Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden

Betänkande 2020/21:SoU29

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
26 maj 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nya moderna regler för Allmänna arvsfonden (SoU29)

Allmänna arvsfonden ska moderniseras i syfte att fonden även i fortsättningen ska vara ett relevant och rättssäkert sätt att förvalta arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar. De nya reglerna blir tydligare och lättare att överblicka. Det föreslår regeringen i en ny lag och lagändring.

Förslagen innebär bland annat

 • att målgruppen utökas till att även omfatta verksamhet för äldre personer
 • att regeringen ska fatta beslut om hur mycket pengar som ska kunna delas ut kommande år
 • att de övergripande kriterierna för stöd ur fonden regleras i lag
 • att en möjlighet införs för att hindra att stöd betalas ut om kraven för stöd inte uppfylls och
 • att arv eller försäkringsbelopp som har kommit till fonden kommer att kunna avstås till sambo i något fler fall än tidigare.

Riksdagen beslutade att säga ja till regeringens förslag och nej till förslag i motioner.

Den nya lagen och lagändringen ska börja gälla den 1 juli 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att se över frågan om att bredda Allmänna arvsfondens uppdrag till att även kunna ge stöd till stiftelser och organisationer som erbjuder bostäder till hemlösa. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll dels reservation 6 under punkt 6, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-27
Justering: 2021-05-04
Trycklov: 2021-05-10
Reservationer: 6
Betänkande 2020/21:SoU29

Alla beredningar i utskottet

2021-04-15, 2021-04-27

Nya moderna regler för Allmänna arvsfonden (SoU29)

Allmänna arvsfonden ska moderniseras i syfte att fonden även i fortsättningen ska vara ett relevant och rättssäkert sätt att förvalta arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar. De nya reglerna blir tydligare och lättare att överblicka. Det föreslår regeringen i ny lag och lagändring.

Förslagen innebär bland annat

 • att målgruppen utökas till att även omfatta verksamhet för äldre personer
 • att regeringen ska fatta beslut om hur mycket pengar som ska kunna delas ut kommande år
 • att de övergripande kriterierna för stöd ur fonden regleras i lag
 • att en möjlighet införs för att hindra att stöd betalas ut om kraven för stöd inte uppfylls och
 • att arv eller försäkringsbelopp som har kommit till fonden kommer att kunna avstås till sambo i något fler fall än tidigare

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Samtidigt riktar utskottet en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör se över frågan om att bredda Allmänna arvsfondens uppdrag till att även kunna ge stöd till stiftelser och organisationer som erbjuder bostäder till hemlösa. Uppmaningen bygger på förslag i en motion. Utskottet föreslår att riksdagen beslutar att säga nej till övriga motioner.

Den nya lagen och lagändringen ska börja gälla den 1 juli 2021.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-05-19
Debatt i kammaren: 2021-05-20
Stillbild från Debatt om förslag 2020/21:SoU29, Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden

Debatt om förslag 2020/21:SoU29

Webb-tv: Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 161 Ann-Christin Ahlberg (S)

Herr talman! När Arvsfonden startade 1928 var den världsunik och är så än i dag. De första arven kom från en sömmerska, en väverska och en stadsarbetare. När fonden startade delades pengar ut till mindre bemedlade ungdomar, som man sa på den tiden, vilket gjorde högre studier möjliga för de ungdomar som inte hade rika föräldrar. Fonden delade också ut pengar till barnrika familjer som inte hade de bästa ekonomiska förutsättningarna. Detta var innan vi hade vare sig barnbidrag eller studiebidrag.

Jag tror att många inte vet så mycket om Allmänna arvsfonden och hur fonden historiskt, och än i dag, är med och utvecklar vårt samhälle på många olika och bra sätt.

Varje år kommer tusentals ansökningar in. Några exempel som har startat som arvsfondsprojekt är mödravård, barnavårdscentraler, färdtjänst, Bris hjälptelefon, Glada Hudik-teatern med mera.

Varje år får cirka 400 projekt i Sverige ekonomiskt stöd från fonden, och under de senaste tio åren har över 5 miljarder kronor delats ut till cirka 1 700 utvecklingsprojekt. Nuvarande regelverk säger att projekten ska vara av ideell karaktär och vara nyskapande och utvecklande för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Stöd ska inte lämnas till organisationers löpande verksamhet.

