Allas kunskap - allas bildning

Proposition 2013/14:172

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Registrering
2014-03-07
Inlämning
2014-03-07
Bordläggning
2014-03-10
Hänvisning
2014-03-11
Motionstid slutar
2014-03-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2013/14:172

Allas kunskap – allas bildning

Prop.

2013/14:172
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 6 mars 2014
Jan Björklund
Maria Arnholm
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ett mål för folkbildningspolitiken. En ny, egen målformulering för den statliga folkbildningspolitiken förtydligar statens ambitioner med politiken och att folkbildningens målgrupp är bredare än målgruppen för vuxenutbildningen. Målet för vuxenutbildningen omfattar i dag även folkbildningspolitiken.
Det föreslås ett tillägg i ett av de fyra syftena för statsbidraget till folkbildningen.
Vidare föreslås att de av riksdagen fastställda sju verksamhetsområdena upphävs.
En ny modell för oberoende

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål för folkbildningspolitiken (avsnitt 3.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att de sju verksamhetsområdena för statsbidraget till folkbildningen ska upphävas (avsnitt 4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att det andra syftet med statsbidraget till folkbildningen ska ändras (avsnitt 4.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att statliga myndigheter ska ansvara för utvärderingen av folkbildningen.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.