2001 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2000/01:100

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2001-04-17
Bordläggning
2001-04-17
Hänvisning
2001-04-18
Motionstid slutar
2001-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

2000/01:100
2001 års ekonomiska vårproposition
Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak,
ändrade anslag för budgetåret 2001, skattefrågor, kommunernas
ekonomi m.m.
Regeringens proposition
2000/01:100
2001 års ekonomiska vårproposition
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 29 mars 2001
Göran Persson
Bosse Ringbolm
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken. Regeringen
föreslår ett utgiftstak för staten på 877 miljarder kronor 2004 samt ett mål för det finansiella sparandet
i offentlig sektor på 2,0 procent av BNP 2004. Regeringen aviserar inom ramen för budgetmålen en
politik för utveckling

Förslagspunkter (74)

 • 1
  att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar (kapitel 1)
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar (kapitel 1)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen fastställer målet för det finansiella sparandet i den offentliga sektorn till 2,0 procent av bruttonationalprodukten för år 2004 (avsnitt 4.1.3)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen fastställer målet för det finansiella sparandet i den offentliga sektorn till 2,0 procent av bruttonationalprodukten för år 2004 (avsnitt 4.1.3)
  Behandlas i
 • 3
  att riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för år 2004 till 877 miljarder kronor (avsnitt 4.1.1)
  Behandlas i
 • 3
  att riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för år 2004 till 877 miljarder kronor (avsnitt 4.1.1)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för åren 2002- 2004 enligt tabell 6.5 som riktlinje för regeringens budgetarbete
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för åren 2002- 2004 enligt tabell 6.5 som riktlinje för regeringens budgetarbete
  Behandlas i
 • 5
  att riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 2002-2004 (avsnitt 4.1.2)
  Behandlas i
 • 5
  att riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 2002-2004 (avsnitt 4.1.2)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 6
  godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan (avsnitt 6.4.2)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:KU23
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 6
  godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan (avsnitt 6.4.2)
  Behandlas i
 • 7
  godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 14 Arbetsliv (avsnitt 6.4.2)
  Behandlas i
 • 7
  godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 14 Arbetsliv (avsnitt 6.4.2)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:KU23
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 8
  godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och uppbörd respektive utgiftsområde 4 Rättsväsendet (avsnitt 6.4.2)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:KU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 8
  godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och uppbörd respektive utgiftsområde 4 Rättsväsendet (avsnitt 6.4.2)
  Behandlas i
 • 9
  godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård respektive utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 6.4.2)
  Behandlas i
 • 9
  godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård respektive utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 6.4.2)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:KU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen (avsnitt 3.1och avsnitt 6.4.2)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:KU23
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen (avsnitt 3.1och avsnitt 6.4.2)
  Behandlas i
 • 11
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 • 11
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 12
  att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:756) om tilldelning av spårkapacitet (avsnitt 3.3 och 8.1.20)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 12
  att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:756) om tilldelning av spårkapacitet (avsnitt 3.3 och 8.1.20)
  Behandlas i
 • 13
  att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2001 besluta om krediter för myndigheters räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 16 900 000 000 kronor (avsnitt 8.1)
  Behandlas i
 • 13
  att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2001 besluta om krediter för myndigheters räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 16 900 000 000 kronor (avsnitt 8.1)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 14
  att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2001 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett belopp av 20 300 000 000 kronor (avsnitt 8.1)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 14
  att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2001 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett belopp av 20 300 000 000 kronor (avsnitt 8.1)
  Behandlas i
 • 15
  att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av reglerna för presstöd (avsnitt 8.1.1)
  Behandlas i
 • 15
  att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av reglerna för presstöd (avsnitt 8.1.1)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 16
  att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda ramanslaget 2:9 Bidrag till kapitalet i Europeiska utvecklingsbanken (avsnitt 8.1.2)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 16
  att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda ramanslaget 2:9 Bidrag till kapitalet i Europeiska utvecklingsbanken (avsnitt 8.1.2)
  Behandlas i
 • 17
  att riksdagen bemyndigar regeringen att överta aktierna i Vasallen AB genom utdelning eller annat förfarande (avsnitt 8.1.2)
  Behandlas i
 • 17
  att riksdagen bemyndigar regeringen att överta aktierna i Vasallen AB genom utdelning eller annat förfarande (avsnitt 8.1.2)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 18
  att riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla Brisingen Holding AB (avsnitt 8.1.2)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 18
  att riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla Brisingen Holding AB (avsnitt 8.1.2)
  Behandlas i
 • 19
  att riksdagen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om avgifter för ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd enligt de riktlinjer som föreslås (avsnitt 8.1.5)
  Behandlas i
 • 19
  att riksdagen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om avgifter för ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd enligt de riktlinjer som föreslås (avsnitt 8.1.5)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 20
  att riksdagen godkänner den förslagna användningen av det under utgiftsområde 6 Totalförsvar uppförda ramanslaget 6:4 Funktionen Civil ledning (avsnitt 8.1.6)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 20
  att riksdagen godkänner den förslagna användningen av det under utgiftsområde 6 Totalförsvar uppförda ramanslaget 6:4 Funktionen Civil ledning (avsnitt 8.1.6)
  Behandlas i
 • 21
