Undervisning om homo- och bisexualitet

Motion 1999/2000:Ub417 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1999-10-05
Hänvisning
1999-10-12
Bordläggning
1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

1 Undervisning om homo- och bisexualitet
Utredningen om homosexuellas situation i samhället konstaterade 1984
en rad brister i olika högre utbildningar när det gäller undervisning om
homosexualitet. I ett flertal utbildningar behandlades inte homosexuellas
situation över huvud taget. I riksdagsbeslut 1986/87 uttalades:
"Universitet och högskoleämbetet skall verka för en förbättring av
samlevnadsundervisningen inklusive undervisningen om homosexualitet
exempelvis i samband med utbildningskonferenser. Linjenämnder bör
när lokala planer och kursplaner fastställs överväga behovet av
utbildningsfrågor som rör homosexualitet." I Folkhälsoinstitutets rapport
"Vad hände sen" (rapport 1997:28) konstateras att det inte har hänt så
mycket sedan nämnda beslut för 10 år sedan.
2 Elever med homosexuella föräldrar
För de barn som i dag lever med homosexuella föräldrar är det viktigt att
skolans personal har goda kunskaper om homo- och bisexualitet. En
okunnig eller fördomsfull attityd kan betyda att såväl barn som föräldrar
känner sig ovälkomna och åsidosatta. Några frågor som är mycket
viktiga att fundera över när det gäller lärarutbildningen är hur studenter
förbereds på det faktum att de kan komma att möta barn med
homosexuella föräldrar. En annan fråga är hur studenter förbereds inför
att möta homosexuella föräldrar. Hur förbereds blivande lärare att
hantera eventuella konflikter i klassrummet som handlar om en elevs
homosexuella föräldrar? Eller, hur hanterar en lärare fördomsfulla
attityder från andra föräldrar, eller andra vuxna i skolan?
De som har erfarenhet från skolinformationer vet att mycket positivt har
hänt vad gäller attityder till homo- och bisexuella de senaste åren. Tyvärr är
denna utveckling många gånger koncentrerad till orter där homo- och
bisexualitet är mer synlig. På mindre orter kan dock fortfarande okunskap
och fördomar vara stor. Här blir lärarens roll som förebild i dessa frågor
desto viktigare.
Eva Tiby visar i sin nyligen publicerade doktorsavhandling, att hot, hets
och våld mot homosexuella förekommer på två av våra vanligaste
vardagsmiljöer, nämligen skolan och arbetsplatsen. Det är unga
homosexuella män, som enligt Eva Tibys avhandling utgör en klar riskgrupp.
Detta är en skillnad mot tidigare uppgifter där man främst utmålat gatu- och
parkvåld som det största hotet. För dessa ungdomar - främst
gymnasieungdomar - kan en lärare med kunskaper om homo- och
bisexualitet och en öppen attityd till frågor kring detta, fungera som ett stort
stöd. Samtidigt kan en lärare med motsatta egenskaper vara förödande för en
ung homosexuell kvinnas eller mans självbild och självkänsla. Viktiga frågor
att börja diskutera inom lärarutbildningen är hur homo- och bisexuella
ungdomars situation ser ut i skolan. Hur förmedlas i dag kunskap till
blivande lärare om homosexuella ungdomars situation? Vilka kunskaper
förmedlas om hur man hanterar en elev som i förtrolighet berättar att hon/han
är homo- eller bisexuell?
3 Öka utbildningsinsatserna om homo- och
bisexuella
Lärarstuderande är i bästa fall ett representativt urval av den svenska
befolkningen. Detta innebär också att lärarstuderande kan bära på mer
eller mindre starka fördomar mot homo- och bisexuella. En fråga som är
helt central här är förstås hur lärarhögskolor kommer att motverka
fördomar så att inte elever i det svenska obligatoriska skolväsendet
tvingas möta lärare med bristande kunskaper eller rent av lärare med
uttalat negativ inställning till homo- och bisexualitet. Hur ställer sig t.ex.
lärarhögskolor till studenter som öppet uttalar sig nedsättande om
homosexualitet? Kommer detta att kunna utgöra grund för avskiljande
från utbildningen? Om inte, vilka argument anförs i så fall för detta?
I Lärarutbildningskommitténs utredning (SOU 99:63) finns ett kapitel som
berör värdegrunden: "Lärarutbildningen skall svara för att studenterna (de
blivande lärarna alltså) får kunskaper om varför vissa barn och ungdomar
får svårigheter och andra når framgång. Det kan handla om barns och
ungdomars förutsättningar, exempelvis i fråga om fysiska
funktionsnedsättningar, kognitiva möjligheter, sociala förhållanden,
etnicitet, religion och genus." Vi konstaterar att kommittén uppenbarligen
glömt att beröra de homo- och bisexuellas situation. Enligt Vänsterpartiets
uppfattning behövs betydande utbildningsinsatser såväl vid lärarhögskolorna
som vid ämnesinstitutionerna. Lärarstuderande måste inom sin utbildning
informeras och utbildas om homo- och bisexualitet ur ett
pedagogiskt/didaktiskt perspektiv och ur elevvårdsperspektiv. Studenter bör
här få möta och lära sig hantera de vanligaste förekommande fördomarna om
homo- och bisexualitet. En lärare bör alltid förmedla att homo- och bisexuell
kärlek är lika mycket värd som heterosexuell kärlek. Senast när regeringen
återkommer med förslag till ny lärarutbildning med anledning av
Läroplanskommitténs förslag bör regeringen lämna förslag som innebär att
lärarna får utbildning att möta homo- och bisexuella elever och de elever
som har homo- och bisexuella föräldrar med respekt. Detta bör riksdagen ge
regeringen till känna.
Det är dock inte enbart inom lärarutbildningen som det finns brister i
utbildningen när det gäller homo- och bisexuell kärlek. De homosexuellas
organisationer rapporterar om att det inom olika typer av yrkesutbildningar
förekommer utbildningsmoment som är direkt kränkande för en homo- eller
bisexuell person. Exempelvis används fortfarande en lärobok i ämnet
psykiatri som till sitt innehåll beskriver homosexualitet på ett kränkande sätt.
I de flesta fall är det upp till läraren att avgöra vad man väljer att ta upp
under föreläsningarna, det är ett av skälen till att homo- och bisexualitet över
huvudtaget inte nämns trots att det skulle vara fullt relevant.
4 Undersökning
En ordentlig undersökning bör göras av vilken bild av homosexuella som
förmedlas till blivande lärare, präster, psykologer, socionomer, läkare,
sjuksköterskor, jurister och poliser. Därför begär Vänsterpartiet att
regeringen ger Högskoleverket i uppdrag att kartlägga detta och föreslå
lämpliga åtgärder.
5 Yrkesexamina
När det gäller beteendevetenskapliga utbildningar finns det exempel på
att man inte fullt ut accepterat Socialstyrelsens snart 20 år gamla beslut
att avskaffa homosexualitet som sjukdomsbegrepp. Kunskaper om homo-
och bisexuella samlevnadsformer bör ingå i yrkesexamina för ovan
nämnda grupper. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till
känna.

