Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 2

Proposition 2020/21:172

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-04-19
Bordlagd
2021-04-20
Hänvisad
2021-04-21
Motionstid slutar
2021-05-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 2

Regeringens proposition 2020/21:172

Anpassningar till EU:s förordningar om

Prop.

medicinteknik – del 2

2020/21:172

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 april 2021

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa svensk rätt till två
EU-förordningar
på det medicintekniska området:

1.Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG, och

2.Europaparlamentets

Förslagspunkter (24)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2021:000) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2021:000) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om medicintekniska produkter.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2021:000) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om medicintekniska produkter.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1273) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1093) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.