Till innehåll på sidan

Habitatdirektivet

Motion 2016/17:1904 av Margareta B Kjellin och Mats Green (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för ett system för ersättning för beslagtagen mark på grund av habitatdirektivet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett vackert land som har stora naturvärden. Allemansrätten ger människor möjlighet att vandra fritt i naturen samtidigt som skogsägaren kan bedriva ett lönsamt skogsbruk. Allemansrätten används förutom till rekreation också av myndigheter för att kontrollera skogsinnehavet. Varje skogsägare måste avsätta minst 5 procent av sitt skogsinnehav till naturskydd, vilket är fullt accepterat.

Vad som tillkommer är skydd enligt art- och habitatdirektivet. Som ett exempel har en slutavverkning stoppats på grund av att skogsägaren inte bevisat att avverkningen har negativa effekter på ett område innan avverkning får startas. Bevisbördan åligger alltså skogsägare. Stopp i verksamheten på grund av art- och habitatdirektivet kan beslutas om utan att ersättning utgår till skogsägaren.

Både rätten till intrång på privatägd mark och Skogsstyrelsens möjligheter att stoppa markägarens försäljning av avverkningsrätten på grund av art- och habitatdirektivet måste utvärderas och prövas, om inte detta antingen borde förbjudas alternativt ersättas för att inte klassas som en konfiskering.

Att vi ska följa EU:s regler för art- och habitatdirektivet ifrågasätts inte däremot Sveriges tolkning att detta ska ske utan att ersättning ska utgå till markägaren.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för ett system för ersättning för beslagtagen mark på grund av habitatdirektivet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.