Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2005/06:143 Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk

Motion 2005/06:N25 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2005/06:143
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2006-04-06
Bordläggning
2006-04-07
Hänvisning
2006-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte ge något tillfälligt ekonomiskt stöd till kommuner för att underlätta vindkraftens utveckling.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte sätta upp några nationella planeringsmål för vindkraft.

 3. Riksdagen avslår regeringens förslag om användning av aviserade medel för pilotprojekt.

 4. Riksdagen avslår regeringens förslag om sänkt fastighetsskatt för vindkraftverk.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över grunden för taxering av kraftverk i syfte att utveckla ett enklare system som behandlar alla typer av kraftverk likvärdigt.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ha andra kriterier än elektrisk effekt för tillståndsprövning av vindkraftverk.

Inledning

Propositionen vill på olika sätt ge vindkraften en särställning, både gentemot andra energikällor och gentemot andra verksamheter i den fysiska planeringen. Folkpartiet är inte mot vindkraft, men vi anser att vindkraften bör behandlas som en energikälla bland andra, och som en verksamhet bland andra i den fysiska planeringen. Vi vill att vindkraften på egna meriter ska kunna utvecklas och konkurrera med andra energikällor på en fri marknad utan politisk klåfingrighet. I de fall vindkraften stöter på omotiverade svårigheter bör dessa undanröjas. Men det bör ske genom likabehandling, inte genom särbehandling.

I dag gynnas vindkraften av en rad olika statliga stöd, vilket sammantaget ger vindkraften en orimligt gynnad ställning gentemot andra energikällor. Vi vill avskaffa de flesta statliga stöd till vindkraften, i de flesta fall kommer de att fasas ut under flera års tid så att inte redan gjorda investeringar hotas.

Stöd till översiktlig planering av vindkraft

Regeringen vill att kommunerna ska ges ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att underlätta vindkraftens utveckling. Vi finner denna idé mycket märklig. Vi anser att vindkraften ska behandlas på samma villkor som andra verksamheter och inte ges någon särställning. Dessutom är vi skeptiska till den här typen av statlig detaljstyrning av kommunernas verksamhet. Detta bör ges regeringen till känna.

Planeringsmål för vindkraft

Riksdagen beslutade 2002 om ett nationellt planeringsmål för vindkraft på 10 TWh el till 2015. Folkpartiet motsatte sig då detta mål. Regeringen vill nu sätta upp ett nytt mål till 2020.

Att ha ett särskilt nationellt planeringsmål för vindkraft, uttryckt i produktionskapacitet, är både att ge vindkraften en omotiverad särställning och en form av planekonomi som vi motsätter oss.

Förlängd satsning på pilotprojekt

Vi anser att det är feltänkt med en förlängd satsning på pilotprojekt inom vindkraft. Vindkraft är en etablerad teknik, och pilotprojekt ska användas för utveckling av nya tekniker.

Vi motsätter oss inte att en del av den allmänna energiforskningen läggs på vindkraft, men vill inte att riksdagen ska fatta specialbeslut om vissa energikällor.

Sänkt fastighetsskatt för vindkraftverk

Regeringen har uppmärksammat ett problem i dagens fastighetsbeskattning av kraftverk. Det taxeringsvärde som ligger till grund för skatten grundas på effekt, vilket missgynnar kraftverk med låg tillgänglighet som vindkraftverk. För att kompensera för detta föreslår regeringen att skattesatsen för vindkraft sänks från 0,5 % till 0,2 %.

Vi instämmer i att det finns ett problem med dagens system, men det är dock olyckligt att regeringen löser problemet genom att ytterligare krångla till ett redan invecklat system. Dessutom är det tveksamt om en särskild lägre skattesats för just vindkraft är förenlig med EU:s regler om statligt stöd; regeringen menar att deras förslag kan passera för att det är ett ”stöd av mindre betydelse”. Om det är av mindre betydelse så kan man fråga sig om det verkligen är nödvändigt.

Vi anser att man i stället borde se över hela grunden för taxering av kraftverk i syfte att utveckla ett enklare system som behandlar alla typer av kraftverk likvärdigt. I samband med detta ska man givetvis se till att utforma det så att det inte riskerar att komma i konflikt med några EU-regler. Detta bör ges regeringen till känna.

Vi inser att det kommer att krävas en tids utredande innan man kan få ett nytt taxeringssystem på plats, och att problemet därmed kommer att kvarstå under tiden. Men eftersom vindkraften i dag gynnas av en rad olika statliga stöd tycker vi inte att detta är brådskande. Det är bättre att göra det ordentligt även om det tar lite längre tid. Vi vill förvisso avskaffa de flesta statliga stöd till vindkraften, men det mesta kommer att fasas ut under flera års tid och ett nytt taxeringssystem bör kunna vara på plats innan utfasningen är genomförd.

Ändrade tillståndsgränser

Vi anser, i likhet med Energimyndigheten, att en administrativ effektgräns vid tillståndsprövningen riskerar att leda till suboptimering. Den elektriska effekten är inte direkt relaterad till miljöpåverkan. Det bör utredas om det går att ha andra kriterier som bättre avspeglar miljöpåverkan, t.ex. höjd eller turbinstorlek. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 6 april 2006

Eva Flyborg (fp)

Yvonne Ångström (fp)

Nyamko Sabuni (fp)

Sverker Thorén (fp)

Hans Backman (fp)

Carl B Hamilton (fp)

Yrkanden (6)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte ge något tillfälligt ekonomiskt stöd till kommuner för att underlätta vindkraftens utveckling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte sätta upp några nationella planeringsmål för vindkraft.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen avslår regeringens förslag om användning av aviserade medel för pilotprojekt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen avslår regeringens förslag om sänkt fastighetsskatt för vindkraftverk.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över grunden för taxering av kraftverk i syfte att utveckla ett enklare system som behandlar alla typer av kraftverk likvärdigt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ha andra kriterier än elektrisk effekt för tillståndsprövning av vindkraftverk.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.