Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1996/97:150
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1997-05-02
Hänvisning
1997-05-07
Bordläggning
1997-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den
enskilda individen som för samhället. För individen innebär
utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda
för framtida fördelar. För samhället innebär individernas
utbildning att stora resurser måste avsättas och bindas för
flera år. Med detta synsätt är det uppenbart att en nationell
utbildningspolitik måste karakteriseras av långsiktighet,
genomtänkt planering och medvetna prioriteringar. Det
engagemang som individ och samhälle, var för sig, lägger på
utbildning ställer höga krav på kvaliteten. Den som studerat
länge har rätt till en konkurrenskraftig utbildning.
Kunskapsutvecklingen är nu sådan att den övervägande delen av de
kunskaper som en individ kan förväntas behöva i sin framtida verksamhet i
dag är mer eller mindre okända. Detta ställer krav på studenterna att ha en
hög motivation, en vilja att lära sig för en okänd framtid, en vilja att lära
sig
att lära.
Motivation är den bästa drivkraften för att uppnå goda
studieresultat. Detta medför att en utbildningspolitik för
framtiden inte kan låsa sig vid enkla aritmetiska operationer
där utbildningsplatser adderas till varandra i en ogenomtänkt
följd. Utbildningspolitik är mer än utbildningsplatser.
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Regeringen vill på tilläggsbudget öka anslag inom
utgiftsområdet. Dessa ökningar hänförs dels till ett ökat antal
platser inom vuxenutbildningen, dels till fler platser inom
den kvalificerade yrkesutbildningen. Vi anvisar nedan en
annan fördelning av platser och avvisar som en följd av detta
förslagen till ökningar av anslagen inom utgiftsområdet.
Utgiftsområde 16 Utbildning
och universitetsforskning
I sitt förslag till tilläggsbudget för budgetåret 1997 föreslår
regeringen att ytterligare 10 000 platser skall tillföras den
särskilda vuxenutbildningssatsningen. Vi har i tidigare lagda
motioner framfört vår kritik mot delar av projektets
utformning och omfattning. Med erfarenhet av hur
tillgängliga platser tidigare har använts avvisar vi den
utökning som regeringen föreslår.
Vad gäller den grundläggande vuxenutbildningen har kommunerna i dag en
lagstadgad skyldighet att ordna sådan utbildning i den omfattning som krävs.
Regeringen föreslår nu att statliga medel skall kunna ges även för
grundläggande vuxenutbildning. Vi avvisar förslaget. Enligt vår uppfattning
ska finansiering av grundläggande vuxenutbildning vara kommunernas
ansvar.
Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten att antalet platser inom den
kvalificerade yrkesutbildningen skall utökas från 1 700 till 3 200 platser. Vi
hälsar med tillfredsställelse det faktum att regeringen till slut insett
betydelsen av och intresset för denna utbildningsform. Vi moderater anser
dock att antalet KY-platser bör öka än snabbare. Detta är möjligt att
genomföra inom nu beslutade budgetramar genom en omprioritering mellan
KY-platser och andra utbildningsplatser.
Moderaterna har i sin forskningspolitiska motion Svensk forskning i
frontlinjen (1996/97:Ub411) framfört ett antal synpunkter på den planerade
nya högskolan i Malmö. Vi har av skäl som närmare redovisas i nämnda
motion ställt oss tveksamma till utbyggnaden i Malmö. Innan dessa
tveksamheter fått tillfredsställande svar avvisar vi att medel ställs till
organisationskommitténs disposition för olika forsknings- och samarbets-
projekt.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag om att bidrag för
vuxenutbildning inom den särskilda vuxenutbildningssatsningen skall kunna
användas även för studier på grundskolenivå i enlighet med vad som anförts i
motionen,
2. att riksdagen avslår regeringens förslag om att 18 323 000 kr av
anslagsbehållningen för budgetåret 1995/96 under åttonde huvudtiteln
uppförda reservationsanslaget Övriga utgifter inom forskning och
forskarutbildning får användas som bidrag till särskilda kostnader och vissa
projekt vid Malmö högskola i enlighet med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att under anslag A 2 Studiemedel, m.m. inom
utgiftsområde 15 Studiestöd anvisa ett i förhållande till regeringens förslag
minskat anslag med 20 600 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen,
4. att riksdagen beslutar att under anslag A 3 Vuxenstudiestöd, m.m. inom
utgiftsområde 15 Studiestöd anvisa ett i förhållande till regeringens förslag
minskat anslag med 362 685 000 kr i enlighet med vad som anförts i
motionen,
5. att riksdagen beslutar att under anslag A 14 Särskilda utbildningsinsatser
för vuxna inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning anvisa
ett i förhållande till regeringens förslag minskat anslag med 205 450 000 kr
avseende 10 000 platser inom vuxenutbildning i enlighet med vad som
anförts i motionen,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en omprioritering inom befintliga budgetramar vad gäller antalet
platser inom den kvalificerade yrkesutbildningen.

