Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag

Motion 1994/95:L13 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1994/95:123
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
1994-12-16
Bordläggning
1994-12-19
Hänvisning
1994-12-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Regeringens förslag
I propositionen föreslås inget förbud mot diskriminerande
reklam. Som motivering till detta anförs att en sådan
lagstiftning inte kan införas utan grundlagsändringar.
Bakgrund
Frågan om lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam
har under lång tid diskuterats och utretts i olika
sammanhang. I beredningen av detta lagstiftningsärende har
på civildepartementets uppdrag genomförts en särskild
utredning om möjligheten och lämpligheten av lagstiftning
mot diskriminerande reklam.
Utredningsförslaget
Utredningen (Ds 1994:64) ansåg att näringslivets egna
åtgärder mot diskriminerande reklam är otillräckliga, bl.a.
saknas sanktionsmöjligheter. Sverige har dessutom genom
olika internationella konventioner åtagit sig att motverka
diskriminering av olika slag. Utredningen ansåg att det är
möjligt att lagstifta mot kränkande reklam utan att göra
grundlagsändringar. Övervägande skäl talade enligt
utredningen för att i lag införa möjligheter att ingripa mot
reklam som var diskriminerande i fråga om ras, religion,
nationalitet eller kön.
Vår inställning
Det finns ett klart behov av en lagstiftning av det innehåll
som föreslås av utredningen. Många människor känner sig
kränkta av framställningar av kvinnor som rena
sexualobjekt. Också reklam som innehåller inslag av etnisk
diskriminering bör effektivt motverkas. Om det från
statsmakterna klart sägs ifrån att diskriminerande reklam inte
accepteras kan man utgå från att näringsidkarna blir
försiktigare i sina val av marknadsföringsmetoder. Vi har
också ett ansvar att se till att med alla lämpliga medel,
inklusive lagstiftning, uppfylla våra konventionsåtaganden
på området.
Det finns en hel del som talar för att lagförbud mot
diskriminerande marknadsföring kräver grundlagsändringar.
Detta skulle naturligtvis förlänga lagstiftningsproceduren,
men utgör inget skäl mot lagstiftning. Regeringen bör snarast
återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning mot
diskriminerande marknadsföring samt de förslag till
grundlagsändringar som kan bli nödvändiga på grund av
denna lagstiftning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om lagstiftning mot kränkande
marknadsföring.

Stockholm den 15 december 1994

Tanja Linderborg (v)

Charlotta L Bjälkebring (v)

Alice Åström (v)

Per Rosengren (v)

Stig Sandström (v)

Britt-Marie Danestig Olofsson (v)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lagstiftning mot kränkande marknadsföring.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lagstiftning mot kränkande marknadsföring.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.