Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Betänkande 2018/19:CU4

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 november 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige (CU4)

Riksdagen säger ja till regeringens förslag om att skärpa reglerna kring utländska barnäktenskap.  Idag kan utländska barnäktenskap erkännas i Sverige om ingen av parterna hade anknytning hit när äktenskapet ingicks. De nya reglerna innebär ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap, oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen ska det aldrig gå att göra undantag från förbudet.

Riksdagen håller med regeringen om att barnäktenskap är en skadlig sedvänja och anser att det är av stor vikt att alla som befinner sig i Sverige har samma rättsliga skydd mot sådana äktenskap.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

 

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-10-25
Justering: 2018-11-13
Trycklov: 2018-11-14
Reservationer: 4
Betänkande 2018/19:CU4

Alla beredningar i utskottet

2018-10-25

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige (CU4)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att skärpa reglerna kring utländska barnäktenskap. I dag kan utländska barnäktenskap erkännas i Sverige om ingen av parterna hade anknytning hit när äktenskapet ingicks. De nya reglerna innebär ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap, oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen ska det aldrig gå att göra undantag från förbudet.

Civilutskottet håller med regeringen om att barnäktenskap är en skadlig sedvänja och anser att det är av stor vikt att alla som befinner sig i Sverige har samma rättsliga skydd mot sådana äktenskap.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-11-20
Debatt i kammaren: 2018-11-21
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:CU4, Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Debatt om förslag 2018/19:CU4

Webb-tv: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 12 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! Ska vi ha barnäktenskap i Sverige? När man frågar partiernas representanter i valstugorna svarar alla partier självklart nej på den frågan.

Detta är definitivt ingen ny fråga. Det är heller inte första gången som jag står här och debatterar barnäktenskap. Det är inte andra gången och heller inte den tredje. Jag tror att jag har varit uppe i talarstolen sju åtta gånger i interpellationsdebatter, i de vanliga familjerättsdebatterna och i debatter av olika slag bara den senaste mandatperioden och pratat om barnäktenskap. Då har jag ändå bara suttit i en mandatperiod tidigare.

Den feministiska regeringens facit efter fyra år är de har suttit i fyra år utan att lyckas förbjuda barnäktenskap. De tidigare alliansregeringarna misslyckades under sina åtta år. Visst, de lyckades förbjuda svenska barn att vara gifta - som om det var bland de svenska barnen och den inhemska befolkningen som problemet fanns.

År 2009 kom rapporten från Ungdomsstyrelsen som pekade på att problemet med barnäktenskap faktiskt var ett utbrett problem bland våra unga. Det var många unga som upplevde att de inte fritt kunde välja partner. Ändå stod vi i riksdagen handfallna. Redan Göran Perssons regering lade fram en proposition om att förhindra barnäktenskap.

Alla är alltid eniga om att barn inte ska vara gifta, särskilt i valrörelsen. Ändå är det ingen regering hittills som riktigt satt ned foten. Inte Göran Persson, inte Reinfeldts regeringar och definitivt inte regeringen Löfven.

Fru talman! Någonting man däremot har varit både snabb och duktig på är att anpassa reglerna i Sverige. Man har infört specialregler så att det faktiskt ska vara möjligt att vara gift med ett barn. Man har liksom fokuserat på det i stället för på problemet, som är att barn är gifta. Detta är någonting jag frågade den ansvariga ministern i den nu avsatta socialdemokratiska regeringen om - varför man anpassat reglerna för i det fallet barnbidrag så att den som blivit gift som barn skulle ha möjlighet att själv styra över sitt barnbidrag. Från den ansvariga ministern fick jag svaret att problemet inte var att barnfruar fick barnbidrag utan att problemet var att barn är gifta. Det är precis det jag också vill påpeka.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Det förslag vi nu har på bordet sätter absolut inte ett definitivt stopp för barnäktenskap i Sverige. Jag skulle vilja säga att det är lika tandlöst som en nyfödd bebis. Det utelämnar alla barn som gift sig före den 1 januari 2019 och som kommer hit i framtiden. Bara det är märkligt. Det tar alltså flera år innan det får någon som helst effekt på alla de barn som utsatts för barnäktenskap men som fyllt 18 innan de passerar gränsen. Alla borde givetvis behandlas lika; vi ska inte skilja på människor utifrån när äktenskapet har ingåtts.

Än värre är det med alla barn i Sverige som i praktiken lämnas åt sitt öde. Man hoppas att detta ska lösa sig över tid, eftersom man inte ska tillåta fler att komma in i landet som gifta barn, men det finns inget förslag här på hur man ska söka upp, hitta och upplösa de barnäktenskap som redan finns i Sverige. Sedan har vi alla de inofficiella barnäktenskapen. Här finns det inte heller några åtgärder. Det handlar om äktenskap som har ingåtts utan att registreras hos Skatteverket. Att bara säga att vi inte ska registrera barn som gifta är tandlöst.

Ärligt talat, fru talman: Hur svårt kan det vara? Sätt ned foten, förbjud barnäktenskap, sätt ett hårt och ordentligt straff! Sök upp och rök ut vare individ som struntar i lagen. Befria varje barn och låt äktenskapet alltid vara ett frivilligt förbund mellan två vuxna människor! Bara så kan vi försvara varje människas genuina värde.

Fru talman! Med det yrkar jag bifall till vår reservation nr 1.

(Applåder)

I detta anförande instämde Angelica Lundberg (SD).


Anf. 13 Martina Johansson (C)

Fru talman! På olika ställen i världen är det tillåtet med barnäktenskap. I många fall finns det en koppling mellan barnäktenskap, tvångsäktenskap, hedersrelaterat våld och förtryck. Därför är barnäktenskap inte ett nationellt problem utan ett globalt. Det är en av anledningarna till att FN:s medlemsländer har bestämt att barnäktenskap ska avskaffas senast år 2030.

Oftast är det en flicka som gifter sig med en äldre man. Det är inte enbart deras barndom som tas ifrån dem, utan många gånger handlar det om möjligheten att gå i skolan, arbeta och utvecklas som en självständig individ. Barnäktenskapet blir ett hinder för jämställdhet, och människors egenmakt försvinner. Därför är det oacceptabelt att det har fått lov att förekomma här i vårt eget land.

Det är hög tid att se till att de som gifter sig som barn inte ska behöva vara kvar i äktenskap de själva inte önskar vara i. Det ska vara åldern när äktenskapet ingicks som ligger till grund för bedömningen av om äktenskapet ska accepteras i Sverige. Våra skäl till detta är att man när man blir myndig ska bestämma sig för hur man vill leva sitt liv. För Centerpartiet är det viktigt att det finns kunskap om möjligheten att lämna en relation och, om man vill, gifta sig på nytt med samma person.

Vår reservation handlar om att det ska krävas en muntlig handläggning där man säkerställer den fria viljan hos båda parter att vara gifta, för att på det sättet öka jämställdheten mellan män och kvinnor från kulturer där barn- och tvångsäktenskap förekommer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Fru talman! Jag tycker även att det är viktigt att myndigheter inte onödigtvis rotar i människors privatliv och register utan deras medgivande. Det är ett av skälen till att vi inte håller med Sverigedemokraterna om att man ska gå tillbaka i historien och upplösa äktenskap som ingåtts av barn även om paret har flyttat till Sverige för kanske 30 år sedan. Det är en form av förföljelse av människor utifrån etnicitet i stället för att ta tag i grundläggande problem med jämställdheten. Vi anser dessutom att det är ett omöjligt uppdrag och visar på Sverigedemokraternas symbolpolitik. Vad är nästa sak som i efterhand ska granskas av myndigheter? Det finns viktigare saker att göra än att bygga en byråkrati kring detta.

Fru talman! Alla människor i vuxen ålder ska få ta ställning till om de vill leva i en relation med en annan person och om de ska vara gifta. Det är vad förslaget i betänkandet innebär, och vi i Centerpartiet välkomnar de ändringar som föreslås i propositionen om förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap.

Vi föreslår i vår reservation att alla beslut om erkännande av äktenskap där en av eller bägge parterna var barn när äktenskapet ingicks ska föregås av ett muntligt samtal. Samtalet ska initieras av Skatteverket, som är den myndighet som ansvarar för folkbokföringen. Våra argument för detta är att man ska ge både mannen och kvinnan möjligheten att få kunskap och information om vad som gäller i Sverige när ett äktenskap ingås, om att man kan leva ihop i ett samboförhållande ändå och om att det krävs ett svenskt äktenskap för att giftermålet ska vara giltigt här.

I de fall där det har förekommit tvång i det äktenskap som ingicks utomlands finns risken att det fortgår även efter ankomsten till Sverige. För oss är det viktigt att om ett nytt äktenskap, enligt svenska regler, ska ingås ska det inte ske slentrianmässigt. Det är viktigt att handläggaren försäkrar sig om att parterna har kunskap om frivilligheten och om de skyldigheter och rättigheter ett äktenskap innebär - både för kvinnan och för mannen. Då krävs en muntlig handläggning och ett personligt möte, med närvarande tolk om det behövs.

Vi vill försäkra oss om att jämställdheten ökar för samtliga personer som bor och vistas i Sverige. Dessa är skälen till vår reservation. Centerpartiet välkomnar att regeringen tillmötesgår de tillkännagivanden som finns från riksdagen om att barnäktenskap framöver ska vara förbjudna, utan undantag. Jag yrkar därför bifall till Centerpartiets reservation och står i övrigt bakom betänkandet.


Anf. 14 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! Jag tänkte redan från början att jag skulle begära replik och ställa frågan vilka rättigheter det är som Centerpartiet egentligen vill försvara. Nu framkom det ytterligare en del intressant i anförandet som jag blev lite betänksam över.

Hur kan man tycka att det är förföljelse av människor att upplösa ett äktenskap som har ingåtts av barn? Hur kan man tycka att det är förföljelse av människor att faktiskt söka upp dem som har utsatts för barnäktenskap? Ett påtvingat barnäktenskap upphör ju inte att vara ett påtvingat barnäktenskap för att personen fyller 18 år - det är fortfarande så att individen har blivit utsatt för ett övergrepp. Det övergreppet fortgår ju efter 18-årsdagen; det är inte så att det upphör då.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Jag tycker att det känns som att Centerpartiet är väldigt nöjda med hur det har fungerat hittills och tycker att det funkar i dag. Jag vill påstå att det inte alls fungerar. Vi kan inte bara stå och titta på medan människor blir utnyttjade och utsatta.

Jag skulle alltså gärna vilja ha ett förtydligande: Hur kan man mena att det är förföljelse av människor att upplösa barnäktenskap?


Anf. 15 Martina Johansson (C)

Fru talman! Det jag menar är att jag inte anser det vara okej att man som myndighet går tillbaka i register för att se hur människor lever. För mig handlar det om ett första steg. Vad är nästa sak vi ska granska i register utan att jag som medborgare har varit med och sagt att det är okej att backa tillbaka i historien?

Jag är inte nöjd med att barn är gifta eller gifter sig, men jag anser inte att vi kan gå tillbaka i lagstiftningen. Jag anser i stället att det vi kan göra i dag är tillräckligt, det vill säga godkänna lagstiftningen från den 1 januari 2019.


Anf. 16 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! När jag och mitt parti har talat om att gå tillbaka i register och se vilka barn vi har i Sverige i dag som lever i äktenskap har vi talat om just barn i Sverige som lever i äktenskap, inte om dem som kom hit som barn och som nu är 25-30 år.

Är det Centerpartiets mening att vi inte ska uppmärksamma de barn som är gifta i Sverige i dag? Ska vi bara strunta i dem? Ska vi låta dem vara gifta eftersom vi inte kan gå tillbaka i registret och se att det kom ett barn för några år sedan?

