Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Betänkande 2018/19:UU5

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 april 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Arbetet i OSSE under 2018 (UU5)

Sveriges delegation till OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse till riksdagen för arbetet inom OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, under 2018.

Utrikesutskottet framhåller att det är viktigt att Sverige fortsätter att aktivt stödja OSSE och arbeta för att upprätthålla den europeiska säkerhetsordningen. OSSE:s politiska församling genomförde åtta valobservationer under 2018 och utskottet ser positivt på att ledamöter från riksdagens OSSE-delegation deltog i dessa observationer.

Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagen lägger redogörelse 2018/19:OSSE1 till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Framställningar / redogörelser: 1

Från riksdagens organ

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-28
Justering: 2019-04-04
Trycklov: 2019-04-04
Betänkande 2018/19:UU5

Alla beredningar i utskottet

2019-03-14, 2019-03-28

Arbetet i OSSE under 2018 (UU5)

Sveriges delegation till OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse till riksdagen för arbetet inom OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, under 2018.

Utrikesutskottet framhåller att det är viktigt att Sverige fortsätter att aktivt stödja OSSE och arbeta för att upprätthålla den europeiska säkerhetsordningen. OSSE:s politiska församling genomförde åtta valobservationer under 2018 och utskottet ser positivt på att ledamöter från riksdagens OSSE-delegation deltog i dessa observationer.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-04-10
Debatt i kammaren: 2019-04-11

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 147 Johan Büser (S)

Organisationen för säkerhet och sam-arbete i Europa (OSSE)

Fru talman! Vi behandlar nu utrikesutskottets betänkande om Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Som ny ordförande i den svenska parlamentariska OSSE-delegationen är det en ära att få stå här i riksdagens talarstol med vetskap om att vi har en aktiv och drivande svensk delegation. Jag vill i dag passa på att säga några ord om föregående år men också om några av de utmaningar som jag ser framöver. Först vill jag dock yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Att vara en del av den svenska OSSE-delegationen förpliktar. OSSE är världens största regionala säkerhetsorganisation med 57 deltagande stater i Europa, Kaukasus, Centralasien och Nordamerika. OSSE verkar för att främja stabilitet och säkerhet i regionen utifrån en brett definierad syn på säkerhet som omfattar tre dimensioner: en säkerhetspolitisk, en ekonomisk och miljömässig samt en rörande demokrati och mänskliga rättigheter. Organisationens särskilda styrka ligger bland annat i dess breda krets av deltagande stater, den konfliktförebyggande verksamheten, det breda spektrum av institutioner och instrument som medger snabb och flexibel konflikthantering samt den utbredda fältnärvaron.

Den europeiska säkerhetsordningen är till stor del kodifierad i OSSE:s grunddokument, som slår fast OSSE:s principer och de deltagande staternas politiska åtaganden. OSSE är en organisation som likt FN arbetar i en inkluderande anda. Detta ställer särskilda krav på oss som kommer från länder som är demokratiska, som värnar frihet och mänskliga rättigheter och som arbetar tydligt mot korruption. Så länge ofrihet, förtryck, förföljelse, konflikt och korruption är en påtaglig del av vardagen i så många av OSSE:s medlemsländer måste det tuffa samtalet ha sin självklara plats vid församlingens möten.

Under 2018 genomfördes åtta valobservationer vid både parlamentsval och presidentval där den svenska delegationen samlat hade en hög närvaro. För egen del fick jag nöjet att delta i min första valobservation, nämligen i förra årets mellanårsval i USA. Jag deltog, fast i andra sammanhang, även vid presidentvalen både 2008 och 2016 då Barack Obama och Donald Trump valdes. Det var därför roligt att få komma tillbaka.

Jag ser nu fram emot att under den här mandatperioden få göra fler valobservationer. Att genomföra en valobservation är något som jag rekommenderar övriga riksdagsledamöter att göra. Det gäller förstås dem som ingår i OSSE-delegationen men också dem som får möjlighet att delta genom den så kallade talmanskvoten.