  att riksdagen godkänner förslaget till ny investeringsplan för Kustbevakningen för perioden 2001- 2004 (avsnitt 8.1.6)
  Behandlas i
 • 21
  att riksdagen godkänner förslaget till ny investeringsplan för Kustbevakningen för perioden 2001- 2004 (avsnitt 8.1.6)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 22
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2001, såvitt avser det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda ramanslaget 16:3 Statsbidrag till vårdartjänst m.m., ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 90 000 000 kronor efter år 2001 (avsnitt 8.1.9)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 22
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2001, såvitt avser det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda ramanslaget 16:3 Statsbidrag till vårdartjänst m.m., ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 90 000 000 kronor efter år 2001 (avsnitt 8.1.9)
  Behandlas i
 • 23
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2001, såvitt avser det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda ramanslaget 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 60 000 000 kronor efter år 2001 (avsnitt 8.1.9)
  Behandlas i
 • 23
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2001, såvitt avser det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda ramanslaget 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 60 000 000 kronor efter år 2001 (avsnitt 8.1.9)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 24
  att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av medel i folkpensioneringsfonden (avsnitt 8.1.10)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 24
  att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av medel i folkpensioneringsfonden (avsnitt 8.1.10)
  Behandlas i
 • 25
  att riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om erbjudande av plats inom aktivitetsgarantin (avsnitt 8.1.12)
  Behandlas i
 • 25
  att riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om erbjudande av plats inom aktivitetsgarantin (avsnitt 8.1.12)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 26
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2001, såvitt avser det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande föreslagna nya ramanslaget 31:12 Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder, besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 1 300 000 000 kronor under åren 2002-2004 (avsnitt 8.1.16)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 26
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2001, såvitt avser det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande föreslagna nya ramanslaget 31:12 Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder, besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 1 300 000 000 kronor under åren 2002-2004 (avsnitt 8.1.16)
  Behandlas i
 • 27
  att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling uppförda ramanslaget 33:4 Ersättning för nedsättning av socialavgifter (avsnitt 8.1.17)
  Behandlas i
 • 27
  att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling uppförda ramanslaget 33:4 Ersättning för nedsättning av socialavgifter (avsnitt 8.1.17)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 28
  att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2001 ge Affärsverket svenska kraftnät de finansiella befogenheter som föreslås (avsnitt 8.1.19)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 28
  att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2001 ge Affärsverket svenska kraftnät de finansiella befogenheter som föreslås (avsnitt 8.1.19)
  Behandlas i
 • 29
  att riksdagen godkänner att ansvaret för delfunktionen Landsvägstransporter i det civila försvaret förs över från Överstyrelsen för civil beredskap till Vägverket(8.1.20)
  Behandlas i
 • 29
  att riksdagen godkänner att ansvaret för delfunktionen Landsvägstransporter i det civila försvaret förs över från Överstyrelsen för civil beredskap till Vägverket(8.1.20)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 30
  att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av den av riksdagen fastställda låneramen för Göteborgsöverenskommelsen (avsnitt 8.1.19)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 30
  att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av den av riksdagen fastställda låneramen för Göteborgsöverenskommelsen (avsnitt 8.1.19)
  Behandlas i
 • 31
  att riksdagen bemyndigar regeringen att låta Vägverket ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 100 000 000 kronor för att inleda utbyggnaden av väg E6 del Hogdal - Nordby (avsnitt 8.1.20)
  Behandlas i
 • 31
  att riksdagen bemyndigar regeringen att låta Vägverket ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 100 000 000 kronor för att inleda utbyggnaden av väg E6 del Hogdal - Nordby (avsnitt 8.1.20)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 32
  att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder i fråga om aktieägartillskott till Svensk-Danska Broförbindelser AB:s (Svedab) som föreslås (avsnitt 8.1.20)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 32
  att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder i fråga om aktieägartillskott till Svensk-Danska Broförbindelser AB:s (Svedab) som föreslås (avsnitt 8.1.20)
  Behandlas i
 • 33
  att riksdagen godkänner den förslagna användningen av den av riksdagen för år 2001 beslutade låneramen i Riksgäldskontoret för Banverkets investeringar (avsnitt 8.1.20)
  Behandlas i
 • 33
  att riksdagen godkänner den förslagna användningen av den av riksdagen för år 2001 beslutade låneramen i Riksgäldskontoret för Banverkets investeringar (avsnitt 8.1.20)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 34
  att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 43:1 Statens jordbruksverk och redovisningen av djurregisteravgifter (avsnitt 8.1.21)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 34
  att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 43:1 Statens jordbruksverk och redovisningen av djurregisteravgifter (avsnitt 8.1.21)
  Behandlas i
 • 35
  att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 43:5 Arealersättningar och djurbidrag m.m.(avsnitt 8.1.21)
  Behandlas i
 • 35
  att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 43:5 Arealersättningar och djurbidrag m.m.(avsnitt 8.1.21)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 36
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2001 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 175 000 000 000 kronor för exportkreditgarantier (avsnitt 8.122)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 36
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2001 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 175 000 000 000 kronor för exportkreditgarantier (avsnitt 8.122)
  Behandlas i
 • 37
  att riksdagen för budgetåret 2001 godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med specifikation i tabell 2.1.
  Behandlas i
 • 37
  att riksdagen för budgetåret 2001 godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med specifikation i tabell 2.1.
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Följdmotioner (36)

Behandlas i betänkande (3)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.