Arbetsmarknad

Motion 2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-10-11
Granskad
2018-10-11
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en obligatorisk, skattefinansierad och allmän arbetslöshetsförsäkring och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta över ansvaret för arbetslöshetsförsäkringen till Försäkringskassan och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka undantagen i turordningsreglerna i LAS och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa behovsprövad arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa lärlingsanställningar och tillkännager detta för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa delade turer och tillkännager detta för regeringen.
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återinförande av 100-dagarsregeln och tillkännager detta för regeringen.
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja taket för ersättning vid arbetslöshet och tillkännager detta för regeringen.
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla subventionerade anställningar och tillkännager detta för regeringen.
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka anslagen till Myndigheten för arbetsmiljökunskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik vilar på en pragmatisk grund och vi låser inte fast oss i traditionella höger–vänsterpositioneringar. Dagens arbetsmarknad förändras i snabb takt och från politiskt håll anser vi att man bör lämna tidigare låsningar. Vi vill se en ökad trygghet för löntagarna samtidigt som vi vill skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat med extra fokus på småföretagarna. Dessa två målbilder är på intet vis motpoler.

En väl fungerande arbetsmarknadspolitik bör innehålla få men effektiva insatser som syftar till att arbetssökande erhåller reguljära anställningar. Idag ser vi en tudelad arbetsmarknad. Utrikes födda har en alarmerande arbetslöshetsstatistik jämfört med inrikes födda. De kommande åren kommer därav att handla om att öka sysselsättningen på ett sätt som präglas av långsiktighet. Det måste vara slut med användandet av kortsiktiga lösningar som varken gagnar samhälle eller individ.  

Avveckla Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form

Sverigedemokraterna anser att arbetsmarknadspolitik får kosta under förutsättning att ansvariga aktörer kan uppvisa goda resultat och hög effektivitet. Arbetsförmedlingen som myndighet har lågt förtroende hos både arbetsgivare och arbetssökande. Arbetsförmedlingen dras år efter år med låga resultat till höga kostnader. Detta kan inte fortgå. Vår ambition är att avveckla Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Matchningen på arbetsmarknaden bör öppnas upp för privata aktörer. En sådan förändring måste dock ske under sträng kontroll och kontinuerlig utvärdering. Vi vill inte se en upprepning av de problem som omgärdade Alliansens jobbcoacher.

Vi vill se en ordentlig genomlysning av Arbetsförmedlingen och avvaktar Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) som har i uppdrag att se över hur effektiviteten kan ökas samt se över hur de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär myndighetsutövning kan läggas ut på andra aktörer och hur det statliga åtagandet i övrigt i så fall bör organiseras. Utredningen ska slutrapporteras under 2019 och därefter kan man på ett varsamt sätt gå vidare.

Inrätta en obligatorisk, skattefinansierad och allmän arbetslöshetsförsäkring

Sverigedemokraterna värnar om löntagarna. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet ska vara lika självklart som ekonomisk trygghet vid sjukdom. För att skapa förutsättningar för detta så bör arbetslöshetsförsäkringen bli helt statligt finansierad och rent administrativt övertas av Försäkringskassan. Idag är arbetslöshetsförsäkringen skattefinansierad till cirka 90 procent. Den finansieras således inte av medlemsavgifter. Utifrån detta så är det inte mer än rätt att alla löntagare ges möjlighet att ta del av denna trygghet vid arbetslöshet. Kraven för att få ersättning ska kvarstå i nuvarande form men kravet på medlemskap i a-kassa ska avvecklas.

Lagen om anställningsskydd, utöka undantagen i turordningsreglerna

Sverigedemokraterna vill se ett positivt företagsklimat och vi inriktar oss särskilt på småföretagen som vi anser vara ryggraden i svenskt näringsliv. Det är inom småföretagen som de nya jobben skapas men det är också småföretagen som är mest konjunkturkänsliga. Vi har flera förslag som syftar till att stärka småföretagens konkurrenskraft. Inom ramen för arbetsmarknadspolitiken vill vi utöka undantagen i turordningsreglerna. Vi vill se fem undantag istället för dagens två. Detta ska gälla för företag med upp till tio anställda.