Vi kan till exempel se i registren att det finns 17-åringar som är gifta i Sverige i dag, och jag har för mig att det enligt de senaste siffrorna även finns någon eller ett par 16-åringar som är gifta. Ska vi inte uppmärksamma dessa 16-åringar och befria dem från det barnäktenskap de ingår i för att de sedan som vuxna fria individer själva ska få ta ställning till om de vill vara gifta eller inte? Det tycker i alla fall jag. Det är dock inte Centerpartiets mening, om jag har förstått det rätt.


Anf. 17 Martina Johansson (C)

Fru talman! Det jag menar är att någon som flyttade till Sverige för 30 år sedan och var gift som barn inte i dag kan gå tillbaka i den historien.

Oavsett om det gäller unga eller yngre vuxna som befinner sig i Sverige handlar det också om andra frågor som är viktiga att ta hand om när det gäller jämställdhet, som att informera och samtala om att det inte är okej med tvång i ett äktenskap och heller inte med hedersrelaterat våld.

Jag ser inte hur det praktiskt ska vara möjligt att göra hela denna efterforskning på detta sätt. För mig handlar det i stället om att vi ska se till att vi inte godkänner äktenskapen i Sverige för dem som kommer hit nu och som är gifta sedan tidigare. Vi ska jobba med jämställdhetsfrågorna på ett annat plan än att söka i register.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

(Applåder)


Anf. 18 Larry Söder (KD)

Fru talman! För mig är det viktigt att Sverige inte sviker barnen som drömmer om en trygg och tillitsfull barndom och om att få leva ett självständigt liv. I mötet med andra länders sedvänjor ska vi inte tumma bort de mänskliga rättigheter som vi står för. Barn ska aldrig ses som gifta eller utsättas för äktenskapstvång i Sverige.

Vi tillsammans har tidigare skärpt lagen på ett flertal punkter för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Totalförbudet som finns i dag mot barnäktenskap gäller endast för personer som har anknytning till Sverige och då oavsett om äktenskapet ingås här eller utomlands. Förbudet täcker inte äktenskap som ingåtts utomlands där ingen av parterna har svensk anknytning. Många barn som gifts bort i sitt hemland har därför fortfarande ansetts vara gifta när de sökt asyl i Sverige. Särskilt har uppmärksammats hur barn har försatts i giftermål för att skydda dem på de farofyllda vägarna på resan för att komma till Sverige.

För att bryta denna utveckling tillsatte regeringen efter påtryckningar från allianspartierna en snabbutredning. Regeringen har nu lämnat förslag för att förhindra att barnäktenskap erkänns om någon av parterna är under 18 år, oavsett om parterna har anknytning till Sverige eller inte. Det ska alltså vara betydelselöst om det fanns anknytning till Sverige eller inte då äktenskapet ingicks, vilket vi kristdemokrater tycker är bra. Detta gäller oavsett om personerna är födda och uppvuxna i Sverige eller om de precis har kommit hit.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Lagändringarna innebär skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap genom att det införs en ny huvudregel om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige, oavsett anknytning.

Däremot har vi kristdemokrater en reservation som gäller frågan om hur man hanterar dessa förfrågningar.

Frågan om huruvida ett utländskt äktenskap ska erkännas eller inte prövas nästan alltid av Skatteverket i samband med folkbokföring, precis som vi hörde i ett tidigare anförande. Frågan kan dock komma att prövas även av andra myndigheter, till exempel Migrationsverket eller socialnämnderna, beroende på den enskildes status i landet.

I regel är en myndighets bedömning inte bindande för hur frågan ska bedömas i andra sammanhang. Olika myndigheter kan komma fram till olika slutsatser, vilket skapar otydlighet och osäkerhet för den enskilde om vad som gäller i fråga om hans eller hennes äktenskap. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv vore det därför att föredra att det endast är en myndighet som fattar dessa beslut och att beslutet sedan är giltigt hela vägen.

Att samla samtliga ärenden om erkännande av utländska äktenskap hos en och samma myndighet skulle också på ett bättre sätt kunna säkerställa en enhetlig tillämpning av regelverket på området. Vi kristdemokrater, tillsammans med Liberalerna, anser att vi borde göra på detta sätt för rättssäkerheten.

Vi anser därför att regeringen bör se över möjligheten att flytta över prövningen av samtliga ärenden om erkännande av utländska äktenskap till en särskilt utsedd myndighet. Vilken myndighet detta ska vara kan få vara osagt, men vi tror att det vore bra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Jag yrkar bifall till reservation 3.


Anf. 19 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! Jag tycker att det är en intressant tanke med en egen myndighet. Dock är jag inte beredd att instämma i detta hur som helst.

Det brukar vara regeringen som sätter ramarna för hur det ska fungera, och detta bör vara upp till en regering. Hittills har vi inte lyckats komma överens i regeringsfrågan. Det ska jag dock inte på något sätt anklaga Kristdemokraterna för, utan det är väl snarare deras alliansvänner som än så länge har satt stopp för att bilda en regering.

Den grundläggande frågan är om vi ska bygga upp myndigheter för att anpassa vårt system ytterligare för barnäktenskap. Jag är inte säker på att jag är särskilt bekväm med det. Varför inte bara sätta ned foten och säga nej? Om man har ingått barnäktenskap och vi vet om det ska det upphävas. Sedan får man gifta sig igen om man tycker att det var fel att upphäva barnäktenskapet. Varför kan vi inte bara gå den vägen?


Anf. 20 Larry Söder (KD)

Fru talman! I detta system ingår faktiskt inte ett totalt förbud, utan det finns en liten öppning för att man kan prövas på ett eller annat sätt vad gäller huruvida man ska kunna ha kvar äktenskapet. Någon måste i så fall fatta beslutet utifrån om det är lämpligt och om det är förenligt med svensk lag. Jag menar att det då är bättre att det sköts av en myndighet än av flera olika typer av myndigheter.

Alldeles oavsett vilken regering vi har eller vilken regering vi får tror jag att det är viktigt att vi försöker att säkerställa rättssäkerheten. Jag tror att Sverigedemokraterna kan tycka att den tanken - att det är en myndighet i stället för flera som har hand om dessa saker - faktiskt är rätt bra. Jag tycker nog att Sverigedemokraterna kan ställa sig bakom detta alldeles oavsett om vi i dag har en regering eller inte.


Anf. 21 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! Jag skulle nog kunna ställa mig bakom att vi ska ha en myndighet som hanterar detta, men jag kommer inte att göra det i dag. Jag anser att det är sak som man skulle kunna diskutera. Jag ser det väl egentligen som att det borde vara Skattemyndigheten - eller Skatteverket, när de ska införa detta i sitt register - som är den myndighet som prövar det. Då har vi i och för sig bara en myndighet.

Det borde bli väldigt få fall som över huvud taget kan komma i fråga att erkänna eftersom det krävs synnerliga skäl, vilket är den hårdaste skrivningen. Man kan göra undantag, men det ska väldigt mycket till. Det ska handla om ungefär att människor kommer hit i 40-50-årsåldern och har barn, att det absolut inte finns någon anledning och att båda säger att de vill fortsätta vara gifta.

Totalt sett kan jag tycka att vi inte borde lägga ned så mycket kraft och möda på att försöka bygga upp ett system för att anpassa för barnäktenskap. Att skapa nya myndigheter och nya system för att anpassa oss är inte den väg jag vill gå.


Anf. 22 Larry Söder (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Fru talman! Mikael Eskilandersson och jag har samma synpunkt, för jag tror inte heller att det är speciellt många ärenden som det kommer att handla om. Då tycker jag att det är än viktigare att man samlar bedömningen på ett ställe, så att inte flera olika myndigheter ska hantera ett fåtal ärenden. Så brukar vi hantera andra delar, det vill säga att vi ser till att det finns kompetens på ett ställe, att handläggningen är effektiv och rättssäker. Därför borde det vara en myndighet.

Vi säger inte att det behöver vara en ny myndighet. Vi kan tänka oss att en myndighet som finns i dag tar över ansvaret för helheten. Som nämndes är Skatteverket den myndighet som fattar flertalet av dessa beslut, och jag kan tänka mig att handläggningen ska ligga på den. Men det viktiga är att erfarenheten och kunskapen om hur man hanterar sådana ärenden ska finnas på en plats och inte på flera platser.


Anf. 23 Robert Hannah (L)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 3, som kristdemokraten Larry Söder talade om och jag därför inte behöver utveckla. För tids vinnande yrkar vi liberaler inte bifall till våra andra yrkanden, men vi står helhjärtat bakom även dem.

Små flickor ska inte vara gifta med gamla gubbar.

Små flickor ska inte vara gifta med gamla gubbar.

Små flickor ska inte vara gifta med gamla gubbar.

Det låter ju helt självklart. Barn ska inte vara gifta med vuxna. Ändå tillåter svensk lag fortfarande i dag barnäktenskap för barn som har kommit hit som redan gifta. I rapporten Är du gift? från Migrationsverket som kom tidig vår 2016, egentligen vinter, konstaterades minst 132 fall av barnäktenskap bland dem som kom till Sverige som flyktingar bara under hösten 2015. Migrationsverket sa också att det förmodligen fanns ett stort mörkertal där.

132 barn, nästan bara flickor, var intvingade i äktenskap med äldre män på grund av hedersnormer i sina hemländer, vilket godkändes enligt svensk lag och dessutom efterlevdes av svenska myndigheter. Det är en skam för Sverige att vi har en sådan dubbelmoralisk svensk lag som tillåter att barn som kommit till Sverige är gifta men inte barn som är födda här. Inget barn ska tillåtas att vara gift.

Jag vill berätta för kammaren om en av dessa flickor vars äktenskap med en gammal gubbe godkändes av svensk lag och efterlevdes av svenska myndigheter. Hon fick inte den hjälp som Sveriges riksdag borde ha gett henne i tid. Hon hette Marzieh Amiri.

Den 3 september 2015 ansökte den 16-åriga afghanska flickan Marzieh om asyl i Sverige. Hon placerades som ensamkommande barn på ett HVB-hem i Stockholmsförorten Farsta.

I hennes asylansökan framgår det att Marzieh "kom till Sverige som ensamkommande gift barn". Det var så det stod i Migrationsverkets handlingar: "ensamkommande gift barn". Det stod också: "Enligt uppgift var hon gift med en vuxen man (38 år)." Här borde varenda liten klocka ha ringt i huvudet på alla människor som jobbar på Migrationsverket, att så här kan man inte ha det och att detta borde utredas. Men det gjorde man inte; man gjorde inte någonting åt det. Man registrerade det bara.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Marzieh uppgav dock aldrig att mannen fanns i Sverige. Hon var rädd att det skulle påverka hennes asylansökan negativt. Hon trodde inte att Sverige skulle stå på hennes sida. Och hon hade förmodligen rätt, för Sverige stod ju inte på hennes sida. Vi tillät hennes äktenskap med en äldre man. Migrationsverket registrerade det men gjorde inget åt saken.

I mars 2016, efter att Marzieh hade varit i Sverige i ungefär ett halvår, försvann hon från HVB-hemmet där hon bodde. I slutet av april skrev Migrationsverket att de fann att flickan "inte har för avsikt att fullfölja sin ansökan om asyl i Sverige". Vidare skrev man: "Det kan antas att Marzieh Amiri har lämnat Sverige." Så står det i dokumentet från Migrationsverket, att det kan antas. Man har inte gjort någonting, man har inte eftersökt henne och man antar att hon har problem med något. Flickans asylansökan lades ned den 18 april 2016, bara en månad senare. Knappt någonting gjordes för att hitta henne, egentligen ingenting. Det var ingen Missing People-jakt och inga stora nyhetsartiklar som när andra barn och ungdomar försvinner. Hon var en ung bortförd flyktingflicka - vem bryr sig? Hon var inte värd att hjälpa. Det är ungefär så man kan tolka Migrationsverkets och myndigheternas agerande i Sverige.

Den 30 maj samma år hittades Marzieh död, delvis nedgrävd i ett skogsparti i Hökarängen i södra Stockholm. Misstänkt för mordet: den gamle gubben som var gift med barnet.