Fru talman! Av den redogörelse som vi här har att hantera framgår att OSSE:s årliga vintermöte hölls i Wien den 22-23 februari och samlade ca 240 ledamöter från över 50 länder, däribland ledamöter från den svenska delegationen. Sommarmötet hölls den 7-11 juli i Berlin och samlade ca 300 ledamöter.

Vidare vill jag passa på att framhålla följande ledamöter som under 2018 haft särskilda poster i den parlamentariska församlingen: Margareta Cederfelt från Moderaterna, som är nuvarande vice ordförande i delegationen och som också verkar som vice president i byrån, min företrädare som ordförande, Kent Härstedt, som var särskild representant för Östeuropa, samt Christian Holm Barenfeld från Moderaterna, som var ledamot i arbetsgruppen för organisationens stadgar.

Fru talman! Jag är övertygad om att den svenska delegationen kommer att fortsätta att ta plats i OSSE:s parlamentariska församling, och jag lovar att för egen del fortsätta det goda arbetet med att vår delegation ska vara mycket aktiv, värderingsburen och tydlig. Detsamma gäller, vilket är värt att påpeka, den svenska regeringen, som är mycket pådrivande och aktiv i sitt engagemang för OSSE. Det kommer att behövas i en tid som är utmanande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Organisationen för säkerhet och sam-arbete i Europa (OSSE)

Fru talman! Vi ser runt om oss hur demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet utmanas. I Ukraina pågår en regelrätt konflikt. I Polen och Ungern, för att ta ett par exempel, utmanas demokratiska institutioner som den fria pressen och det självständiga rättssystemet. För första gången i EU:s historia begär en nation utträde ur unionen, en nation som till råga på allt är ett av EU:s folkrikaste länder. I flera större länder går vi också mot mer av slutenhet och mindre av öppenhet. Frihandel ifrågasätts. Hbtq-personer förtrycks. Jämställdheten ifrågasätts. Det är mycket oroande.

Min övertygelse är bergfast när det gäller hanteringen av denna utveckling. Det är med ökad sammanhållning och ökad inkludering som vi överbryggar sådana klyftor. Min främsta prioritet som folkvald representant i Sveriges riksdag är att motverka vi-och-de-tänkandet, som fått allt djupare fäste, inte bara i övriga världen utan också i Europa och i vårt eget land. För att kunna nå de mål dit jag och vi vill krävs ökad jämlikhet, såväl inom som mellan olika länder. Vi måste arbeta för att fortsatt skydda den demokratiska utvecklingen i länder där demokratin är ung såväl som i länder där demokratin länge varit ohotad men nu tydligt utmanas. De fri- och rättigheter som vi ofta tar för givna här på hemmaplan måste vi slåss för gemensamt med goda krafter i andra nationer runt om på vår jord.

Fru talman! I juli väntar ett sommarmöte för den svenska OSSE-delegationen i Luxemburg. Jag ser fram emot att direkt efter Almedalen få åka dit och föra intressanta diskussioner och bredda våra nätverk ytterligare. Men innan dess väntar förstås några fler valobservationer. Ett gäng kommer redan nu i påsk att åka till Nordmakedonien i tjänst. Det är beundransvärt att dessa ledamöter avsätter sin påskledighet för att i rikets tjänst åka ned och genomföra en valobservation i Nordmakedonien.

Jag vill också i sammanhanget passa på att tacka personalen på riksdagens internationella kansli, som alltid är oss behjälplig och bistår med praktikaliteter, kompetens och dessutom ett gott humör. Till sist, fru talman, vill jag tacka riksdagen, som har anförtrott mig ordförandeskapet i delegationen. Jag ser som sagt fram emot att vara med och utveckla delegationens fortsatta arbete, där var och en av oss måste ta ansvar för att representera Sverige på bästa sätt.

