Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, Regeringskansliet

Motion 2001/02:K398 av Per Unckel m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2001-10-05
Numrering
2001-10-05
Hänvisningsförslag
2001-10-05
Utskottsförslag
2001-10-05
Granskning
2001-10-05
Registrering
2001-10-05
Hänvisning
2001-10-11
Bordläggning
2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, 90:5 Regeringskansliet för budgetåret 2002 2 703 149 000 kr.

2. Riksdagen beslutar att anslaget för utrikesförvaltningen återförs till utgiftsområde 5 i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motiv för våra förslag

Regeringen föreslår med hänvisning till en rapport om Regeringskansliets långsiktiga dimensionering, Vad kostar det att regera? En studie av Regeringskansliets dimensionering nu och i framtiden (Ds 2000:27), ökade anslag till Regeringskansliet. De ökade anslagen motiveras med att arbetsuppgifterna i Regeringskansliet har ökat och kommer att fortsätta öka, bl.a. genom medlemskapet i EU, men också på grund av de höga krav som ställs på Regeringskansliet i form av ekonomiska analyser, prognoser och utvärderingar.

Vi anser inte att Regeringskansliet bör byggas ut så som regeringen föreslår. Därutöver bör det extra anslag som innevarande år utgår till följd av ordförandeskapet i EU avvecklas helt.

Anslagen till Regeringskansliet och UD bör inte slås samman. Sammanslagningen innebär att det blir svårare för riksdagen att påverka anslagen till utrikesförvaltningen eftersom det i praktiken är regeringen som beslutar hur medlen skall fördelas inom anslagsområdet. Vi menar att det är angeläget att riksdagen även fortsättningsvis har inflytande över utrikesförvaltningens organisation och dimensionering. Av detta skäl anser vi att anslaget Utrikesförvaltningen skall återföras till utgiftsområde 5. Anslaget till Regeringskansliet minskas därför i motsvarande mån.

En särskild upplysningskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten bör genomföras. Till detta bör anslås 20 miljoner kronor för år 2002. Anslaget bör ligga kvar även för år 2003 och 2004.

Stockholm den 8 november 2001

Per Unckel (m)

Inger René (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Per-Samuel Nisser (m)

Christel Anderberg (m)

Carl-Erik Skårman (m)

Ola Karlsson (m)

Anders Björck (m)

Margareta Nachmanson (m)


Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, 90:5 Regeringskansliet för budgetåret 2002 2 703 149 000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen beslutar att anslaget för utrikesförvaltningen återförs till utgiftsområde 5 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.