Eftersom myndigheterna inte ens letade efter henne - ingen brydde sig - hann den 16-åriga flickans 38-åriga man fly från Sverige till Iran. Lyckligtvis är han nu, två år senare, tillbakaförd till Sverige och står åtalad för mordet. Men det kommer inte hjälpa Marzieh eller de andra bortgifta flickorna som kom bara under hösten 2015 att vi nu tre år senare står i Sveriges riksdag och ska lagstifta om det här. De hade behövt hjälp direkt. De hade behövt hjälp av myndigheterna och av Sveriges riksdag.

Fru talman! Liberalerna har lett kampen för ett totalförbud mot barnäktenskap i väldigt många år. Sverigedemokraternas ledamot stod här och talade om rapporten från Ungdomsstyrelsen från 2009, men han glömde nämna att det var Liberalernas Nyamko Sabuni som beställde rapporten efter mycket kamp.

Vi har sedan de här fallen blev uppmärksammade 2015 pressat regeringen hårt. Vi har hotat med att skriva lag här i Sveriges riksdag, då Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog över ett år på sig från det att Morgan Johansson gav ett löfte om att tillsätta en utredning och inte gjorde någonting. Vi tog en offentlig fajt med Socialdemokraterna och Miljöpartiet när de vacklade inför att införa ett totalförbud eftersom utredaren inte föreslog ett totalförbud.

Vi tog fajten offentligt med Socialdemokraterna och Miljöpartiet även i våras, då man bestämde sig för att rösta nej till Alliansens motion om ett totalförbud mot barnäktenskap. Var och varannan sosseminister attackerade mig och andra liberaler på sociala medier när de insåg att de höll på att förlora den offentliga fajten, och de förlorade den offentliga fajten. Det är tack vare dem som stod upp för barnen och tog fajten som vi står här i dag med ett totalförbud mot barnäktenskap.

Fru talman! Sedan Socialdemokraterna och Miljöpartiet fick kännedom om problemen har det tagit tre år för dem att komma till riksdagen med ett lagförslag om totalförbud mot barnäktenskap. Nu har nästan alla av dessa flickor hunnit bli myndiga. Dubbelmoralen är total, för när de väl är myndiga godkänns äktenskapen. Det är alltså 2018 okej för flickor med utländsk bakgrund att vara gifta med gamla gubbar, men det är inte okej för flickor med svensk bakgrund att vara gifta med gamla gubbar. Det är inte hållbart om ett samhälle ska kunna hålla ihop.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Från oss liberaler är budskapet tydligt: Svenskt skydd för barns rättigheter ska gälla alla barn som finns i Sverige. Vi ska inte acceptera barnäktenskap, vare sig för barn som har svensk bakgrund eller för barn som har utländsk bakgrund.

Dessutom måste vi ta kampen mot hedersrelaterat förtryck och välja de utsattas sida. Vi måste skydda de utsatta, som Marzieh, för barnäktenskap är en del av hedersrelaterat våld och förtryck.

Fru talman! Jag tror att anledningen till att det har tagit tre år för Miljöpartiet och Socialdemokraterna att komma till Sveriges riksdag och föreslå denna lag är okunskap.

Dessa flickor giftes bort i sina hemländer som en del av hedersrelaterat förtryck. Det är inte många ledamöter av Sveriges riksdag som förstår hur det är att leva med hedersrelaterat förtryck. Jag har upplevt det själv. Jag har upplevt det bland mina barndomsvänner i området som jag växte upp i, och jag har upplevt det i de skolor där jag har gått. Och jag möter det fortfarande i dag när jag är ute och träffar utsatta ungdomar. Deras verklighet och min verklighet som barn togs inte på allvar då och tas inte på allvar nu. Hade fler riksdagsledamöter förstått problemet med hedersrelaterat förtryck hade vi inte stått här i dag 2018 i en debatt om ett totalförbud för barnäktenskap. Vi hade redan haft det.

Jag skulle vilja rekommendera alla er ledamöter som i åratal har blundat för hedersvåldet, som inte velat lagstifta om totalförbud eller som inte har jobbat med frågan tillräckligt snabbt eller mycket att läsa min bok Potatisskallen som kom ut nu under hösten. Den är faktiskt skriven av mig själv.

I boken berättar jag bland annat om en flicka som heter Noor. Noor finns inte på riktigt, men hon existerar ändå i alla de flickor som jag växte upp med som var utsatta för hedersvåld. Boken handlar om en ung tjej som varje dag i sitt liv tvingas att anpassa sig efter sin familjs förväntningar. Hon tvingades bära en klädsel som familjen kunde acceptera. Hon kunde inte delta i simundervisning eller sexualundervisning. Hon fick inte dejta och inte gifta sig med den hon ville. Och hon fick inte samhällets skydd när hon blev bortförd.

Jag kan rekommendera alla er ledamöter att läsa denna bok om ni vill förstå varför vi måste få till fler lagändringar för att skydda svenska flickor och killar som är utsatta för hedersrelaterat förtryck.

Fru talman! I Liberalernas Sverige ska inte ens bakgrund få avgöra ens framtid. Sverige har utvecklats till ett av världens mest jämställda länder. Det ger människor frihet, och det ökar vårt välstånd. Jämställdheten ska vara självklar för alla flickor och kvinnor, både för dem som är födda här och för dem som har flyttat hit.

Vi har i decennier svikit flickorna och kvinnorna som har kommit till Sverige genom att acceptera hedersvåld och pacificering, och nu behöver vi på allvar ta ett krafttag mot hedersvåld och patriarkala strukturer. Vi ska varken tillåta månggifte eller tvångsäktenskap, och vi ska ha en lex Fadime, en straffskärpningsregel om man begår brott med hedersmotiv. Begår man våldsbrott under asyltiden ska man alltid prövas mot en utvisning. För oss liberaler betyder detta också ett totalstopp för barnäktenskap. Små flickor ska nämligen inte vara gifta med gamla gubbar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

(Applåder)


Anf. 24 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! Jag skulle i princip kunna instämma i allt som Robert Hannah sa, men dubbelmoral är ordet jag fastnar på i hans anförande.

För mig är dubbelmoral när ni står i talarstolen och genom att artikulera tydligt och betona orden får det att låta som att ni är ordentligt emot barnäktenskap och vill gå längre än någon annan - fast ni har lämnat en reservation där ni vill göra undantag från lagen och luckra upp lagen. För mig blir det jättemärkligt.

Jag skulle hellre ha sett att ni lämnat en reservation där ni vill gå längre, men det är inte det Liberalerna gör, utan tvärtom. Enligt reservationen vill ni inte gå så långt som att upphäva alla barnäktenskap, för om man är 21 ska man själv veta hur det fungerar att upphäva ett barnäktenskap i Sverige.

Som ny i Sverige ska man alltså själv förstå att det man har blivit utsatt för är fel. Man ska också förstå hur de svenska myndigheterna fungerar, och man ska klara av att vända sig till de svenska myndigheterna och begära skilsmässa.

Det är inte lite Liberalerna kräver av de stackare som råkat fylla 21 år. Men om man är 20 är det något annat som gäller. Jag förstår inte detta riktigt och skulle gärna ha ett förtydligande.

Jag tror dock att ordet för dagen är dubbelmoral.


Anf. 25 Robert Hannah (L)

Fru talman! En sak ska du hålla dig borta från, Mikael Eskilandersson. Du ska inte komma hit och berätta för mig om hedersrelaterat våld och förtryck. Jag känner det rätt inpå mitt eget skinn. Jag vet vad det betyder, jag har vuxit upp med det och jag hatar det mer än något annat i hela världen. Det är hela anledningen till att jag sitter i Sveriges riksdag. Du kan alltså inte komma hit och berätta för mig hur det står till eller använda ord som dubbelmoral. Hela min politiska gärning handlar om denna fråga.

I Sverigedemokraternas värld är 16-åriga afghaner vuxna och ska behandlas som vuxna. Men 21-åringar ska inte behandlas som vuxna trots att de har rättskapacitet, trots att de kan skydda sig själva och trots att de har rättigheter som vuxna.

Liberalerna lägger fram sitt lagförslag för att det är det bästa. Det betyder i slutändan att ett äktenskap som ingåtts när man är omyndig kan annulleras och att man har samhällets stöd. Tillsammans med Kristdemokraterna föreslår vi också inrättandet av en myndighet som ska hjälpa dessa ungdomar. De är dock vuxna och måste kunna ta ett vuxet beslut själva, med hjälp av svenska myndigheter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Ni vill inte ha någon sådan myndighet. Och då fattar jag inte er retorik. Ni vill att de ska få hjälp, men ni vill inte ha någon myndighet som hjälper dem. Det blir konstigt när ni argumenterar så.


Anf. 27 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! Jag vet inte om Robert Hannah nyss kom in i kammaren och därför missade det replikskifte jag hade med Kristdemokraternas representant. Jag var då ganska tydlig med att jag mycket väl kan tänka mig att man utser en ansvarig myndighet av dem vi redan har, eftersom det rör sig om få fall. Det är inte avgörande på något sätt. Dock är jag emot att man över huvud taget bygger upp och anpassar vårt svenska system till att passa för barnäktenskap.

Vad gäller påståendet att vi skulle behandla 16-åringar som vuxna är det precis tvärtom. Det är ju Liberalerna som inte vill söka upp 16- och 17-åringar som är gifta i Sverige, vilket vi vill enligt vår reservation. Vi har varit tydliga med att denna lag missar detta med att söka upp dessa unga som redan är gifta. Enligt de rapporter vi har fått se finns det dessutom de som är betydligt yngre.

Liberalerna har en förmåga att alltid säga en sak och sedan göra en annan. Det är ett återkommande mönster. Det spelar ingen roll om det handlar om val av statsminister eller barnäktenskap; det är precis samma tanke.

Robert Hannah brukar ofta referera till Nyamko Sabuni. Jag tycker att Robert Hannah ska lyssna på vad Nyamko Sabuni säger, hela vägen. Hon skrev nyligen en debattartikel om att man skulle tala med SD. Det tycker jag att Robert Hannah ska ta till sig.

(Applåder)


Anf. 28 Robert Hannah (L)

Fru talman! Det svårt att säga något till Mikael Eskilandersson, för det är ganska mycket svammel. Han vill ha myndigheter, men han vill inte stå bakom den myndighet som ska hjälpa dessa ungdomar. Det känns lite konstigt att argumentera så.

Med er politik hade flickan Marzieh inte ens fått komma till Sverige. Ni vill inte ha någon politik för att skydda barn i barnäktenskap. Du sa ju själv i talarstolen att man inte ska bygga upp ett system, Mikael Eskilandersson.

Liberalernas system är till för att skydda dessa ungdomar och hjälpa dem bort från barnäktenskap, men det säger ni nej till.

Jag förstår inte varför ni tycker att det är så konstigt att ha denna myndighet, för utan den får de inte den hjälp ni efterfrågar - och jag hörde ditt tidigare replikskifte.

Om du, Mikael Eskilandersson, lyssnar på vad Nyamko Sabuni faktiskt säger, och jag känner henne personligen, kommer det att bli tydligt för dig att det inte finns något parti som hon ogillar så starkt som Sverigedemokraterna - och jag delar den åsikten.


Anf. 29 Elin Lundgren (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Fru talman! Först vill jag säga att jag har lite problem med ett öga, så om det rinner tårar ur det är det inte säkert att de är av emotionell karaktär. Å andra sidan vore det inte så konstigt om det var så, med tanke på Robert Hannahs berättelse om Marzieh, och vi vet att många fler unga flickor och även pojkar har farit och far illa världen över.

När ett barn blir bortgift förlorar det sin barndom, och på sikt också många gånger möjligheten att välja sitt eget liv.

Hur många barnäktenskap som finns i världen är omöjligt att veta. Statistik visar dock att fler än 700 miljoner kvinnor världen över lever i äktenskap som de har ingått som barn, och fler än 250 miljoner av dem var yngre än 15 år när de gifte sig. I de fattigaste länderna blir mer än 40 procent av flickorna bortgifta, enligt Unicef. Det drabbar också pojkar men inte alls i samma utsträckning.