Jag vill avsluta detta inlägg med ett citat av tidigare statsminister Olof Palme, som väl fångar vad vårt demokratiska och internationella arbete handlar om: I alla tider har människorna levat i fattigdom och elände, förnedrats av hunger och okunnighet, plågat varandra och drivits ut i krig. Men ändå är allting inte lika. Det nya är att vi fått fördjupad kunskap. Det nya är framför allt att vi börjar visa en vilja att ta ansvar för varandra. Det är därför inte meningslöst när vi reagerar, tar ställning och efter måttet av vår förmåga försöker påverka utvecklingen.


Anf. 148 Margareta Cederfelt (M)

Fru talman! Ärendet vi nu debatterar gäller OSSE-delegationens verksamhet under föregående år. Det är ett viktigt betänkande, vill jag understryka. Det kan tyckas att en verksamhetsberättelse är någonting som är tråkigt, men det är tvärtom. OSSE bedriver en fantastisk verksamhet. Jag vill understryka detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Organisationen för säkerhet och sam-arbete i Europa (OSSE)

OSSE bildades 1975 under ett annat namn, Europeiska säkerhetskonferensen. Detta var under den tid när det kalla kriget rådde, när spänningen var hög i vår omvärld, när rädslan för ett nytt världskrig var som störst och när det också var svårigheter för stormakterna att tala med varandra. Det var en tid som på ett sätt liknar dagens utmaningar. Det kan vara av den anledningen som intresset för OSSE är ökande, som jag ser det.

Under 1990-talet bildades OSSE:s parlamentariska församling. Den tillkom därför att en medvetenhet hade uppstått om att det inte räckte att det var regeringar som ägnade sig åt säkerhetsfrågor. Även de folkvalda parlamentarikerna behövde involveras i arbetet. Som parlamentariker företräder vi våra väljare. Vi företräder vårt respektive lands parlament. För att finna långvariga säkerhetspolitiska lösningar är det viktigt att även parlamentariker deltar i detta arbete, fru talman.

Jag vill understryka att OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, är en säkerhetsorganisation. Det är en organisation som arbetar inom de tre dimensionerna politik och säkerhet, ekonomi och miljö samt demokrati och rättigheter. Arbetet bedrivs i de tre kommittéerna, dels i form av rent parlamentariskt arbete, dels via fältarbete.

Det som många människor förknippar OSSE med är flaggskeppet valobservationer. Jag nämner valobservationer därför att ett val på något sätt är det absolut viktigaste kvittot på att en demokrati fungerar. Medborgarna har rätt och möjlighet att uttrycka sin röst för hur landet ska styras i ett fritt och allmänt val. Men för att ett val ska vara fritt och allmänt, fru talman, räcker det inte att det finns en valurna och en röstlängd och att det går att markera på en valsedel. Det måste också finnas ett system som bygger på frihet, ett system som tillåter politiska partier och opposition, som tillåter demokrati, som tillåter att kvinnor och män är representerade, som tillåter att minoritetsgrupper kan delta, som tillåter yttranderätt, fria medier och mötesfrihet. Jag kan nämna många fler frågor som är viktiga. Detta är i dag värden som ökat i stora delar, men som också ifrågasätts på sina håll. Därför behövs OSSE.

Jag vill också nämna att det finns ett land i OSSE som är utsatt för direkt militärt aktivt angrepp, nämligen Ukraina. Ryssland, ett annat OSSE-land, har angripit Ukraina och annekterat en del av landet. Man stöder separatister i de södra delarna, och i julas attackerade man på Azovska sjön. Detta är naturligtvis icke acceptabelt i något sammanhang. Samma land, Ryssland, har också angripit Georgien, och flera delar av landet är annekterade av Ryssland. Ryssland finns med i flera andra delar inom OSSE-området och är aktivt mot de länder som är medlemmar.

Vad gör vi då inom OSSE? Vi använder inte vapnen, för det ligger inte inom OSSE:s arbete. Vi använder dialogen. Vi använder den parlamentariska metoden när vi kommer till den parlamentariska församlingen. Vi debatterar oförrätterna. Vi fattar beslut. Vi talar om att vi inte accepterar det som sker. Häri ligger en stor styrka. Parlamentariker möts. Parlamentariker lyfter fram oförrätter och vågar stå bakom att de säger: Stopp, det här är inte acceptabelt!

