Nollvisionen och det trafiksäkra samhället

Proposition 1996/97:137

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdemokraterna
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Bordläggning
1997-05-27
Inlämning
1997-05-27
Hänvisning
1997-05-28
Motionstid slutar
1997-06-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1996/97:137
Nollvisionen och det trafiksäkra samhället
Prop.
1996/97:137
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 22 maj 1997
Göran Persson
Ines Uusmann
(Kommunikationsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår i propositionen en ny inriktning av trafiksäkerhets-
arbetet med utgångspunkt i den s.k. nollvisionen. Det långsiktiga målet
för trafiksäkerheten föreslås vara att ingen skall dödas eller skadas allvar-
ligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. För att nå detta
mål föreslås att vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas
till de krav som följer av nollvisionen. Det yttersta ansvaret för att så sker
bör åvila bl.a. väghållama, fordonstillverkama och de som

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen godkänner att det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet (nollvisionen), samt att vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.
  Behandlas i

  Betänkande 1997/98:TU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen godkänner att det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet (nollvisionen), samt att vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.
  Behandlas i

Följdmotioner (26)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.