I Sverige försvann möjligheten att ingå äktenskap före 18 års ålder år 2014. Dessförinnan kunde olika undantag beviljas.

När människor som har flytt hamnar i Sverige ökar antalet barnäktenskap här, och i en rapport häromåret identifierades fler än 100 barn, vilket Robert Hannah också talade om.

I debatten upplever jag att vi är väldigt överens i sakfrågan. Vi är möjligen inte överens om historiebeskrivningen av den politiska hanteringen, men det är en metadiskussion som kanske inte är den viktigaste.

Sverige ska inte erkänna äktenskap från andra länder om en person var under 18 år när äktenskapet ingicks. Den personen ska helt enkelt ses som ogift i vårt land, också oavsett dess ålder vid erkännandeprövningen. Om jag har förstått saken rätt betyder det att vi när vi har röstat igenom detta i eftermiddag har fått världens starkaste lagstiftning på området.

Vid den senaste korrigeringen av lagstiftningen 2014 var majoriteten av partierna överens om att följa utvecklingen på området för att se om den var tillräcklig. Det blev dock en lucka kvar, och det är den vi nu täpper igen, efter att regeringen tillsatte en utredning förra året då det blev tydligt att korrigeringen inte var nog. Det handlar alltså om personer som inte har anknytning till Sverige och som kommer hit och redan är gifta, som Larry Söder redogjorde för tidigare i debatten.

Regeringen anger i sina skäl att intresset av att skydda barn mot att ingå och leva i äktenskap väger tyngre än till exempel kulturella eller religiösa hänsyn. Omgivningens krav på äktenskap ska inte vara ett skäl för någon, oavsett bakgrund, att gifta sig. Det är helt enkelt för barnets bästa att utvidga förbudet mot att erkänna utländska barnäktenskap så att det omfattar alla i Sverige, oavsett härkomst. Jag tycker att detta är väl sammanfattat.

Regeringen prioriterar dessa frågor högt och ser allvarligt på problemen med barnäktenskap, tvångsäktenskap och närliggande frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen bedriver också ett aktivt arbete på området och har tagit flera initiativ för att motverka problematiken.

Regeringen har beslutat om en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Där ingår bland annat problem kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringen gav i februari 2017 Socialstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad analys av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn som kommer till Sverige och som uppges vara gifta och att ta fram och sprida en vägledning till socialtjänsten. Man har också ett informationsspridningsuppdrag om vad som gäller i Sverige i äktenskapsfrågor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Länsstyrelsen i Östergötland har fått i uppdrag av regeringen att nationellt motverka hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap.

Som ett led i att stärka barns rättigheter beslutade regeringen i mars 2018 om en proposition med förslag som innebär att FN:s barnkonvention får ställning som svensk lag, något som vi riksdagsledamöter röstade igenom och som ska gälla från år 2020.

Migrationsverket har tagit fram en rutinbeskrivning för handläggning av asylärenden som handlar om detta. Syftet med standarden är att säkerställa barns rättigheter i asylprocessen och att skapa förutsättningar för att identifiera barn i behov av stöd och hjälp.

I den utredning som jobbade med detta tittas också vidare på annat som kommer att vara aktuellt för oss politiker att diskutera framöver men som inte har precis med detta ärende att göra. Det handlar bland annat om tillämpningen av straffbestämmelserna om äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa, om hur samverkan mellan berörda myndigheter fungerar och att titta på förbättringar där, om möjligheterna att införa mer effektiva verktyg för att förebygga och förhindra att personer tvingas ingå äktenskap utomlands och om åtgärder för att framtvinga eller underlätta ett återförande till Sverige av den utsatta personen. Detta kommer vi som sagt att återkomma till i framtida politiskt arbete.

Fru talman! Jag är glad att vi kommer att få detta beslut på plats och sedan kan fortsätta att jobba vidare på olika sätt för att alla unga ska ha rätt att styra över sin egen barndom.

Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 30 Robert Hannah (L)

Fru talman! Frågan om hur lång tid det tog för regeringen att komma hit, det vill säga tre år, är inte en metadiskussion, som ledamoten sa i talarstolen, eftersom den på riktigt betydde att majoriteten av de 132 barnen är vuxna i dag och att äktenskapen därför är erkända enligt svensk lag. Vi har inte hjälpt dessa 132 barn.

Om Marzieh fortfarande hade levt i dag hade hennes äktenskap varit godkänt. Det har heller inte getts något tydligt uppdrag till myndigheter att se över detta och hjälpa dessa flickor, trots att Liberalerna har drivit denna fråga i andra utskott. Sverigedemokraterna pratade om detta tidigare men lyfte upp helt fel utskott. Det är socialutskottet, men inte heller där har Socialdemokraterna gjort tillräckligt för att hjälpa dessa flickor.

Man måste gå tillbaka och fundera. Liberalerna fick veta detta under hand redan hösten 2015. Sedan kom rapporten som bekräftade det i februari 2016, och Morgan Johansson lovade att tillsätta en utredning skyndsamt. Det tog över ett år, och Liberalerna hotade med lagstiftning i riksdagen innan det ens tillsattes en utredning. Vi står här i dag tre år senare. Alla dessa flickors äktenskap har i praktiken godkänts, trots att vi visste om detta.

Här i Sveriges riksdag har vi svikit dessa flickor. Jag tycker att det är värt att kommentera varför det tog så lång tid för er att komma hit till riksdagen, Elin Lundgren. Är ni nöjda med den process som ni har genomfört? Denna fråga hade ni kunnat hantera för två år sedan.


Anf. 31 Elin Lundgren (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Fru talman! Om vi ska diskutera historien och hur det har varit med lagstiftningen så var det en alliansregering som var ansvarig för den lagstiftning som lades fram 2014, då tidigare korrigeringar gjordes.

Utifrån dagens perspektiv vill jag kredda Vänsterpartiet, som var det enda parti som då var väldigt tydligt med att man ville göra det som vi gör i dag. Det var inte vi, dessvärre, och inte Liberalerna som lade fram förslaget då.

Detta är mitt svar när vi ska diskutera hur historien har varit och vem som har tagit krafttag eller inte.


Anf. 32 Robert Hannah (L)

Fru talman! Man hör själv - inget svar på frågan och inget svar på varför det har tagit tre år. Kan ni inte förklara för de 132 barnen varför de inte fick hjälp, Elin Lundgren, och varför det tog tre år? Jag tycker att man kan idka självkritik när det är läge att göra det.

Vad gäller det som har hänt i historien kan jag säga att det inte var Liberalerna eller Kristdemokraterna som tillät att vi skulle fortsätta att ha ett hål i lagstiftningen. Vi ville ha ett totalförbud redan då. Men ni som ledde en regering, som inte hade någon annan åsikt än totalförbud, gjorde ingenting.

Jag vill också kommentera ett citat. I våras när Alliansen genomdrev ett tillkännagivande till regeringen om ett totalförbud och ni vacklade på denna punkt sa er talesperson Hillevi Larsson så här i talarstolen, när hon argumenterade för att vi inte ska ha ett totalförbud: "Vi har ju flickor och pojkar i Sverige i dag, alltså svenska medborgare, som är sambo med varandra, som har sex med varandra, som lever tillsammans och som får barn tillsammans."

På det sättet argumenterade Socialdemokraternas talesperson Hillevi Larsson i dessa frågor i riksdagen när ni sa nej till totalförbud i våras. Det var stormen i sociala medier, som Liberalerna var en stor del av, som gjorde att ni ändrade er. Citatet visar vilken okunskap som finns kring hedersrelaterat våld och förtryck. Till skillnad från sambor här i Sverige som väljer att leva ihop i ung ålder är dessa flickor en del av ett hedersförtryckande patriarkalt system där de har tvingats in i barnäktenskap från ung ålder. Dessa flickor hade verkligen behövt Sveriges och regeringens hjälp. Men vi gjorde ingenting på tre år, och nu är deras barnäktenskap, som de har tvingats in i på grund av hedersnormer och förtryck, godkända.

Jag tycker inte att man ska vara nöjd när det inte finns skäl att vara nöjd.


Anf. 33 Elin Lundgren (S)

Fru talman! Jag har kanske inte uttryckt det så att jag är väldigt nöjd. Tvärtom idkade jag en hel del självkritik, vilket jag inte hörde Liberalernas representant göra.

Jag kan inte ta ansvar för vad en annan ledamot från mitt parti har sagt i en debatt som jag inte lyssnade på. Men om vi ska säga något om våren var min bild att det pågick en utredning om detta, om än sen, som Liberalerna påpekade, där det förslag som vi ska besluta om i dag på väg fram.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

I februari togs ett utskottsinitiativ av Alliansen, om det var detta som Robert Hannah menade när han pratade om motionen tidigare. Jag har tolkat det på det sättet, men det är möjligt att jag har tolkat fel. För mig är det en sådan grej man kan göra i riksdagen för att sätta ögonen på en fråga och få det att verka som att man själv är den som driver frågan, fast den redan är igång. Det är ett så kallat slag i luften.

Sedan var det kanske dumt av Socialdemokraterna att hantera detta genom ett avslag, med hänvisning till att det redan pågick en utredning. Då blev det en medial missuppfattning - att vi inte ville förbjuda dessa äktenskap, vilket absolut inte var rätt i sak. Detta är lite tekniskt, och vi som är politiska nördar förstår det. Men det gjorde inte medierna.

Nu kommer Robert Hannah inte att hinna svara, men jag tycker att det är speciellt att det parti som slår sig mycket för bröstet också är det parti som har en reservation som handlar om att lätta upp den lagstiftning som vi lägger fram. Detta tycker jag är anmärkningsvärt.

(Applåder)


Anf. 34 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! Jag får inte ta replik på repliker, men jag börjar nästan skratta när jag hör någon stå och beklaga sig över att regeringen inte gjorde någonting på tre år. Då har man själv suttit i regeringsställning innan dess och inte gjort någonting på åtta år.

Jag är inte lika intresserad av att diskutera vad som har varit, utan jag är egentligen mer intresserad av vad som ska komma. Min fråga är egentligen densamma fast framåtsyftande: Är ni nöjda med den proposition som ni har lagt fram? Är ni nöjda med denna lagstiftning?


Anf. 35 Elin Lundgren (S)

Fru talman! Det enkla svaret är att när det gäller denna specifika fråga bedömer vi propositionen som proportionerlig utifrån givna förutsättningar. Svaret är alltså ja. Men som jag också sa i mitt anförande behöver vi naturligtvis gå vidare med väldigt många andra saker som kom från samma utredning. Men det har inte specifikt med denna fråga att göra.


Anf. 36 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! Anledningen till att jag ställer frågan är givetvis att det kan ifrågasättas om man är nöjd med att barn som faktiskt finns i Sverige ska fortsätta leva som gifta, eftersom man inte har försökt söka upp dessa barn på något sätt eller upphäva det som redan är gjort. Det kan jag tycka är lite tråkigt. Men framför allt är detta framåtsyftande.

Är man nöjd med att det går att strunta i denna lag? Det finns inget straffvärde över huvud taget kopplat till lagen. När man lägger fram ett lagförslag där det sägs att det är förbjudet att vara gift med ett barn bör det finnas ett straffvärde om någon försöker gå runt detta. Det ska inte vara möjligt att bara strunta i en lag och att det sedan inte händer någonting. Den som gifter sig med ett barn och väljer att leva med ett barn i Sverige men inte registrerar det hos Skatteverket - ett så kallat inofficiellt äktenskap - blir inte alls träffad av denna lag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Det som jag ville lyfta fram var om ni verkligen är nöjda med denna del eller om det kommer att komma kompletterande lagstiftning i form av förbud mot barnäktenskap och i form av ett förbud mot att faktiskt leva ihop med barn som gifta i Sverige.