OSSE har - då talar vi inte om den parlamentariska sidan utan om regeringssidan, men vi stöder detta som parlamentariker - missionen med fältobservatörer i de sydöstra delarna av Ukraina. Jag säger detta därför att det är ett utmärkt sätt som visar hur OSSE handgripligen arbetar för fred genom att finnas på plats, observera och rapportera. Mänskliga rättigheter och ett lands integritet ska respekteras. Detta är värden som vi står upp för.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Organisationen för säkerhet och sam-arbete i Europa (OSSE)

Jag vill också nämna några andra frågor utöver valobservationer som är viktiga. OSSE är en äldre organisation men helt i tiden. Det finns utöver våra tre kommissioner också tillfälliga arbetsgrupper. En handlar om migrationsfrågor. Migration är något som rör samtliga länder inom OSSE. Det är antingen länder vars medborgare flyttar för att söka sig ett bättre liv eller flyr från krig, eller länder som tar emot flyktingar.

Här arbetar OSSE för att hitta ett gemensamt synsätt. Det gäller att hitta möjligheter för att kunna förbättra situationen i hemländerna men också att finna en form av best practice och råd för hur mottagande länder ska kunna agera när det handlar om flyktingfrågor.

OSSE:s migrationsgrupp besökte Sverige i december. Den besökte Malmö men också Köpenhamn bland annat med besök hos gränspolis, myndigheter, kommun, skola, arbetsförmedling och frivilligorganisationer.

Jag vill också nämna en annan arbetsgrupp som finns inom OSSE. Den handlar om att bekämpa terrorism. Det visar också hur viktigt det är att parlamentariker är involverade i detta arbete, och det vill vi vara. Parlamentariker från ett stort antal länder arbetar fram förslag för hur vi, som parlamentariker, ska kunna verka för ett säkrare samhälle där terrorismen stoppas i ett tidigt skede.

Fru talman! Jag nämnde här att de svårigheter som finns i vår värld ser vi också inom OSSE. Vi ser hur de internationella anspänningarna påverkar debatten och klimatet politiker emellan. Vi ser hur Rysslands agerande påverkar och hur USA:s förändrade arbete utvecklas.

Vi kan också se tillbakasteg för mänskliga rättigheter i många sammanhang. Jag tänker här på svårigheter för hbtq-personer och kvinnors rättigheter, för att nämna något, och även när det talas om tryck- och yttrandefrihet. Jag tänker på fängslade journalister i Turkiet och Azerbajdzjan med flera länder.

Det finns många frågor som OSSE är engagerat i och arbetar för. Vad det handlar om är att mänskliga rättigheter, demokrati och säkerhet är viktiga värden. Det är värden som vi parlamentariker är engagerade i och ska fortsätta att vara engagerade i.

Jag är väldigt stolt över att vara svensk. Vi har sedan den parlamentariska församlingen bildades varit aktiva, innehaft ledarskap och inte dragit oss för svåra uppdrag oavsett vilken partifärg det varit. Det har inte haft någon betydelse om det handlat om en moderat eller en socialdemokrat. Vi har arbetat och stått upp för värdena. Det ser jag som viktigt när det handlar om Sveriges agerande utomlands.

Jag vill precis som delegationens ordförande gjorde tacka kansliet för dess arbete och alltid såväl goda humör som stora kunnande och behjälplighet. Jag vill också tacka delegationens ordförande för hans ledarskap och engagemang för delegationens arbete. Tack, Johan Büser!


Anf. 149 Lars Thomsson (C)

Fru talman! Jag är ny i min roll i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Jag tänkte göra en snabb översyn av vad jag har sett från OSSE så här långt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Organisationen för säkerhet och sam-arbete i Europa (OSSE)

För mig är det nya att det verkligen är arenan där europeisk säkerhetsordning upprätthålls. Det är precis huvudfunktionen. Det är också en väldigt viktig del av den demokratiska världsordningen. Det är där det sker i praktiken. Tack vare att 57 länder är med och framför allt att Ryssland är med blir det en väldigt viktig arena.

