Till innehåll på sidan

Uteblivet svenskt undertecknande av tilläggsprotokoll 12 till Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter

Motion 2001/02:U205 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
2001-10-05
Numrering
2001-10-05
Hänvisningsförslag
2001-10-05
Utskottsförslag
2001-10-05
Granskning
2001-10-05
Registrering
2001-10-05
Hänvisning
2001-10-11
Bordläggning
2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om undertecknande och ratificering av tilläggsprotokoll 12 till europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

Tilläggsprotokoll 12

Det nuvarande diskrimineringsförbudet i artikel 14 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter gäller endast rättigheter vilka omfattas av konventionen. För att eliminera denna allvarliga begränsning av skyddet för de mänskliga rättigheterna har ett tilläggsprotokoll 12 till konventionen förhandlats fram. Tilläggsprotokollet utsträcker diskrimineringsförbudet så att det omfattar åtnjutandet av alla rättigheter vilka är reglerade i lag. Detta är ett viktigt steg i arbetet för att förverkliga principen om alla människors lika värde.

Tyvärr har Sverige varken undertecknat eller ratificerat protokollet. Regeringen har ifrågasatt om ett tilläggsprotokoll är rätt metod eftersom det tar lång tid innan Europadomstolen hunnit utveckla en praxis. Detta är en mycket anmärkningsvärd hållning eftersom samma argument likaväl kan användas mot själva konventionen. Konventionen är även det ett levande instrument, med en praxis från domstolens sida som ständigt utvecklas beroende på samhällsförhållandenas förändringar. Det argumentet skulle även kunna anföras mot ny nationell lagstiftning över huvud taget.

Det har också anförts från regeringen att det inte kan uteslutas att en stat kan komma att hållas ansvarig enligt protokollet på grund av vad som hänt i den enskildes förhållande till tredje man, t.ex. en hyresvärd eller restaurangägare. Men själva konventionen medför ju viss s.k. Drittwirkung, dvs. är tillämplig även mellan privata rättssubjekt. Saken har varit föremål för en relativt omfattande diskussion i den juridiska doktrinen. Frågan inställer sig om regeringen i själva verket har inlett en process för att distansera sig från denna fundamentala människorättskonvention.

De argument som regeringen anfört mot tilläggsprotokollets form och innehåll saknar bärkraft, och det är synnerligen angeläget att Sverige omgående undertecknar protokollet och att det sedan skyndsamt föreläggs riksdagen för ratificering.

Stockholm den 26 september 2001

Ulla Hoffmann (v)

Ingrid Burman (v)

Kalle Larsson (v)

Rolf Olsson (v)

Sven-Erik Sjöstrand (v)

Claes Stockhaus (v)

Alice Åström (v)


Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om undertecknande och ratificering av tilläggsprotokoll 12 till Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.