Anf. 37 Elin Lundgren (S)

Fru talman! I denna fråga skulle jag vilja säga att huvudintresset inte är att straffa någon. Det är inte det som är poängen med denna lagstiftning. Poängen är att människor ska få leva fria liv när de är unga - ingenting annat. I detta sammanhang är straff verkligen av helt underordnat intresse för mig. Jag ser inte hur det leder oss framåt i frågan över huvud taget.

Den andra frågan har inte med detta att göra utan tillhör den större diskussionen om hur vi ska leva tillsammans. Den är något mer komplicerad än att den går att besvara i ett replikskifte. Vad är äktenskapsliknande former? Vilka är det som lever på detta sätt? Man kan problematisera på många olika sätt. Jag vet att Sverigedemokraternas agenda ofta är att peka på människor som kommer från andra länder och från andra kulturer och säga att deras sätt att leva skulle vara något osundare än vad vårt sätt att leva är, alltså hos oss som är födda här. Men om man talar om att leva under äktenskapsliknande förhållanden oregistrerat med någon som är under 18 år, är jag helt övertygad om att väldigt många människor födda i Sverige gör det. Ingen pekar särskilt på det utan tycker att också unga människor kan leva under olika förhållanden.

Jag tycker alltså inte att detta är en fråga för denna debatt. Den är mycket större och mycket mer komplex än vad Mikael Eskilandersson vill få den till. Den frågan får vi återkomma till tillsammans med de andra saker som jag nämnde tidigare.

(Applåder)


Anf. 38 Maria Stockhaus (M)

Fru talman! Jag vill faktiskt börja med att tacka Robert Hannah för det brandtal han höll mot hedersförtryck. Den slutsats han drog om att det behövs fler åtgärder delar jag till fullo.

Det finns ändå anledning att säga "äntligen" i dag. Äntligen skärper vi lagstiftningen mot barnäktenskap ytterligare. Äntligen kan barn som kommer till Sverige få samma skydd som barn som är födda här. Barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv. Det ska gälla alla barn utan undantag. Det ska inte råda någon tvekan om att barnäktenskap ska vara förbjudna i Sverige.

47 000 flickor gifts bort i världen varje dag. 12 miljoner flickor gifts bort varje år. Det finns en beräkning som visar att det finns ungefär 650 miljoner kvinnor i världen i dag som blev bortgifta som barn. Sverige behöver vara en förebild för resten av världen och även driva denna fråga internationellt.

Jag blev riktigt glad när jag hörde att det kommer en sydafrikansk delegation hit och vill träffa ledamöter i civilutskottet, bland annat för att diskutera vårt beslut om att förbjuda barnäktenskap. Jag hoppas att denna delegation kommer hit för att lyssna på hur vi har gjort och för att ta efter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

I Migrationsverkets rapport 2016, Är du gift?, som många har refererat till, slogs det larm om att man hade identifierat 132 barn som själva i samband med sin asylansökan lämnat uppgifter om att de är gifta. Myndigheten konstaterade också att det troligen finns ett stort mörkertal. Barnombudsmannen skickade ut ett pressmeddelande i samband med detta där man berättade att man delade uppfattningen om att det finns ett mörkertal, bland annat baserat på att man hade gjort en egen inventering i Malmö och bara där hittat 65 flickor som var gifta.

Fru talman! Alliansregeringen tog initiativ till en rad åtgärder för att förhindra äktenskapstvång och barnäktenskap. Bland annat skärptes de dåvarande reglerna till att även innefatta situationer där den unges utsatthet utnyttjas utan att det nödvändigtvis förekommer tvång. Det innebär att även press från föräldrar eller släktingar nu omfattas av strafflagstiftningen. Det blev straffbart att lura någon att resa till ett land där personen kan giftas bort genom tvång eller utnyttjande. Alliansregeringen tog dessutom bort möjligheten att få dispens från den 18-årsgräns som gäller för att få gifta sig i Sverige.

År 2016 aktualiserades det faktum att det trots ny lagstiftning finns svagheter i regelverket. Totalförbudet mot barnäktenskap gäller för personer som har anknytning till Sverige, oavsett om äktenskapet har ingåtts här eller utomlands. Däremot täcker inte det förbud som vi har i dag de fall där ingen av parterna hade någon svensk anknytning när vigseln skedde. Många flyktingbarn som gifts bort i hemlandet har därför fortfarande ansetts vara gifta när de har sökt asyl i Sverige. Det anser vi moderater är oacceptabelt. Det är en åsikt som jag tror att vi alla här delar, med tanke på att denna lagstiftning ser ut att gå igenom i dag.

Redan våren 2017 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande om att ytterligare begränsa möjligheterna att godkänna barnäktenskap. När inget hänt på ett år blev det ytterligare ett tillkännagivande i våras. Nu ser vi äntligen resultatet av riksdagens tydliga besked till regeringen. Regeringen föreslår en ny huvudregel om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövning. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna är under 18 år när de kommer till Sverige.

Fru talman! Barnäktenskap är en skadlig sedvänja som måste motverkas. Den som är under 18 år får inte under några omständigheter ingå äktenskap i Sverige. I många andra länder däremot är det fortfarande tillåtet med barnäktenskap. Lagförslaget syftar till att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Det syftar också till att motverka förekomsten av barnäktenskap här i landet genom att tydligt ange att sådana äktenskap inte accepteras.

Äntligen har regeringen kommit till skott med att presentera ett lagförslag. Det är synd att det har tagit så lång tid, men vi gläds åt att den skärpta lagstiftningen nu blir verklighet. Jag yrkar därmed bifall till förslaget i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 39 Jon Thorbjörnson (V)

Fru talman! Vi ska låta barn vara barn. Det utgår jag från att vi alla vill. Som barn ska man få leka, lära, välja och vraka bland alla de möjligheter som finns ute i världen. Som barn ska man inte tvingas in i vuxenvärlden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

År 2016 hade Migrationsverket identifierat 132 gifta barn. Förmodligen fanns det fler som man inte hade identifierat. Av dessa barn var 129 flickor och 3 pojkar - en överväldigande andel flickor, men det är lika illa oavsett kön. Detta är en problematik som det är viktigt att vi tar på allvar.

Vi i denna församling har möjlighet att lagstifta om detta i dag, och jag är glad över att lagstiftningen kommer att skärpas. Det handlar om dessa barns rätt att själva bestämma över sina liv.

Barnäktenskap är i många fall ett tvångsäktenskap. Hot, våld, påtryckningar och sociala normer som är svåra att värja sig mot som vuxen blir oöverstigliga hinder för barn, speciellt om det kommer från någon i din absoluta närhet eller som du står i beroendeställning till.

Det är viktigt att vi tar ställning och visar vad vi tycker i den här frågan. Det finns ett viktigt signalvärde att sprida i att stå upp för barns rättigheter. Jag är stolt över att få representera Vänsterpartiet som har drivit på i den här frågan och som är en röst för barnets bästa.

År 2014 stärktes skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Lagändringen var ett steg i rätt riktning och innebar en mer restriktiv hållning jämfört med hur det varit tidigare. Men mer fanns att göra. Så blossade det tidigare i år upp en ganska hätsk debatt runt frågan om barnäktenskap. Olika partier pekades ut för att inte ha en tillräckligt restriktiv hållning i frågan. Men arbetet med frågan var redan igång, och i dag tar vi ytterligare ett steg och stärker barnens skydd mot att bli bortgifta. Det är ytterligare ett steg mot att låta barn få vara barn, ytterligare ett steg mot att tydligt visa att vi står upp för barnen och att vi står upp för de mest utsatta, som till största delen är flickor och kvinnor, och deras rätt till sitt liv och deras rätt till sin kropp.

Fru talman! En av fem flickor i världen är gifta. Varje dag tvingas fler än 30 000 flickor att gifta sig. Det blir fler än 10 miljoner på ett år. Vanligast är det i Sydasien och i Afrika söder om Sahara.

Barnäktenskap innebär ofta att förlora kontrollen över sitt eget liv. Eftersom flickor som gifts bort ofta tvingas sluta skolan har de lägre utbildningsnivå och får svårare att ta sig ur fattigdom. Att flickor inte får slutföra sin skolgång begränsar deras möjligheter att delta i samhället och att nå de mål och drömmar som de har. Det får konsekvenser, både för individen och för samhället.

Här kan Sverige göra ytterligare en insats. Genom att stärka arbetet för barns rättigheter runt om i världen kan vi göra världen till en tryggare och bättre plats. Genom att se till att fler barn går i skolan och får en utbildning minskar risken för att de blir bortgifta. Genom att bidra till en minskning av väpnade konflikter kan vi minska antalet barnäktenskap. Till exempel kan vi se att antalet barnäktenskap ökar i konfliktens Syrien. Genom att arbeta med SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, runt om i världen kan vi ge unga människor ökade möjligheter till ett bättre liv.

Stora summor satsas på vapen, krigföring och terrorbekämpning. Tänk vad en liten del av alla de pengarna skulle kunna göra nytta för att förhindra till exempel barnäktenskap och skapa en drägligare tillvaro för många av världens unga. Låt barn vara barn med skola, lek och glädje - inte barnäktenskap!

Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 40 Robert Hannah (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Fru talman! Man skulle kunna tro att jag kommer upp hit för att säga elaka saker om Vänsterpartiet, men jag måste ge beröm. Vänsterpartiet har stått upp mot barnäktenskap under alla år, och det ska de ha beröm för.

Jag vill dock ställa en fråga som angränsar till detta. Barnäktenskap är en del av hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en del i det system som gör att man väljer att gifta bort sitt barn till, i nästan alla fall, äldre män.

Det är bra att Vänsterpartiets Jon Thorbjörnson säger här i kammaren att man ska stå upp för barnen och de mest utsatta. I min värld är de mest utsatta barnen i Sverige de som faktiskt inte är fria att välja vem de ska leva med, få delta i sexualundervisning och simundervisning och leva ett liv i frihet. Jag måste säga att i det perspektivet har Vänsterpartiet faktiskt svikit hittills. Man misstänkliggör de debattörer som debatterar den här frågan. Man misstänkliggör sina egna riksdagsledamöter och mobbar i praktiken ut dem som driver den här frågan, bland andra Amineh Kakabaveh som är ordförande för riksdagens tvärpolitiska hedersnätverk. Man vill inte heller erkänna att hedersrelaterat våld och förtryck är en annan sak än mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är en epidemi och ett extremt stort problem, men hedersrelaterat våld och förtryck är ett helt annat ämne.

Jag skulle gärna vilja höra Jon Thorbjörnson reflektera över om ni i Vänsterpartiet anser att ni har gjort tillräckligt när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, som barnäktenskap är en del av men inte allt.


Anf. 41 Jon Thorbjörnson (V)

Fru talman! Som vänsterpartist i dagens samhälle kan jag inte säga att jag är nöjd. Det finns alltid fler steg att ta. Det finns alltid mer att göra. Vi ser i dag att det fortfarande är ett ojämställt samhälle. Mäns våld mot kvinnor finns fortfarande kvar, så vi är inte nöjda på något sätt.


Anf. 42 Robert Hannah (L)

Fru talman! Jag fick inte riktigt svar på frågan. Anser Vänsterpartiet att det finns en skillnad mellan mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld? Det är i min värld, i Liberalernas värld och i nästan alla experters värld två helt olika saker. Mäns våld mot kvinnor utövas utifrån ett patriarkalt system och hedersrelaterat våld, och förtryck är när en hel familj, en släkt, vänder sig mot en person på grund av normer, heder, tradition, religion etcetera.

Vänsterpartiet har historiskt sett varit ett av de partier i Sveriges riksdag som alltid har tagit strid mot alla former av förtryck, men när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck har man backat bandet och i praktiken misstänkliggjort alla debattörer och politiker - till och med sina egna politiker - som har drivit den här frågan.

Jag tycker att det är väldigt tråkigt. I stället för att vara en del av lösningen är man en del av problemet.