6 Hemställan

6 Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att kunskaper om homo- och bisexualitet skall
ingå i lärarutbildningen,
2. att riksdagen begär att regeringen ger Högskoleverket i uppdrag
att kartlägga vilken bild av homosexuella som förmedlas till blivande
lärare, präster, psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor, jurister
och poliser samt att föreslå lämpliga åtgärder,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att kunskaper om homo- och bisexuella bör ingå
i yrkesexamina för ovan nämnda grupper.

Stockholm den 27 september 1999
Tanja Linderborg (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Mats Einarsson (v)
Kenneth Kvist (v)
Peter Pedersen (v)
Tasso Stafilidis (v)


Yrkanden (6)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att kunskaper om homo- och bisexualitet skall ingå i lärarutbildningen
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att kunskaper om homo- och bisexualitet skall ingå i lärarutbildningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen begär att regeringen ger Högskoleverket i uppdrag att kartlägga vilken bild av homosexuella som förmedlas till blivande lärare, präster, psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor, jurister och poliser samt att föreslå lämpliga åtgärder
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen begär att regeringen ger Högskoleverket i uppdrag att kartlägga vilken bild av homosexuella som förmedlas till blivande lärare, präster, psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor, jurister och poliser samt att föreslå lämpliga åtgärder
  Behandlas i
 • 3
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att kunskaper om homo- och bisexuella bör ingå i yrkesexamina för i motionen nämnda grupper.
  Behandlas i
 • 3
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att kunskaper om homo- och bisexuella bör ingå i yrkesexamina för i motionen nämnda grupper.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.