Gemensam säkerhet

Motion 2017/18:1918 av Jesper Skalberg Karlsson och Johan Hultberg (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en färdplan för ett svenskt Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att parallellt med färdplanen öka resurserna till det svenska försvaret för att långsiktigt närma sig de av Nato uppsatta finansieringsmålen och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla samarbetet med Nato under tiden fram till att Sverige kan bli fullvärdig medlem, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vår omvärld är oroligare än på länge. Sveriges närområde har de senaste åren blivit allt mer osäkert och oförutsägbart. En viktig slutsats är att detta ändrade säkerhetspolitiska läge kräver mer samarbete och inte mindre. Nya asymmetriska hot kan inte ensamt lösas av enskilda nationalstater på ett resurseffektivt sätt. Tvärtom krävs samverkan och gemensamma satsningar för att möta nya stormaktsambitioner som hotar den europeiska säkerhetsordningen.

Sverige är inte ett neutralt land. Som medlem av Europeiska unionen, som PFF-land och efter sin solidaritetsförklaring som säger att Sverige inte ska förhålla sig passivt om ett nordiskt land drabbas av angrepp är detta helt klarlagt. Det har också följdkonsekvenser. Sverige är inte passivt om våra nordiska grannar angrips – och vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.

Sverige ska därför kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd vid angrepp och kriser. Men solidaritetsförklaringen är inte en bindande säkerhetsgaranti i händelse av konflikt. För en sådan nödvändig lösning krävs att Sverige, likt Norge och Danmark, blir medlem av Nato.

Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) är en militär allians som består av ett system med kollektivt försvar – där medlemsstaterna förbundit sig att dels försvara varandra mot yttre angrepp, dels delta i internationella insatser med fokus på militär krishantering och fredsbevarande. I Europeiska unionen är 22 av 28 medlemsstater medlemmar även i Nato. 95 procent av de människor som bor i unionen är bosatta i ett land som är medlem av Nato.

Sverige är ännu inte medlem av Nato. Däremot är Sverige ett så kallat partnerland, och samarbetet med Nato är välutvecklat. Dels genom Partnerskap för fred (PFF), dels genom andra samarbeten med enskilda medlemmar av Nato och dels genom att Sveriges militära utrustning är kompatibel med utrustning från Natoländer. Just att utrustningen är kompatibel med Natoländers är något som bör värnas även i framtiden när nya system och lösningar skall köpas in.

Men ett fullvärdigt medlemskap vore mer önskvärt. Som icke-medlem har ett partnerland inte möjlighet att vara inkluderat i artikel 5, som är den kollektiva försvarsgarantin. Som partnerland finns heller inte rådighet över beslutsrätt – det vill säga inflytandet är ytterst begränsat även om samarbetet är gott och välutvecklat. Något vi sett inte minst under 2017 och försvarsövningen Aurora.

Ett svenskt medlemskap i Nato skulle ge Sverige större möjligheter att påverka en organisation som är central för vår egen och Europas säkerhet. Dessutom finns möjligheten att teckna medlemskap gemensamt med Finland, vilket vore särskilt eftersträvansvärt. En svensk färdplan för Natomedlemskap bör tas fram av den svenska regeringen.

Intill den tid då ett svenskt Natomedlemskap kan bli verklighet bör fokus ligga på två saker. Dels att säkra finansiering för att närma sig de av Nato uppsatta målen kring försvarsbudget och bruttonationalprodukt. Dels att säkra att samarbetet med Nato fortsätter utvecklas genom gemensamma övningar och avtal som underlättar ett gemensamt agerande i det fall en kris skulle infinna sig. Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Johan Hultberg (M)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en färdplan för ett svenskt Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att parallellt med färdplanen öka resurserna till det svenska försvaret för att långsiktigt närma sig de av Nato uppsatta finansieringsmålen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla samarbetet med Nato under tiden fram till att Sverige kan bli fullvärdig medlem, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.