Ny marknadsföringslag

Proposition 1994/95:123

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Vänsterpartiet
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Bordläggning
1994-12-01
Inlämning
1994-12-01
Hänvisning
1994-12-02
Motionstid slutar
1994-12-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1994/95:123
Ny marknadsföringslag
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 24 november 1994
Mona Sahlin
Marita Ulvskog
(Civildepartementet)

Prop.
1994/95:123
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen läggs fram förslag till en ny marknadsföringslag som
ersätter 1975 års marknadsföringslag.
Den nya lagen syftar till att i huvudsaklig överensstämmelse med den
nu gällande lagen främja konsumenternas och näringsidkamas intressen
i samband med näringsidkares marknadsföring av varor, tjänster och
andra nyttigheter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig
mot konsumenter eller näringsidkare.
Systemet med vitessanktionerade generalklausuler behålls. Vid sidan
om dessa införs särskilda regler med konkreta

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1994/95:LU16
  Utskottets förslag
  lag 1 delvis bifall lag 2-11 bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.