med anledning av prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag

Motion 1994/95:L17 av Per Bill (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1994/95:123
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
1994-12-16
Bordläggning
1994-12-19
Hänvisning
1994-12-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen föreslås förslag till en ny
marknadsföringslag som ersätter 1975 års
marknadsföringslag.
Enligt förslaget skall systemet med vitessanktionerade
generalklausuler behållas. Vid sidan om dessa införs
särskilda regler med konkreta förbud mot och krav på vissa
marknadsföringsåtgärder.
Det föreslås att en näringsidkare vid marknadsföringen
inte skall få leverera produkter till någon som inte
uttryckligen har beställt dem och därvid vilseleda
mottagaren om dennes betalningsskyldighet.
Jag ställer mig bakom propositionens förslag i denna del
men menar att det behövs ytterligare förbud mot att skicka
fakturor och liknande handlingar och därigenom vilseleda
mottagaren i frågan om beställning har skett eller om
betalningsskyldighet föreligger. Den föreslagna
förbudsbestämmelsen bör således inte inskränkas till att
förbjuda vilseledande om betalningsskyldighet i de fall en
produkt har levererats till mottagaren.
Sedan årtionden tillbaka utsätts svenska företag för
systematiska skojeriförsök, dels genom fakturaliknande
offerter från främst utländska katalogförlag och dels genom
annan bedrägeriliknande annonsförsäljning från utgivare av
olika svenska publikationer. Denna verksamhet kostar
företagen årligen mångmiljonbelopp. Trots att polisen då och
då ingriper mot en del svenska ''skojare'', förefaller
verksamheten fortsätta i oförminskad omfattning.
Annonsförsäljningen är av s k högtryckskaraktär och kan
gå till på följande sätt: Bedrägeriliknande annonsförsäljning
i Sverige avser ofta införanden i diverse
''näringslivstidningar''. Namnen på tidningarna har många
gånger prefix som ''Bygg-'' eller ''Företags-'' och påminner
inte sällan om kända och väletablerade publikationer.
Olika former av s k negativa säljmetoder utgör ett stort
gissel för framför allt näringslivet. Praxis på området är väl
utvecklad, och några problem att skilja ut de situationer då
den negativa försäljningsformen är acceptabel föreligger
inte. Det vore olyckligt om denna fråga överlämnas åt praxis.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att införa förbud mot att skicka
fakturor till någon som inte beställt några produkter.

Stockholm den 16 december 1994

Per Bill (m)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att införa förbud mot att skicka fakturor till någon som inte beställt några produkter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att införa förbud mot att skicka fakturor till någon som inte beställt några produkter.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.