Inför behovsprövad arbetskraftsinvandring

Sverigedemokraterna välkomnar möjligheten att vid behov komplettera den svenska arbetsmarknaden med utländsk arbetskraft. Vår politik för arbetskraftsinvandring utgår från tre principer: tillfredsställandet av arbetsmarknadens behov, möjliggörandet av kompetensutbyte och värnandet av arbetstagares villkor. Den svenska arbetsmarknaden bygger sedan länge på kompetenskonkurrens snarare än låglönekonkurrens. Den bygger också på en kombination av lagstadgade rättigheter och skyldigheter arbetsgivare och arbetstagare emellan såväl som förhandlingar och uppgörelser mellan arbetsmarknadens parter. Detta är en ordning Sverigedemokraterna värnar. Därmed är det för oss en självklarhet att arbetskraftsinvandring ska vara baserad just på kompetensbehov. Den svenska arbetsmarknaden ska således vara öppen för kvalificerad arbetskraft vars kompetens efterfrågas, men inte för den som vill konkurrera om arbeten genom lägre löner eller accepterande av sämre arbetsvillkor. Med kvalificerad arbetskraft menar vi i första hand personer med högre utbildning, men också de som på godtagbart sätt kan arbeta i yrken som kräver så lång utbildning eller erfarenhet att akuta behov på den svenska arbetsmarknaden inte kan tillgodoses. Arbetskraftsinvandring till andra yrken, där behovet av arbetskraft relativt snabbt går att tillfredsställa genom utbildning och praktik av lågutbildade arbetslösa som redan bor i landet, ska inte tillåtas.

Liksom uppehållstillstånd generellt ska arbetstillstånd vara tillfälliga och bundna till faktiskt arbete inom ramen för de villkor som de grundats på. Möjlighet till förlängning ska finnas om arbetsvillkoren fortsatt är uppfyllda, likväl som det ska finnas en möjlighet att återkalla arbetstillstånden i förtid om arbetsvillkoren inte längre uppfylls.

Utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott

Enligt Åklagarmyndighetens statistik är den genomsnittliga utredningstiden för brottet vållande till annans död på arbetsplats närmare dubbelt så lång som för vållande till annans död som inte har samband med någon arbetsplats. Utredningsläget för arbetsmiljöbrott är problematiskt av flera skäl. Mer resurser krävs, främst bättre kvalificerade resurser hos polisen och Åklagarmyndigheten. Därutöver är utredningsläget komplicerat utifrån sakfrågans natur. Entreprenader sker idag ofta i många led. Detta är vanligt förekommande på svenska byggarbetsplatser. Utifrån den samlade bilden av problematiken i dessa utredningar vill vi utöka preskriptionstiden. Preskriptionstiden för normalgraden av arbetsmiljöbrott är idag två år. Vid grova brott är den fem år. Denna preskriptionstid anser vi vara för kort och vi anser att preskriptionstiden ska utökas till det dubbla, dvs. fyra år för normalgraden samt tio år för grova brott.

Lärlingsanställningar

Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten att införa en form av lärlingsanställningar. Internationellt finns flera olika varianter av framgångsrika former för detta. Vi vill se över möjligheten att skapa en svensk modell, efter de förutsättningar som finns på den svenska arbetsmarknaden. Detta arbete bör ske tillsammans med arbetsmarknadens parter. Utgångspunkten för oss är att de som deltar i denna utbildningsinsats ska kunna kombinera gymnasiestudier med möjligheten att lära sig ett yrke hos en arbetsgivare. Insatsen ska kunna erhållas efter behov och inte begränsas till någon specifik kategori av arbetssökande. Vår ståndpunkt är att deltagarnas ersättning under tiden i insatsen ska bestå av en procentsats av den av parterna överenskomna ingångslönen. 

Avskaffa delade turer

Sverigedemokraterna värnar löntagarnas rätt till en värdig balans mellan arbete och privatliv. Inom vården ser vi att anställda kan ha en arbetsdag som pågår mellan 7 och 21, med en fyra timmar lång obetald rast i mitten. Den anställde får i praktiken två pass på en arbetsdag. Vi måste se till att de som är anställda inom vård och omsorg har en dräglig livssituation. Vidare så måste vi arbeta för att arbetet inom vård och omsorg ska anses attraktivt inte minst när det kommer till den framtida kompetensförsörjningen. Utifrån detta vill vi avskaffa de delade turerna och ge de anställda möjlighet till balans mellan privatliv och arbete. 