Stockholm den 28 april 1997
Beatrice Ask (m)
Rune Rydén (m)

Ulf Melin (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Margareta E Nordenvall (m)

Tomas Högström (m)

Ulf Kristersson (m)

Chris Heister (m)

Per Unckel (m)

Birgitta Wistrand (m)


Yrkanden (12)

 • 1
  att riksdagen avslår regeringens förslag om att bidrag för vuxenutbildning inom den särskilda vuxenutbildningssatsningen skall kunna användas även för studier på grundskolenivå i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen avslår regeringens förslag om att bidrag för vuxenutbildning inom den särskilda vuxenutbildningssatsningen skall kunna användas även för studier på grundskolenivå i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen avslår regeringens förslag om att 18 323 000 kr av anslagsbehållningen för budgetåret 1995/96 under åttonde huvudtiteln uppförda reservationsanslaget Övriga utgifter inom forskning och forskarutbildning får användas som bidrag till särskilda kostnader och vissa projekt vid Malmö högskola i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen avslår regeringens förslag om att 18 323 000 kr av anslagsbehållningen för budgetåret 1995/96 under åttonde huvudtiteln uppförda reservationsanslaget Övriga utgifter inom forskning och forskarutbildning får användas som bidrag till särskilda kostnader och vissa projekt vid Malmö högskola i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen beslutar att under anslag A 2 Studiemedel, m.m. inom utgiftsområde 15 Studiestöd anvisa ett i förhållande till regeringens förslag minskat anslag med 20 600 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen beslutar att under anslag A 2 Studiemedel, m.m. inom utgiftsområde 15 Studiestöd anvisa ett i förhållande till regeringens förslag minskat anslag med 20 600 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen beslutar att under anslag A 3 Vuxenstudiestöd, m.m. inom utgiftsområde 15 Studiestöd anvisa ett i förhållande till regeringens förslag minskat anslag med 362 685 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen beslutar att under anslag A 3 Vuxenstudiestöd, m.m. inom utgiftsområde 15 Studiestöd anvisa ett i förhållande till regeringens förslag minskat anslag med 362 685 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 5
  att riksdagen beslutar att under anslag A 14 Särskilda utbildningsinsatser för vuxna inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning anvisa ett i förhållande till regeringens förslag minskat anslag med 205 450 000 kr avseende 10 000 platser inom vuxenutbildning i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 5
  att riksdagen beslutar att under anslag A 14 Särskilda utbildningsinsatser för vuxna inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning anvisa ett i förhållande till regeringens förslag minskat anslag med 205 450 000 kr avseende 10 000 platser inom vuxenutbildning i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 6
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en omprioritering inom befintliga budgetramar vad gäller antalet platser inom den kvalificerade yrkesutbildningen.
  Behandlas i
 • 6
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en omprioritering inom befintliga budgetramar vad gäller antalet platser inom den kvalificerade yrkesutbildningen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.