Det som sker är veckomöten. Det gör att man får en kontinuitet. Styrkan i OSSE är att man har konfliktförebyggande verksamhet, kontinuitet, bredd och väldigt stor fältnärvaro. Man har givetvis också valobservationerna som kanske är basen i allt jobb.

Centerpartiet gillar OSSE. Vi tror väldigt mycket på internationellt samarbete och internationell utblick. Jag har fullt av reflektioner från de insatserna. Det är också bra eftersom man lär sig att de fördomar man har inte alltid stämmer.

Vi har till exempel i fjol varit i Armenien. Vi fick väldigt goda vitsord från det valsystemet och valet där. Samtidigt var en annan delegation i USA. Den påpekade att det där finns stora demokratiska problem med USA:s valsystem. Det var kanske inte det som man hade väntat sig.

Själv var jag med i Wien på vintermötet. Där är det väldigt påtagligt hur praktiskt det är att sitta i kammaren. Vi råkade ha delegationen från Ryssland på raden framför oss och delegationen från Ukraina på raden bakom oss. Spänningen kändes mellan de två huvudkombattanterna i den konflikt som tyvärr råder.

OSSE går ut på en rätt enkel grundtes: Det är bättre att prata med varandra än att kriga med varandra. OSSE har en tradition och organisation som bygger på konsensusbeslut. Det gör att det tar tid att komma framåt ibland, men det får det vara värt.

Senast gick en resolution igenom om att man ska öka skyddet mot det fysiska våldet mot journalister. Det är en viktig resolution. Vi tar små steg framåt även om det ibland kan kännas tufft i denna värld.

Som jag ser det har Sverige dubbla syften med att vara med i OSSE och bidra där. Ett är att vara med och bidra som en av de äldsta demokratierna och hjälpa till med uppbyggandet av nya demokratiska system i världen. Det är det ena syftet.

Det andra syftet är att reflektera på vår egen demokratis tillkortakommanden och förstå hotet mot den svenska demokratin genom att ha den internationella utblicken. Det är väldigt tydligt att det i dag är många länder som kämpar för att få fullvärdiga demokratiska system. Vår kamp är snarare att behålla ett fullvärdigt demokratiskt system. Vi vet att valtekniskt och regelmässigt är vår demokrati helt sjyst. Men vi ser ändå att den är utmanad på många sätt, och vi tar den för given.

Fru talman! Jag ser två tydliga hotbilder mot svensk demokrati i dag, och de hänger delvis ihop.

Den första är tydlig. Det är utifrån påverkanskampanjer. Vi vet om att det finns trollfabriker. Vi vet också att de är väldigt billiga och effektiva. Sammantaget kan man säga att det är mycket lättare att vrida om huvudena på en befolkning än att inta ett land militärt. I dagarna är jag rätt säker på att vi har sett exempel på påverkanskampanjer, hatkampanjer, mot till exempel Annie Lööf och Annika Strandhäll. Jag tror att det definitivt finns saker och ting bakom där som man inte kan peka ut tydligare än så.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Organisationen för säkerhet och sam-arbete i Europa (OSSE)

Den andra utmaningen jag ser hänger ihop med den första med påverkanskampanjer. Det stärker polariseringen i svenskt samhälle. Vi får ett vi och de som verkligen inte är något bra. Det är några som känner att de är en del av samhället och andra som känner det som att de absolut inte är en del av samhället. I praktiken blir det en uppdelning i högerpopulister mot resten. Det är verkligen inte någonting som gynnar svensk demokrati.

Tyvärr är det också så att de normala förnuftsargumenten slutar att fungera, och det går mer mot känsloargument där fakta inte biter i argumenteringen.