Återinför 100-dagarsregeln i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshet innebär många förändringar i en människas vardag, både ekonomiskt och socialt. För att få ersättning finns det en uppsättning krav och ett av dessa krav är att den arbetssökande ska söka och ta arbete i hela landet från första dagen i arbetslöshet. Om den arbetssökande inte uppfyller detta krav har denne inte rätt till ersättning. Detta innebär i praktiken att en arbetssökande kan bli tvungen att lämna sin hemort och sin familj för att flytta till en helt annan del av landet om denne erhåller anställning på annan ort. Om en arbetssökande tackar nej till arbete på annan ort så förlorar denne tillfälligt sin ersättning. På ett samhällsekonomiskt plan kan detta möjligen ses som rimligt men på det individuella och mänskliga planet är det många arbetssökande som upplever detta krav som stressande. Kravet påverkar sällan de som lever i storstadsregionerna utan konsekvenserna av kravet ser främst de som bor på landsbygden. Vi vänder oss inte emot tanken att man ska flytta till jobben, däremot vill vi ge människor en rimlig chans att i första hand kunna stanna i sin hemort och söka arbete där. Det är i vår mening inte heller eftersträvansvärt att alla ska lämna landsbygden utan vi vill se en levande landsbygd. Utifrån detta vill vi återinföra möjligheten att begränsa sitt geografiska sökområde de första hundra dagarna.

Höj taket för ersättning vid arbetslöshet

Sverigedemokraterna anser att ersättningsnivåerna för de första hundra dagarna i arbetslöshet bör höjas från dagens tak på 910 kronor per dag till 1 200 kronor per dag. Detta skulle leda till ökad ekonomisk trygghet för den arbetssökande under de första månaderna i arbetslöshet samtidigt som reformen skapar tydliga incitament till jobbsökande då taket i ersättningsnivån därefter sänks till dagens 760 kronor per dag.  

Avveckla subventionerade anställningar med bristfälliga resultat

Sverigedemokraterna vill se en arbetsmarknadspolitik som präglas av höga resultat och hög effektivitet. Med detta avser vi kvantifierbara resultat i form av reguljära anställningar. Hittills har de olika subventionerade anställningarna inte utmynnat i reguljära anställningar i önskad utsträckning. Sverigedemokraterna vill se ökad kontroll av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. I dagsläget kan vi se att insatser, åtgärder och program med högst tveksamma resultat tillåts fortlöpa. Genom att ha en striktare kontroll och utvärdering kan man från politiskt håll agera tidigare och förhindra att resurser används på fel sätt. Subventionerade anställningar som enbart leder till andra åtgärder är inte en önskvärd väg framåt vare sig för individ eller samhälle. Sverigedemokraternas inriktning är att de subventionerade anställningarna på sikt ska avvecklas och ersättas av utbildningsinsatser som syftar till att rusta individen så att denne på egen hand kan erhålla en reguljär anställning.

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga i samhällets alla områden, till exempel arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer. Vi anser att det är viktigt att alla ska kunna delta på arbetsmarknaden utifrån sin funktionsförmåga. Lönebidrag och andra åtgärder, insatser och program som finns att tillgå för att detta ska vara möjligt ska således kvarstå och i vissa delar utökas.

Arbetsmiljö

Sverigedemokraterna värnar löntagarna och som ett led i det så är vi angelägna om att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Dagens arbetsmarknad ser annorlunda ut och arbete utförs idag på ett helt annat sätt än för bara tjugo år sedan. De tekniska och digitala framstegen har lett till stora förändringar. Tillgängligheten har ökat och arbets­sätten har förändrats. Gränsen mellan fritid och arbetstid har till viss del suddats ut.

Samtidigt ser vi en helt ny typ av problematik i form av till exempel våld mot blåljuspersonal. För att säkerställa en god arbetsmiljö krävs således helt andra åtgärder, då problematiken ser annorlunda ut.

Vi ser också flera områden där ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och löntagare upplevs oklar rent juridiskt. Denna problematik är särskilt framträdande i de nya arbetsformer som utvecklats som en del av det moderna arbetslivet där egenanställning, inhyrning av personal och konsultarbete är vanligt.

Vi vill se en strategisk och långsiktig inriktning på arbetsmiljöpolitiken. Den 1 juni inrättades Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken. Sverigedemo­kraterna står bakom denna satsning och vi vill utöka resurstilldelningen till denna myndighet. Vi bevakar också utkomsten av regeringens arbetsmiljöstrategi 2016–2020 och de nya uppdrag som tar arbetet vidare. Mer behöver fortfarande göras för att alla som arbetar i Sverige ska få en bra arbetsmiljö och detta arbete tar vi på största allvar.

 

 

Magnus Persson (SD)

 

Ebba Hermansson (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Sara Seppälä (SD)

Henrik Vinge (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

Yrkanden (12)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en obligatorisk, skattefinansierad och allmän arbetslöshetsförsäkring och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta över ansvaret för arbetslöshetsförsäkringen till Försäkringskassan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka undantagen i turordningsreglerna i LAS och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa behovsprövad arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa lärlingsanställningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa delade turer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återinförande av 100-dagarsregeln och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja taket för ersättning vid arbetslöshet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla subventionerade anställningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka anslagen till Myndigheten för arbetsmiljökunskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.