Anf. 43 Jon Thorbjörnson (V)

Fru talman! Jag är emot alla former av våld och förtryck. Det må vara mot pojkar, mot flickor eller mot vuxna och det må handla om etnicitet, bakgrund eller socioekonomisk ställning - det spelar ingen roll. Alla former av våld och förtryck är jag emot.


Anf. 44 Larry Söder (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Fru talman! Jon Thorbjörnson och jag känner varandra lite grann sedan innan, så jag vet att han har en i grunden väldigt bra syn på att försöka hjälpa barn i utsatta situationer. Det som jag ändå inte riktigt får ihop här är att för att kunna göra detta med både hjärta och hjärna, det vill säga rättssäkert, behöver man ha en myndighet som på något sätt fattar besluten i den här ventilen som finns med i lagstiftningen och som vi kristdemokrater och liberaler har lagt fram ett särskilt yrkande om. Vänsterpartiet har sagt nej till det.

Jag undrar om Jon Thorbjörnson kan utveckla varför man är emot att hantera dessa frågor på ett rättssäkert sätt, som jag tror skulle vara bra för barnen.


Anf. 45 Jon Thorbjörnson (V)

Fru talman! Det finns i dag rättsliga instanser som kan hantera detta, och olika rättsliga instanser kan hantera detta ur olika perspektiv. Då tycker jag att de ska få chansen att göra det och att vi inte ska binda oss till att bara ha en rättslig instans där man kan jobba med de här frågorna.


Anf. 46 Larry Söder (KD)

Fru talman! Då är min fråga om vi är överens om att det kanske handlar om ganska få fall när det gäller den här ventilen. I förra debatten vi hade om detta var Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna överens om att det kommer att bli ganska få fall. Om Vänsterpartiet håller med om att det är ganska få fall kan jag inte riktigt förstå varför man ska dela upp ärendena på olika myndigheter som fattar beslut från olika perspektiv. Det borde vara en myndighet som har kunskapen och erfarenheten och vet hur detta ska hanteras. Något annat vore rättsosäkert. Om flera olika myndigheter har ansvar för detta kan de också fatta olika beslut. Jag tror inte att det är rättssäkert i Sverige, och jag tror inte heller att det är bra.

Jon Thorbjörnson får gärna utveckla på vilket sätt han tycker att det skulle bli rättssäkert när flera myndigheter i stället för en myndighet har hand om detta.


Anf. 47 Jon Thorbjörnson (V)

Fru talman! Jag är säker på att vi kan se till att rätt kompetens finns på alla de ställena, så att varje myndighet alltid ska ta de rätta besluten och ha den kompetens som behövs för att göra det.


Anf. 48 Annika Hirvonen Falk (MP)

Fru talman! 12 miljoner flickor gifts årligen bort i världen, enligt Unicef. Flickor blir fruar. Elever förväntas föda barn och lämna skolgången.

Enligt Unicef är fattigdom den främsta orsaken till barnäktenskap. I krig och konflikt ökar antalet barnäktenskap. Det ser man i bland annat Syrien i dag. I vissa fall förs de här flickorna utomlands för prostitution i samband med att de blir bortgifta.

Genom vårt svenska bistånd motarbetar vi grunderna för barnäktenskap och stärker flickors och kvinnors rättigheter i världen. Genom olika projekt men också genom att Sverige är en av de största givarna till bland annat FN:s befolkningsfond stärker vi flickors och kvinnors rättighet att bestämma över sina kroppar, sin framtid och sina liv.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Genom lagstiftningen om att omöjliggöra erkännanden av utländska barnäktenskap, som vi ska rösta om i kammaren i dag, kommer Sverige sannolikt att få en av världens striktaste lagar när det handlar om barnäktenskap. Det rimmar väl med vårt internationella engagemang för alla barns rätt att bestämma vem de vill gifta sig med när de är vuxna och alla barns rätt att inte bli gifta som barn.

Det är en lagstiftning som inte bara utmanar normer i fattiga länder som ligger långt härifrån. Den utmanar också normer och regler i några av våra europeiska grannländer där 16-åringar tillåts gifta sig.

Det här är något som har ifrågasatts. Jag menar att det är viktigt att vi erkänner 18-årsgränsen som den juridiska gränsen för när barn blir vuxna och att vi erkänner att alla som gifter sig före 18-årsdagen är barn och därmed ingår barnäktenskap.

I Agenda 2030 finns målområde 5 om att "uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt". Sveriges feministiska regering har arbetat aktivt för att det målet ska komma till. Delmålet 5.3 handlar om att "avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning". Jag tycker att vi ska se beslutet i dag i ljuset av det.

I och med beslutet i dag kommer barnäktenskap inte längre att kunna erkännas i Sverige. Men vi behöver vidta fler åtgärder för att förhindra barnäktenskap för de barn som befinner sig här, i vårt land, i dag. Årligen kommer klasskamrater tillbaka från sommarlovet och ser tomma stolar efter barn som inte kommer tillbaka eftersom de har förts utomlands för att bli bortgifta.

Skolavbrotten behöver följas upp och kartläggas. Och samverkan mellan myndigheterna behöver bli bättre. Vi behöver se till att inget barn som av någon myndighet misstänkts vara utsatt för påtryckningar att åka utomlands och gifta sig lämnar Sverige. Sverige kan göra ännu mer för att garantera de rättigheter som vi har stridit för att alla barn i hela världen ska ha. Det kan vi göra genom att ha kraftfulla juridiska verktyg, såsom utreseförbud och möjlighet att spärra pass men också genom att försvåra avsägelse av det svenska medborgarskapet och genom att ge barn bättre hjälp när de väl har hamnat utomlands i äktenskap.

Detta är en del av det arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck som den feministiska regeringen har bedrivit. Flera av förslagen har lämnats av en utredning och bör enigt min mening genomföras.

Miljöpartiet står till fullo bakom utskottets förslag i betänkandet och yrkar bifall till det.

(Applåder)


Anf. 49 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! I slutet av anförandet nämndes lite om framåtskridande åtgärder, vilket jag ser positivt på. Utreseförbud och att spärra pass är saker som utredningen i princip har varit överens om. Det har ju funnits en politisk referensgrupp där. Förhoppningsvis kommer dessa åtgärder att vidtas ganska snart, beroende på hur lång tid vi ska vänta på en ny regering.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Jag vill fråga om Miljöpartiet ser behov av fler åtgärder och kanske framför allt den åtgärd som jag lyfte fram tidigare om att göra det straffbart att gå runt lagen i Sverige. Socialdemokraterna ser inget behov av att på något vis kunna straffa den som struntar i svenska lagar och regler och helt enkelt lever som gift med ett barn i Sverige.

Jag anser att någon form av sådan lag borde finnas. Den ska även vara kopplad till ett straff. Det som nu har framförts är inte kopplat till något straff över huvud taget. Den som väljer att helt strunta i lagen och informellt gifter sig med ett barn här och sedan lever tillsammans med det barnet kommer ändå aldrig att kunna straffas.

Tyvärr är frågan inte bara om giftermålet är registrerat hos Skatteverket eller inte. Det är egentligen helt ointressant för individen. Frågan är hur omgivningen runt barnet upplever äktenskapet.


Anf. 50 Annika Hirvonen Falk (MP)

Fru talman! Jag tror att Mikael Eskilandersson har missuppfattat det här förslaget. Det riktar sig inte till enskilda personer. Det handlar inte om att enskilda personer inte tillåts att till exempel bo eller leva tillsammans med barn i äktenskap. Det förslag till lagstiftning från civilutskottet som vi debatterar i dag handlar om hur myndigheter får förhålla sig till utländska äktenskap.

Myndigheter i Sverige ska inte längre få godta äktenskap som ett barn har ingått i ett annat land. Tidigare har myndigheter i vissa fall, om personerna inte har haft någon anknytning till Sverige när äktenskapet kom till stånd, kunnat erkänna det som giltigt äktenskap i Sverige. Den här lagstiftningen handlar alltså inte om barnäktenskap på det sätt som Mikael Eskilandersson menar.

Däremot finns det många frågor som är kopplade till hedersrelaterade brott och straffen för dem. En viktig fråga handlar om att införa en straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv, för att ytterligare understryka att det här är särskilt allvarligt.

När det gäller barn som är gifta måste vi komma ihåg att upprepade våldtäkter av de här barnen är bland de yttersta och allvarligaste konsekvenserna. Det är en av de yttersta konsekvenserna. Ganska nyligen kom en dom som gällde just våldtäkt mot barn i ett sådant äktenskap. Huruvida det behövs ytterligare lagstiftning kopplat till de scenarier som denna lagstiftning tar sikte på tror jag är en fråga som vi behöver återkomma till.


Anf. 51 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! Jag vill inte påstå att jag har missuppfattat det här. Det är ju precis detta jag försöker sätta fingret på: Det här är inte en lag riktad mot individer, men barnäktenskap är ett problem för individer och ett förtryck mot individer. Därför borde lagen kompletteras med en uppföljande lag som riktar in sig på just individer. Lagen har ju inte någon riktning mot individen i sig, och det är tyvärr individer som utsätts för barnäktenskap. Det är där problemet ligger.

Om jag till exempel på något sätt skulle välja att gifta mig med en 15åring och flytta ihop med vederbörande och det inte skulle registreras hos Skatteverket är det inte registreringen som är problemet. Problemet är någonstans det moraliska bakom det hela. Därför behövs en kompletterande lag som innebär ett riktigt totalförbud mot barnäktenskap.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Det var trots allt så att regeringen lade ut detta och kommunicerade det som att det var ett totalförbud mot barnäktenskap. Men det är det inte. Det är inte ett totalförbud på individnivå, utan det är i praktiken bara ett hinder för att registrera fler barnäktenskap i svenska register. Det hindrar inte själva företeelsen barnäktenskap.

Därför menar jag att det behövs fler åtgärder som framför allt riktar in sig på individen så att vi kan upplösa de barnäktenskap som finns.


Anf. 52 Annika Hirvonen Falk (MP)

Fru talman! Jag tror att man behöver ha en sak klar för sig: Det som Mikael Eskilandersson nu föreslår - om jag tolkar honom rätt - handlar helt enkelt om att även vuxna personer som sedan lång tid tillbaka har varit gifta ska kunna lagföras för brott för att de fortsätter att vara gifta.

Nu har inte Mikael Eskilandersson möjlighet att svara på detta, så jag kanske inte ska ställa alltför många frågor. Men jag ser att det finns en rad utmaningar kopplade till dubbel straffbarhet. Jag ser också en utmaning i hur man ska definiera vad som ska vara kriminellt i sådana här informella äktenskap.

Jag tror att vi mycket kraftfullt behöver rikta in oss på de sexualbrott som begås inom ramen för barnäktenskap. Det är en av de viktigaste och tydligaste gärningar inom ramen för detta som faktiskt går att motarbeta och där straffrättslig lagstiftning är verksam. Detta gäller utöver den straffskärpningsgrund för hedersrelaterade brott som jag tror kan få betydelse, inte minst för att dessa motiv utreds och att det helt enkelt blir tydligt vad det är för normer, värderingar och strukturer som ligger bakom en del av den brottslighet som finns i dag.


Anf. 53 Angelica Lundberg (SD)

Fru talman! Inga barn ska vara gifta i Sverige. Det är så självklart att det inte ska behöva sägas. Ändå är jag tämligen säker på att det inte är sista gången som dessa ord uttalas i den här kammaren. Anledningen är att när den nu avsatta regeringen - efter alldeles för lång tid, ska sägas - nu äntligen presenterar det lagförslag som ska ligga till grund för förbud mot barnäktenskap missar man målet på en rad punkter.

Nog för att barnäktenskap nu föreslås vara förbjudet även för utländska medborgare, men det saknas helt konsekvenser för den som väljer att bortse från lagen. Du får inte vara gift med ett barn, men om du ändå är det händer ingenting. Man väljer alltså att likställa att vara gift med ett barn med att till exempel gå mot röd gubbe eller slänga ett glasspapper på gatan. Man ser det som ett ringa regelbrott, en liten parentes, helt utan straffsanktioner.