Detta är från Sveriges sida sett en farlig utveckling. Jag ser också den verklighet som vi själva kunde skåda i Ukraina. Om vi inte passar oss riskerar det att bli så igen. Så här långt, efter den första valutgången, är utfallet att en kändis och komiker har god chans att bli president. I praktiken blandas alltså fiction med verklighet. Allting bygger på att förtroendet för den sittande regeringen ligger på 9 procent, och det beror på många omständigheter. Det här gör att det kan ta vägen vart som helst i Ukraina, och det är det vi också ser runt om i Europa och i världen.

Sammantaget är Centerpartiet positivt till OSSE-samarbetet bakåt och framåt, och vi tycker att det är en viktig prioritering att fullfölja. Därför är jag personligen också väldigt glad för att jag får bidra i detta jobb.


Anf. 150 Robert Halef (KD)

Fru talman! Vi diskuterar en redogörelse och ett betänkande om verksamheten för år 2018 av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa har sitt ursprung i Europeiska säkerhetskonferensen, som etablerades 1975 som ett forum för politiska förhandlingar mellan öst och väst. År 1993 fick organisationen ställning som regional organisation i FN, och år 1995 bytte konferensen namn till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, med förkortningen OSSE.

Fru talman! OSSE har i dag 57 stater som medlemmar och är en effektiv organisation i det internationella säkerhetspolitiska samarbetet. OSSE:s verksamhet omfattar främst tre områden: det säkerhetspolitiska, det ekonomiska och miljömässiga samt området demokrati och mänskliga rättigheter. OSSE verkar även för långsiktigt förtroendeskapande och konfliktförebyggande i olika länder i nära samarbete med andra internationella organ.

I dag har OSSE aktiviteter i ett femtontal länder. Dessa är framför allt inriktade på att stärka respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Det handlar om demokratisk samhällsutveckling för att bygga upp demokratiska institutioner och om att stödja förtroendeskapande mellan olika befolkningsgrupper för att förhindra konflikter med mera.

Organisationen för säkerhet och sam-arbete i Europa (OSSE)

Fru talman! Förutom konflikthantering bidrar OSSE även till återuppbyggnad och har på senare år ökat fokus på säkerhetspolitiska frågor. OSSE jobbar även med frågor om migration, människohandel, terrorism och gränsövervakning och har ett stort samarbete även med länder utanför det egna geografiska området genom partnerskapsavtal.

Fru talman! Verksamheten finansieras genom bidrag från medlemsländernas parlament, och även Sverige bidrar till denna organisation. Det är väl investerade medel, som kommer många utsatta människor till del. I denna redogörelse för verksamheten under 2018 kan vi konstatera att den svenska delegationen till OSSE är aktiv och bidrar stort.

Fru talman! Församlingen har 323 ordinarie ledamöter och ett stort antal ersättare. Uppslutningen är stor när OSSE har möten. Det årliga vintermötet samlade ca 240 parlamentariker från över 50 länder för att diskutera och fatta beslut. Delegaterna följer upp att medlemsländernas regeringar genomför resolutioner och rekommendationer som församlingen antar vid sina möten.

Fru talman! OSSE är en viktig aktör för fred och säkerhet och demokratisk utveckling. Det är världens största regionala säkerhetsorganisation, med 57 deltagande stater i Europa, Kaukasus, Centralasien och Nordamerika. Som tidigare talare har påpekat är internationellt samarbete viktigt för att bekämpa fattigdom och bidra till hållbar utveckling och för att främja demokrati, fred och säkerhet med mera.

Jag har själv varit på uppdrag som valobservatör och kan konstatera att OSSE har stor respekt som valobservatör. Delegaternas närvaro och rapportering gör att valfusk minskar, och man bidrar till fria och öppna val i ett flertal länder.

Fru talman! Kristdemokraterna vill understryka vikten av OSSE och av att Sverige fortsätter att aktivt stödja dess arbete.

Jag yrkar därmed bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 24 april.)

Public service-frågor

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-04-24
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Beslut

Beslut: Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Redogörelse 2018/19:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2018

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger redogörelse 2018/19:OSSE1 till handlingarna.