Järnvägspolitiska frågor

Betänkande 2013/14:TU19

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 juni 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Staten bör ta ett samlat ansvar för järnvägsunderhållet (TU19)

Trafikutskottet anser att ett väl fungerande järnvägssystem, med hög kvalitet och punktlighet, är en förutsättning för att järnvägen ska bli ett attraktivt transportalternativ. Utskottet konstaterar att det svenska järnvägssystemet tyvärr inte lever upp till detta i dag. Därför beslutade riksdagen att ge regeringen fyra uppdrag inom olika områden som rör järnvägen.

 • Trafikverket måste skyndsamt bygga upp kompetens för att självständigt kunna inspektera både järnvägens skick och det arbete som utförs av entreprenörer. Regeringen bör se till att detta sker. Regeringen bör även se över hur staten kan ta det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet på statens järnvägsinfrastruktur i takt med att underhållskontrakten löper ut.
 • Regeringen bör skyndsamt utreda hur kapacitetstilldelning och trafikledning kan bli mer effektiva. Tilldelning av kapacitet innebär till exempel fördelning av avgångstider på en viss tågsträcka mellan olika tågbolag.
 • Regeringen bör utreda dels hur tillgången på tillförlitlig och offentlig statistik över punktlighet kan säkerställas, dels möjligheterna att offentliggöra statistik över resande.
 • Regeringen bör se över hur uppdragen för SJ AB, Green Cargo AB och Jernhusen AB kan bli tydligare. Detta så att samhällets behov av klimatsmarta järnvägstransporter med användaren i centrum kan tillgodoses på ett bättre sätt än i dag.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskning av tågförseningar.

Utskottets förslag till beslut
Tillkännagivande om att se över hur uppdragen för SJ AB, Green Cargo AB och Jernhusen AB kan tydliggöras för att tillgodose samhällets behov av klimatsmarta jänrvägstransporter. Bifall till motionerna T9 yrk. 9, T10 yrk. 3, T240 yrk. 7, T363 och T517 yrk. 10-12. Tillkännagivande om att se till att Trafikverket skyndsamt bygger upp kompetens för inspektion av både järnvägsanläggningens status och entreprenörernas utförda arbete samt se över hur staten kan ta det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet framöver. Bifall till motionerna T8 yrk.1-2, T9 yrk. 1-2, T10 yrk. 1-2, T415, T517 yrk. 8 i denna del. Delvis bifall till motionerna T8 yrk. 3, T419 och T501. Tillkännagivande om att skyndsamt utreda hur kapacitetstilldelningen och trafikledning kan bli mer effektiva. Bifall till motionerna T9 yrk.4, T302, T369 och T533. Tillkännagiande om att utreda hur tillgången på tillförlitlig och offentlig statistik över punktlighet kan säkerställas samt hur statistik över resande kan göras offentlig. Bifall till motion T9 yrk. 7-8. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 38

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-27
Justering: 2014-06-05
Justering: 2014-06-05
Trycklov: 2014-06-12
Trycklov till Gotab och webb: 2014-06-13
Trycklov: 2014-06-13
Trycklov: 2014-06-13
Reservationer: 9
Betänkande 2013/14:TU19

Alla beredningar i utskottet

2014-05-06, 2014-05-27

Staten bör ta ett samlat ansvar för järnvägsunderhållet (TU19)

Trafikutskottet anser att ett väl fungerande järnvägssystem, med hög kvalitet och punktlighet, är en förutsättning för att järnvägen ska bli ett attraktivt transportalternativ. Utskottet konstaterar att det svenska järnvägssystemet tyvärr inte lever upp till detta i dag. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska ge regeringen fyra uppdrag inom olika områden som rör järnvägen.