Straffet för våldtäkt i Sverige är minst två års fängelse, och då upprepade våldtäkter i det närmaste får anses utgöra en del av barnäktenskap bör straffet för detta brott vara betydligt högre. Det måste vara ett straff som avskräcker, och den som inte respekterar förbudet ska kunna dömas och därefter också utvisas.

Detta straffansvar bör även omfatta fler än mannen som är gift med barnet; alla som på något sätt bidrar till barnäktenskap i Sverige måste kunna straffas för det. Att välja att inte agera för att förhindra att ett barn gifts bort bör betraktas som medhjälp till äktenskapet och på så sätt också vara straffbart.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Att bara göra barnäktenskap förbjudet men strunta i att straffa dem som begår brottet är inte på långa vägar tillräckligt för att få stopp på den här typen av barnmisshandel på riktigt. Vi måste vara mycket tydligare här, och jag beklagar verkligen att övriga partier inte har denna insikt. Att förstöra livet för ett barn kan för mig aldrig vara likställt med att slänga lite skräp på gatan.

Vidare, fru talman, saknas effektiva åtgärder för att hitta och hjälpa de barn och unga vuxna som i dag lever i registrerade och oregistrerade barnäktenskap. År 2016 identifierade Migrationsverket 132 gifta barn i 80 olika kommuner. I majoriteten av fallen hade barnen placerats hos sina vuxna män. Det är inte orimligt att anta att dessa 132 barn bara är toppen på ett isberg och att den egentliga siffran är mycket högre. Det är inte heller orimligt att anta att den del av barnäktenskapen som Skatteverket känner till bara utgör en liten bråkdel. De flesta barnäktenskap registreras troligtvis aldrig. De ingås genom religiösa ceremonier som är inofficiella men där släkt och vänner ändå har uppfattningen att äktenskapet blir giltigt.

Liberalernas Robert Hannah sa i debatten i mars att inga undantag ska finnas mot barnäktenskap. Även i dag är han tydlig med att man inte ska acceptera barnäktenskap. Trots det är det precis detta som Liberalerna nu föreslår. De tycker att regeringen går för långt när den säger att barnäktenskap ska erkännas endast om synnerliga skäl föreligger. I de fall personer som har ingått barnäktenskap utomlands kommer till Sverige som vuxna vill Liberalerna att enbart äktenskap som ingåtts när någon av parterna var under 15 år ska ogiltigförklaras.

Det innebär i praktiken att Liberalerna vill fortsätta att erkänna vissa barnäktenskap och ha kvar undantag i lagen. I stället vill Liberalerna lägga ansvaret på kvinnan själv att ansöka om att äktenskapet ogiltigförklaras om det ingicks när hon var minderårig. Om man är 21 år är man vuxen, hävdar Liberalerna, och kan själv ta ansvar. Alla som har den minsta insyn i hur hederskultur fungerar förstår självklart hur detta fungerar: En kvinna som när hon var barn tvingades gifta sig med en mycket äldre man och på så sätt berövades inte bara sin barndom utan även rätten till sin egen kropp kommer i de allra flesta fall inte att ha möjlighet att själv och av egen kraft våga begära att äktenskapet ogiltigförklaras.

Från Sverigedemokraternas sida anser vi i stället att alla barnäktenskap utan undantag ska vara ogiltiga och att den lilla olägenhet som det innebär för två vuxna att gifta om sig om deras äktenskap blir ogiltigförklarat när de kommer till Sverige är försumbar.

Varför göra undantag i lagen och ge lillfingret när vi kan sända signaler till omvärlden att vi aldrig under några omständigheter accepterar barnäktenskap?

Fru talman! Socialdemokraternas Hillevi Larsson sa i debatten i mars: Om vi inte gör detta så bra som möjligt kommer vi återigen att få stå i kammaren och se att det inte fungerade, och så får vi göra om det.

Det är precis det som jag är rädd för nu kommer att hända, när man väljer att helt bortse från straffansvaret och lämna kvar luckor i lagen. Från Sverigedemokraternas sida kommer vi aldrig att acceptera vare sig officiella eller inofficiella barnäktenskap. Vi anser att vuxna män som väljer att dela säng med små flickor ska bedömas som brottslingar och också straffas därefter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Vi är det enda parti som står bakom ett riktigt totalförbud mot barnäktenskap med konsekvenser för den som bryter mot lagen. I motsats till den väg som regeringen har valt - att komma med halvfärdiga förslag och fortsätta att utreda saken om och om igen - ser jag inga problem med att ta en stark och tydlig ställning nu och omgående stifta de lagar som krävs för att stoppa barnäktenskap på riktigt.

Inga barn ska vara gifta i Sverige.

(Applåder)

I detta anförande instämde Mikael Eskilandersson (SD).


Anf. 54 Juno Blom (L)

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att tacka alla ledamöter i civilutskottet för det jobb ni har lagt ned och som har gjort att vi i dag kan besluta om en lagstiftning som för mig är otroligt viktig. Men nu är det inte så att jag har blivit utsatt för barnäktenskap eller har varit i risk för det, utan det handlar om de barn som har kommit till Sverige - vi har inte lyckats skydda de absolut mest skyddsbehövande barnen.

I den här debatten har vi fått höra att den ena har gjort det här och att den andra inte har gjort det där. Jag tror inte att någon av oss har gjort tillräckligt. Jag har under tolv år varit ansvarig för regeringens uppdrag för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har haft en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma kunnat vända sig. Om ni bara satt i den telefonen en dag skulle ni förstå att vi har otroligt mycket kvar att göra.

Vi har barn och unga som förs ut ur det här landet mot sin vilja, trots att de vid upprepade tillfällen larmat om den rädsla som finns inom dem och trots en tydlig lagstiftning som säger att vi kan omhänderta barn. Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi ska skärpa den genom det förslag som kommer nu om att man ska kunna beslagta pass och utfärda utreseförbud, men redan i dag har vi alla möjligheter att se till att de här barnen omhändertas.

Vi har barn som lider av konsekvenserna av sin könsstympning och barn som söker vård men får höra att de ska gå hem till sina vårdnadshavare och samtala om huruvida de ska få vård eller inte. Vi har barn som känner besvikelse över att deras klasskompisar får åka och simma tillsammans, flickor och pojkar, medan de får gå i skogen eller ha enskild simundervisning för att skolan ställer sig bakom familjens krav. Vi har små flickor på förskolan som tvingas bära slöja och som inte får vara med i all lek. Vi klarar inte riktigt av att stå upp för de här barnens rättigheter.

Vi har också barn i Sverige som tvingas in i äktenskap mot sin vilja. Så sent som i morse var jag på radio tillsammans med en tjej som berättade att hon hade förts ut ur landet och utsatts för tvångsäktenskap. Hon ringde hem för att söka hjälp på sommaren, men insåg att myndigheten hade semester. Hon hittade ingen.

Jag skulle kunna göra en otroligt lång lista. Den av oss här inne eller hos myndigheter som tror att vi har gjort tillräckligt har inte förstått någonting. Men som sagt är jag lycklig över att vi ändå står här i dag och kommer att fatta beslut om den här lagen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Jag skulle också vilja rikta ett tack till alla de frivilligorganisationer som aldrig har givit upp, som har kämpat, som har berättat för oss och som har varit blåslampan på mig som myndighetsperson och numera som politiker. De står upp för de här barnens rätt att få leva ett liv i frihet.

Hösten 2015 fick vi in en mängd samtal som rörde barn som kom till Sverige och var i barnäktenskap. Ändå hade den 1 juli 2014 lagändringar trätt i kraft om att inga barn skulle vara i barnäktenskap i Sverige. Vi hade också på Länsstyrelsen i Östergötland fått i uppdrag att ta fram information som skulle översättas till flera språk och där det tydligt skulle framkomma att inget barn i Sverige ska leva i äktenskap. Trots det uppstod det en total förvirring. Jag kan ibland känna att det är en viss förvirring i den här debatten också. Det är en sak att erkänna äktenskap. Det är detta dagens beslut gäller. Men redan då, hösten 2015, fanns ju alla möjligheter för socialtjänsten att sära de här flickebarnen, som det oftast var, från de vuxna männen. Socialtjänstlagen gäller fortfarande.

Anledningen till att vi bestämde oss för att inga barn skulle vara i barnäktenskap är att det är skadligt för barn att vara i barnäktenskap. Det här är ju någonting som man jobbar mot i hela världen. Vi har pratat om att Agenda 2030 har detta i sina utvecklingsmål. Men glöm inte att i länder där människor riskerar sina liv kämpar individer för det vi inte har lyckats ta ställning för i det här landet. Ingen av oss riskerar något genom att stå upp för de utsatta barnen.

År 2015 började vi larma ansvariga politiker. Vi tog kontakt med Migrationsverket. Detta kom sedan att leda till den rapport som flera av er har hänvisat till. Vi pratade med Socialstyrelsen. Det finns vissa saker i den här rapporten som vi måste tänka på. Vi har pratat om att det var 132 barn varav 129 flickor. Majoriteten av de här flickebarnen var 16-17 år. 14 av dem var under 15 år. Detta vet vi ganska mycket om. Men vi vet ingenting om vilka de män är som gifte sig med flickorna. Vi har inte valt att ta reda på det. Vi har ingen aning. Många gånger när jag har varit ute och debatterat de här frågorna har jag fått höra att det handlar om 17åringar som gifter sig med 19-åringar. Vem vet någonting om det? Av alla de fall jag känner till är det bara ett fall som ser ut på det viset.

När vi har pratat om ensamkommande barn har vi många gånger oroat oss. I vissa fall har man diskuterat att det är äldre pojkar eller män som gör sig till yngre. Ibland är man orolig för att vi gör yngre barn till äldre eller till myndiga personer. Men jag har inte hört någon som stått på något torg och skrikit om att vi i Sverige faktiskt systematiskt har gjort små flickebarn till vuxna kvinnor genom att låta dem vara kvar i de här äktenskapen. Det är jättebra att Maria Stockhaus tog upp det som hände i Malmö, där man identifierade 65 fall av barn som var i barnäktenskap. I 61 av de fallen lät man barnet leva kvar med den vuxne mannen. Det är där vi har problemet.

Det jag tror att vi har kvar att göra nu, förutom en tydlig lagstiftning, är att se till att alla de myndigheter som kommer i kontakt med barn måste ha rutiner och systematik för att ställa frågor och uppmärksamma barn på deras rättigheter men också tydliga direktiv för vad man ska göra när man får kännedom om att barn är i barnäktenskap. Det ansvaret kan aldrig ligga på barnen, utan det är vår skyldighet.

Jag tror att den förvirring som finns i vårt land beror på att vi har navigerat fel. Vi vågar inte ta ställning och diskutera den maktobalans som många gånger finns mellan å ena sidan barn och å andra sidan vårdnadshavare och vuxenvärlden eller de intressekonflikter som finns mellan barnets rättigheter och familjens sätt att se på hur barnen ska leva. Det mest sorgliga av allt är att vi har tillåtit det här fortgå.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Jag vill svara på det som sagts från Sverigedemokraterna. Jag kan förstå att detta kan låta märkligt utifrån vårt yrkande och utifrån hur man beskriver det här. Jag har suttit på många möten med jurister som har debatterat det här lagförslaget. Det enda vi har kommit att tala om vid de mötena är vad som händer med 70-åringar som kommer hit och var gifta när de var barn - vad som händer med deras arvsrätt och så vidare.

Jag vill betona att det som står i befintlig lag - 1 kap. 8 a § - är att ett äktenskap aldrig ska giltigförklaras i Sverige "om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång". Det här är tyvärr ingenting som jag någonsin har hört att någon som har kommit hit fått vetskap om. Redan i dag spelar det alltså ingen roll vid vilken ålder ett äktenskap ingicks; har det funnits tvång ska vi aldrig erkänna det. Men precis som flera har uttalat här: Om inte den som kommer hit vet om det här är det klart att man heller inte kan åberopa det.

