Till innehåll på sidan

Miljövänlig el med vindkraft - åtgärder för ett livskraftigt vindbruk

Proposition 2005/06:143

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Registrering
2006-03-22
Inlämning
2006-03-22
Bordläggning
2006-03-22
Hänvisning
2006-03-23
Motionstid slutar
2006-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2005/06:143

Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett

Prop.

livskraftigt vindbruk

2005/06:143

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 16 mars 2006

Göran Persson

Mona Sahlin

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen vill med denna proposition betona vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vind, här också benämnt vindbruk.

Vindkraft bör ges högre prioritet än vad som i dag är fallet. I propositionen presenteras inriktningen på regeringens arbete med vindkraft och vindbruk under de kommande

Förslagspunkter (2)

 1. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.
  Behandlas i

  Betänkande 2005/06:NU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om användning av anvisade medel för pilotprojekt (avsnitt 7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2005/06:NU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.