspersonal och en samlad teknisk infrastrukturlösning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om ändring i utlänningslagens bestämmelser om uppenbart ogrundade asylansökningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.