Jag har stridit för att barn aldrig ska vara i barnäktenskap. Det beror på att vi har beslutat att det ska vara så. Men i Sverige har vi 70-åringar vars familjer har levt här i fyra generationer och som också gifte sig när de var 16-17 år för att samhället såg annorlunda ut här då.

Ska vi göra så att vi även river upp alla de äktenskapen? Min stora rädsla är att vi ännu en gång tar fram en viktig lag som ska skydda barn men att resultatet blir att barnrättsperspektivet försvinner och att vi kommer att tala om 70-åringar vilkas äktenskap vi upplöser. Det får inte hända.

Jag valde att bli politiker för att jag hoppas att jag tillsammans med alla er ska fortsätta att stå upp för, men framför allt vidta de ytterligare åtgärder som nu krävs för, att inget äktenskap som gäller barn ska erkännas. Barnet ska också frigöras och få tillgång till den frihet och barndom som vi låter andra barn se som en självklarhet.

(Applåder)


Anf. 55 Ola Johansson (C)

Fru talman! Frågan om barnäktenskap har varit föremål för flera tillkännagivanden här i riksdagen. Barnäktenskap kommer inte att accepteras i Sverige ens om du har fyllt 18 år. Därmed går den lagstiftning som vi fastställer i dag längre än den i många andra europeiska länder. Därmed går vi också längre än de tillkännagivanden som vi här tidigare har haft majoritet för. Det ska vi komma ihåg.

Du ska alltså inte kunna komma till Sverige och juridiskt sett vara en myndig person och påstå att du är gift. Det gäller inte ens om du uppvisar en handling från det land du kommer ifrån som du anser bevisar det, utan då kommer det äktenskapet att upplösas om det har ingåtts innan du har fyllt 18 år.

Du måste då gå till kommunens vigselförrättare eller till ditt eget trossamfund som har giftorätt och bli gift igen om du vill leva ihop med den personen. Ett äktenskap ska endast om det finns synnerliga skäl inte kunna upplösas om det har ingåtts tidigare men prövas när du har fyllt 18 år. Det är detta som ska gälla från den 1 januari 2019.

Fru talman! Jag vill återföra diskussionen lite grann till vad det handlar om. Man ska utgå ifrån att människor som lever ihop inte alltid gör det av tvång utan att de har valt varandra för att de älskar varandra, vill bilda en familj tillsammans och bo ihop. Men samhället måste vara tydligt, som sagts tidigare. Tvång ska inte accepteras. Barn ska inte få lov att vara gifta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Om jag som vuxen person kommer fram till att jag inte längre vill vara gift, att den person jag gifte mig med var fel person, att jag gifte mig vid fel tillfälle, i fel ålder och att det fanns ett tvång finns det en ordning för att upphäva ett sådant äktenskap.

När en myndighet, så som föreslås från Sverigedemokraterna, söker upp dig i efterhand för att med tvång tvinga fram en skilsmässa som kan få konsekvenser för gemensamma barn, gemensam egendom, arvsrätt med mera undrar jag vad det är för samhället man eftersträvar. Det handlar om att man "söker upp och röker ut", som Mikael Eskilandersson säger. Är det då ett rättssamhälle vi har?

När det gäller Centerpartiets reservation om att låta Skatteverket sköta den muntliga kontakten menar vi att det är ett sätt att peka ut den ansvariga myndigheten, som Liberalerna och Kristdemokraterna är inne på i sin reservation, men också att säkerställa att vuxna människor känner till sina rättigheter och får de verktyg och den kunskap som behövs för att kunna ordna upp sin situation.

De kan skilja sig om de har ingått äktenskap under tvång och de upplever att det finns problem med den relation som de har gått in i. De kan vidta åtgärder för att kunna gifta sig igen om så skulle behövas. Därav skälet till Centerpartiets reservation som jag yrkar bifall till, och jag ställer mig bakom betänkandet i övrigt.


Anf. 56 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! Vad jag menar med "söka upp" är väl ganska uppenbart. Migrationsverket har identifierat 132 barn som lever i Sverige som gifta. Att man söker upp de barnen tycker jag inte är särskilt konstigt. Det finns också barn som vi ännu inte har registrerat.

De 132 som finns vet vi om. Men det kommer att finnas ytterligare barn i Sverige som vi vet om som säkert också lever som gifta. Att man söker upp de barnen och upphäver deras äktenskap tycker jag inte alls är någonting konstigt. Det är mer konstigt att vi ska blunda för detta.

Vilken typ av samhälle får vi om vi söker upp barn som är gifta i Sverige? Vilken typ av samhälle får vi om vi struntar i det? Vilken typ av samhälle får vi om vi väljer att blunda för det för att det är jobbigt och obehagligt att ta i?

Hur menar Ola Johansson att vi ska göra? Det vet jag i och för sig. Eftersom Centerpartiet inte har lagt fram några följdförslag vill Centerpartiet blunda för detta. De vill att vi sticker huvudet i sanden och låtsas: Det finns nog inga barn i Sverige som är gifta, så vi behöver nog inte göra så mycket.

Det är inte sanningen. Sanningen är att det finns barn i dag i Sverige som är gifta. De äktenskapen vill jag söka upp och upplösa, punkt.


Anf. 57 Ola Johansson (C)

Fru talman! Lagen träder i kraft den 1 januari 2019. Att göra som föreslås skulle innebära en ordning där vi har retroaktiv lagstiftning i Sverige och inför en lag som förbjuder någonting. En lagstiftning ska inte innebära att man backar tillbaka och påstår att någonting som har skett i enlighet med tidigare gällande lagstiftning inte ska gälla längre.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Det är i praktiken vad Sverigedemokraterna föreslår här: Att vi ska införa en retroaktiv lagstiftning där man söker upp människor och upphäver deras rättigheter utifrån vad de tidigare har kunnat göra enligt tidigare gällande lagstiftning. Mikael Eskilandersson använder sig av orden "sök upp och rök ut" när han beskriver hur detta ska ske. Att inte ett sådant yttrande vållar starkare reaktioner i kammaren förvånar mig faktiskt.

Mikael Eskilanderssons sätt att uttrycka sig leder in på en farlig väg där man jagar människor utifrån deras etnicitet snarare än att försöka komma åt problemet i sig, nämligen att barn gifter sig och att barn tvingas in i situationer där de utsätts för sexuellt våld och annat som vi jagar efter. Det Mikael Eskilandersson möjligen vill komma åt är sådant som vi har verktyg för att komma åt.

Det är inte tillåtet att ha sex med barn. Det är inte tillåtet att förgripa sig på några människor mot deras vilja. Det är inte tillåtet att tvinga människor in i någonting som de inte vill. Vi har verktyg för att komma åt det. Vi använder dem möjligen inte på ett tillräckligt bra sätt.

Att retroaktivt söka upp människor menar jag leder in på en farlig väg. Det är skälet till att vi i Sverige inte ska ge den typ av politik som Mikael Eskilandersson står för något inflytande framöver.


Anf. 58 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! Vi har i dag 14-åringar som lever som gifta i Sverige. Mig veterligen finns det verktyg och lagar som säger att 14-åringar inte får lov att ha sexuellt umgänge. Dessa 14-åringar utsätts i praktiken för våldtäkt. Men vi ska inte söka upp dem, för det vore retroaktivt. Vi ska inte leta upp de barn som finns i Sverige.

Jag står för något annat. Det kan jag hålla med om. Ola Johansson och jag brukar vara överens om att vi står för olika saker. I detta fall är jag definitivt överens om att vi står för olika saker. Jag vill söka upp de 14åringar som finns som är gifta i Sverige eller lever som gifta i Sverige. Att man inte vill det är mer chockerande för mig.

Sedan kan man tala om att det är retroaktiv lagstiftning eller vad man vill. Problemet är att vi inte har upprätthållit den lagstiftning som redan finns. I praktiken borde det ha varit totalförbud redan i dag. Det är det inte i praktiken.

Det är vad undersökningarna har visat på med de 132 barn som var gifta i Sverige. Det är ett bevis för att de lagar vi har inte har räckt till, eller så är det de samhällsfunktioner vi har som inte har räckt till.

Men det är fortfarande så att barn inte ska vara gifta. För mig är äktenskapet heligt såtillvida att äktenskap ska ingås mellan två vuxna människor, och det ska göras av fri vilja.

(Applåder)


Anf. 59 Ola Johansson (C)

Fru talman! Jag uppfattar Mikael Eskilanderssons replik som att han anser att vi ska ha retroaktiv lagstiftning i Sverige, åtminstone i detta fall. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att Mikael Eskilandersson vill frångå svensk rättsordning och införa retroaktiv lagstiftning, så att man i efterhand kan söka upp människor som bryter mot en lag som har stiftats vid ett senare tillfälle.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbud mot erkännande av utländska barn-äktenskap

Om jag uppfattade Angelica Lundberg rätt - hon kan inte ta replik på mig, och det kan förresten inte heller Mikael Eskilandersson göra - ska man utöver detta jaga, straffa, döma och utvisa personer som har brutit mot denna lag som ni inför från den 1 januari 2019. Att ingen reagerar på detta anser jag, fru talman, vara häpnadsväckande.

Det Sverigedemokraterna vill komma åt är sådant som vi vill åstadkomma med en aktiv och framgångsrik integration där samtliga parter involveras, både individerna och samhället. Vi gör det genom att upplysa människor om deras rättigheter, se till att personer kommer i arbete eller utbildning och organiserar samhället med bostäder så att det på ett naturligt sätt blir möjligt att komma i kontakt med de normer som ska gälla. Människor kan på så vis bli varse de sätt vi har att kunna anmäla och låta personer bli dömda för till exempel sexuella övergrepp eller olika tvångshandlingar som man utsätter andra för.

Detta är vägen framåt. Det ska inte ske genom att, som Mikael Eskilandersson med stöd av sin partikamrat vill, införa retroaktiv lagstiftning då man dessutom i efterhand ska jaga upp, straffa, döma och utvisa dem som har brutit mot senare stiftad lag.

(Applåder)


Anf. 60 Maria Stockhaus (M)

Fru talman! Anledningen till att jag går upp i talarstolen igen är att jag blev väldigt provocerad av replikskiftet mellan Robert Hannah och Vänsterpartiets Jon Thorbjörnson. Framför allt provocerade Jon Thorbjörnsons totala brist på svar på de frågor som han fick från Robert Hannah.

Jag har själv i olika debatter mött vänsterpartister som har relativiserat hedersförtryck och slängt sig med uttryck som "det patriarkala förtrycket är lika starkt på Östermalm som i förorterna". Sådan argumentation har bidragit till att vi inte har kunnat diskutera det problem som hedersförtryck faktiskt är i det svenska samhället i dag. Vi har inte kunnat ta tag i problemen på allvar. Vänsterpartiet har där ett stort ansvar.

När det gäller barnäktenskap ska Vänsterpartiet absolut ha en eloge för sitt ställningstagande och engagemang mot att barn i Sverige ska vara gifta. Men när det gäller motstånd mot hedersförtryck i allmänhet finns det all anledning för Vänsterpartiet att verkligen skämmas.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 20.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-11-21
Förslagspunkter: 4, Acklamationer: 2, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:288.
 2. Ytterligare åtgärder mot barnäktenskap

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:52 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1-4.
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S900010
  M64006
  SD06101
  C27004
  V25003
  KD20002
  L18002
  MP16000
  Totalt26061028
  Ledamöternas röster
 3. Barnäktenskap där parterna har blivit vuxna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:72 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 2 (L)
 4. Myndigheternas prövning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:54 av Ola Johansson m.fl. (C) och

  2018/19:57 av Jakob Forssmed m.fl. (KD).
  • Reservation 3 (KD, L)
  • Reservation 4 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (KD, L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S900010
  M64006
  SD61001
  C00274
  V25003
  KD02002
  L01802
  MP16000
  Totalt256382728
  Ledamöternas röster