Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2023/24:52 Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet

Motion 2023/24:2799 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2023/24:52
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2024-01-18
Granskad
2024-01-22
Bordlagd
2024-01-23
Hänvisad
2024-01-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2023/24:52 Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet.

Motivering

Regeringen vill att det i så hög utsträckning som möjligt ska råda likvärdiga villkor mellan kommuner och privata utförare. Det kan vid en första anblick te sig rimligt, men då måste man bortse från att deras uppdrag är helt väsensskilda. Medan företag i huvud­sak finns till för att generera vinst till ägare har kommuner ett bredare ansvar för att tillhandahålla välfärd till kommunens invånare. Att ha samma mål och riktlinjer för de olika utförarna är inte ändamålsenligt. Det beskriver bl.a. Uppsala universitets juridiska fakultet och SKR i sina remissvar.

Förslaget riskerar också att innebära ytterligare administrativ börda som därmed kommer med en ekonomisk kostnad. Detta i ett läge då många kommuner som en följd av kostnadskrisen och regeringens ovilja att hantera denna på ett adekvat sätt redan har en mycket ansträngd ekonomi. Det finns redan i dag i kommunallagen bestämmelser som reglerar kommuners och regioners ansvar för att dels anta mål och riktlinjer, dels följa upp den egna verksamheten.

Vi vill, liksom Lagrådet, påminna regeringen om att 14 kap. 3 § regeringsformen gör gällande att en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Att denna lagstiftning skulle vara nödvändig för att uppnå likvärdiga villkor för privata utförare och kommuner och regioner har regeringen i propositionen inte kunnat visa.

Regeringens förslag om att tvinga kommuner att anta mål och riktlinjer för kommunal verksamhet där det också finns privata utförare är en onödig administrativ börda för kommuner och regioner och en inskränkning av den kommunala självstyrelsen som inte är proportionerlig. Enligt Lagrådet utgör förslaget därmed en otillåten in­skränkning. Sammantaget är det svårt att se något annat motiv till denna proposition än en allmän privatiseringsvurm som kännetecknar varje högerregering. 

 

 

Ida Karkiainen (S)

 

Hans Ekström (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Mirja Räihä (S)

Peter Hedberg (S)

Mariya Voyvodova (S)

 

 

Yrkanden (1)

  1. Riksdagen avslår proposition 2023/24:52 Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet.
    Behandlas i
    Konstitutionsutskottet
    Betänkande 2023/24:KU7

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.