 • Trafikverket måste skyndsamt bygga upp kompetens för att självständigt kunna inspektera både järnvägens skick och det arbete som utförs av entreprenörer. Regeringen bör se till att detta sker. Regeringen bör även se över hur staten kan ta det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet på statens järnvägsinfrastruktur i takt med att underhållskontrakten löper ut.
 • Regeringen bör skyndsamt utreda hur kapacitetstilldelning och trafikledning kan bli mer effektiva. Tilldelning av kapacitet innebär till exempel fördelning av avgångstider på en viss tågsträcka mellan olika tågbolag.
 • Regeringen bör utreda dels hur tillgången på tillförlitlig och offentlig statistik över punktlighet kan säkerställas, dels möjligheterna att offentliggöra statistik över resande.
 • Regeringen bör se över hur uppdragen för SJ AB, Green Cargo AB och Jernhusen AB kan bli tydligare. Detta så att samhällets behov av klimatsmarta järnvägstransporter med användaren i centrum kan tillgodoses på ett bättre sätt än i dag.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskning av tågförseningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-06-23
Debatt i kammaren: 2014-06-24
Debatt i kammaren: 2014-06-24
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:TU19, Järnvägspolitiska frågor

Debatt om förslag 2013/14:TU19

Webb-tv: Järnvägspolitiska frågor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-06-24
Beslut: 2014-06-24
Förslagspunkter: 10, Acklamationer: 7, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Järnvägssystemets reglering

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9,
  2013/14:T8 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 5 och
  2013/14:T496 av Adnan Dibrani m.fl. (S).
  • Reservation 1 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M102005
  MP25000
  FP22002
  C21002
  SD17003
  KD15004
  V01801
  Totalt30218029
  Ledamöternas röster
 2. Samhällsuppdrag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör se över hur uppdragen för SJ AB, Green Cargo AB och Jernhusen AB kan tydliggöras så att samhällets behov av klimatsmarta järnvägstransporter i högre utsträckning kan tillgodoses.
  Därmed bifaller riksdagen motionerna
  2013/14:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 9,
  2013/14:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 3,
  2013/14:T240 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 7,
  2013/14:T363 av Pia Nilsson m.fl. (S) och
  2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 10-12.
  • Reservation 2 (M, FP, C, KD)
 3. Underhåll av statens järnvägsinfrastruktur

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör se till att Trafikverket skyndsamt bygger upp kompetens så att verket självständigt kan inspektera både järnvägsansläggningens status och entreprenörernas utförda arbete och se över hur staten kan ta det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet på statens järnvägsinfrastruktur i takt med att underhållskontrakten löper ut.
  Därmed bifaller riksdagen motionerna
  2013/14:T8 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
  2013/14:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
  2013/14:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
  2013/14:T415 av Peter Hultqvist och Kurt Kvarnström (båda S) och
  2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 8 i denna del och
  bifaller delvis motionerna
  2013/14:T8 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 3,
  2013/14:T419 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda S) och
  2013/14:T501 av Anna Wallén m.fl. (S).
  • Reservation 3 (M, FP, C, KD)
 4. Banavgifter

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 5,
  2013/14:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 4,
  2013/14:T240 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 10 och
  2013/14:T521 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 12.
  • Reservation 4 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M102005
  MP02500
  FP21003
  C21002
  SD18002
  KD15004
  V01801
  Totalt177143029
  Ledamöternas röster
 5. Kvalitetsavgifter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 3.
  • Reservation 5 (S)
 6. Kapacitetstilldelning och trafikledning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör utreda hur kapacitetstilldelningen och trafikledningen kan bli mer effektiva.
  Därmed bifaller riksdagen motionerna
  2013/14:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 4,
  2013/14:T302 av Fredrik Olovsson (S),
  2013/14:T369 av Ingela Nylund Watz och Hans Ekström (båda S) och
  2013/14:T533 av Roger Tiefensee (C).
  • Reservation 6 (M, FP, C, KD)
 7. Resenärsfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 5,
  2013/14:T208 av Johan Andersson (S),
  2013/14:T218 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3,
  2013/14:T240 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 8 och
  2013/14:T481 av Catharina Bråkenhielm (S).
  • Reservation 7 (S, SD)
  • Reservation 8 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (S, SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S199012
  M102005
  MP00250
  FP22002
  C21002
  SD01802
  KD15004
  V00181
  Totalt1611174328
  Ledamöternas röster
 8. Europeisk järnvägssamordning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:T305 av Adnan Dibrani (S).
 9. Statistik

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att utreda hur tillgången på tillförlitlig och offentlig statistik över punktlighet kan säkerställas liksom möjligheterna att offentliggöra statistik över resande.
  Därmed bifaller riksdagen motion
  2013/14:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 7 och 8.
  • Reservation 9 (M, FP, C, KD)
 10. Regeringens skrivelse om tågförseningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2013/14:201 till handlingarna.