Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2005/06:143 Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk

Motion 2005/06:N24 av Per Bill m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2005/06:143
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2006-03-30
Bordläggning
2006-04-07
Hänvisning
2006-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag när frågan om vindkraftsetableringar utretts färdigt.

Motivering

Vi moderater välkomnar åtgärder som underlättar för företag och för industrietableringar. Vi strävar efter stabila spelregler på energimarknaden. Vindkraften är inget undantag. Därför välkomnar vi att regeringen analyserar onödiga hinder för vindkraftsetableringar, och vilka åtgärder som kan vidtas för att undanröja sådana hinder.

Vi ställer oss dock frågande till att regeringen väljer ut en enskild näring för denna särbehandling. Vi anser att alla typer av industrier, byggnader eller andra anläggningar som kan ha påverkan på miljö, natur eller hälsa skall prövas efter samma lagar. Det kan förvisso finnas skäl att förenkla och snabba på prövningar enligt bl.a. plan- och bygglagen och miljöbalken, men detta problem är på inget vis unikt för vindkraftsetableringar, utan drabbar alla typer av företag.

Samtidigt som Moderaterna flera gånger har påpekat, och lagt förslag till riksdagen, om enklare och snabbare tillståndsprocesser, planhantering och miljöprövningar, är det viktigt att också betona att förändringar måste ske så att legitima intressen för att skydda t.ex. den lokala miljön värnas. Vi moderater motsätter oss inte vindkraftsetableringar som sådana, men det är av stor betydelse att lokala intressen och allmänna miljö- och naturvårdsintressen inte åsidosätts just för att det är fråga om en vindkraftsetablering.

Regeringen föreslår också att fastighetsskatten på vindkraftverk bör sänkas. Inget egentligt underlag presenteras för detta förslag. I stället hänvisar regeringen till Egendomsskattekommitténs förslag att slopa fastighetsskatten på vindkraftverk. Vi finner detta utomordentligt märkligt, dels mot bakgrund av att det inte ingick i Egendomsskattekommitténs direktiv att lämna några förslag till förändringar på detta område – energibeskattningen låg utanför utredningsuppdraget, något som utredningsmajoriteten valde att ignorera – dels eftersom inte heller Egendomsskattekommittén presenterar något underlag för sitt förslag. Förslaget tillkom närmast som av ett hugskott, huvudsakligen i syfte att hålla delar av det socialdemokratiska regeringsunderlaget på gott humör. Om förslaget realiseras isolerat innebär det en ökning av de redan stora subventionerna till elproduktion i vindkraftverk. Enligt vår bedömning är detta knappast förenligt med EU:s regler om statsstöd.

Den föreliggande propositionen ger inte riksdagen något underlag för att bedöma konsekvenserna av regeringens förslag. Det faktum att den tämligen stora mängd utredningar som ligger till grund för propositionen bara resulterar i två konkreta förslag från regeringens sida antyder också att denna fråga egentligen inte är färdigutredd. Vi anser att det vore lämpligt att regeringen tänkte klart och producerade ett mer genomtänkt förslag innan man går till riksdagen med en proposition. Mot den bakgrunden yrkar vi avslag på propositionen och föreslår att riksdagen begär av regeringen att den återkommer med ett nytt förslag när frågan är färdigutredd.

Stockholm den 4 april 2006

Per Bill (m)

Ulla Löfgren (m)

Anne-Marie Pålsson (m)

Krister Hammarbergh (m)

Bertil Kjellberg (m)

Peter Danielsson (m)

Stefan Hagfeldt (m)

Bengt-Anders Johansson (m)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag när frågan om vindkraftsetableringar utretts färdigt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.