Vi socialdemokrater välkomnar att det i den nya lagen, som kommer den 1 juli, blir en ny målgrupp: äldre. Som äldre räknas 65 år och uppåt. Här kan det finnas skäl och utvecklingsmöjligheter som syftar till att stärka äldres delaktighet och bidra till bättre livsvillkor. Det är väldigt bra och kommer att behövas efter covid-19, och när allt fler har blivit vaccinerade blir detta möjligt.

Ett modernt regelverk för Allmänna arvs-fonden

Vi hoppas att bland annat pensionärsorganisationerna ska engagera sig i denna möjlighet att påverka och göra något utvecklade för den nya målgruppen och att de kommer in med bra ansökningar den 1 juli och framåt i tiden.

Det kommer också att bli ändringar i lagen från, som det står i dag, nyskapande till utvecklande. Den målgrupp som har sökt ska vara med i planeringen och genomförandet av projektet, och verksamheten ska kunna leva vidare efter att stödet har upphört. Det har varit praxis att jobba så, men nu kommer det in i den nya lagen. Nytt är också att arv eller försäkringsbelopp som tillfaller fonden kan avstås till sambo i fler fall än tidigare.

Regeringen kommer också att återkomma när det gäller demokrativillkor för fonden.

Herr talman! Vi socialdemokrater yrkar avslag på samtliga motioner. Vi yrkar bifall till lagändringarna och till vår reservation nummer 6, som vi har med flera partier.

Vi har också ett särskilt yttrande där vi utvecklar varför vi inte tycker att det behövs något tillkännagivande till regeringen om att bredda Allmänna arvsfonden för hemlösa. Enligt socialtjänstlagen är det kommunernas ansvar att hemlösa har en bostad. Det är inte något som ska drivas i projektform. Regeringen har gett stöd till kommunerna för att arbeta med akut hemlöshet och också gett stöd till ideella organisationer i deras viktiga arbete mot hemlöshet.

Avslutningsvis vill jag säga att det var dags att modernisera regelverket för Allmänna arvsfonden för att fonden fortsättningsvis ska vara relevant och på ett rättssäkert sätt förvalta arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar och för att Allmänna arvsfonden även i fortsättning ska vara unik och vara ett arv som hjälper till att utveckla Sverige.


Anf. 162 Ulrika Heindorff (M)

Herr talman! I dag debatterar vi betänkandet Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden.

Allmänna arvsfonden har funnits i snart 100 år. Fonden har verkligen bidragit till att utveckla samhället på olika sätt. Fonden ska främja verksamhet för målgrupperna barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Det är bra att en modernisering av lagen sker så att den blir både mer tydlig och mer lättöverskådlig för dem som berörs och för de organisationer som kan söka medel ur fonden.

Herr talman! Vet talmannen vad Självmordslinjen, färdtjänsten, personlig assistans, Bris hjälptelefon, Glada Hudik-teatern, Cirkus Cirkör och Friends har gemensamt? Jo, de har alla varit projekt som startats med hjälp av Arvsfonden.

Herr talman! Att målgruppen för fonden nu, i och med den föreslagna kommande lagändringen, utökas även till äldre personer är bra och viktigt. Som en varm anhängare av att stärka insatser för seniorer tycker vi att detta är välkommet. Det kan vara projekt som rör delaktighet, inflytande och årsrikas hälsa som ges stöd framöver.

Herr talman! Det finns ett tillkännagivande där riksdagen skickar med till regeringen att se över att ytterligare bredda Allmänna arvsfondens uppdrag till att ge stöd till stiftelser och organisationer som erbjuder bostäder till hemlösa. Detta förslag kommer från en motion från Liberalerna, och det stöder vi moderater.

Herr talman! Jag vill säga några ord om varför vi moderater tycker att det är extra viktigt och bra med tillkännagivandet om bostäder till hemlösa.

Det finns en metod som kallas Bostad först, som bland annat Helsingborgs stad i min valkrets arbetar efter. Forskning visar att Bostad först leder till att färre är hemlösa och att andra bitar i livet faller på plats när man har en bostad, såsom att avsluta ett missbruk och att skapa en sysselsättning. Tyvärr är det bara lite drygt 20 kommuner som använder sig av metoden i dag. Moderaterna hoppas att fler kommuner kommer att börja arbeta i enlighet med de senaste forskningsrönen och därmed minska antalet personer som lever i hemlöshet och med all den utsatthet som det innebär.

Att vi nu tar beslut om att regeringen ska se över att bredda fondens uppdrag innebär dock inte att det politiska ansvaret på något sätt minskar.

Herr talman! Slutligen vill jag säga några ord om demokrativillkor. Ideella organisationers oberoende av politisk styrning är helt centralt för att de ska kunna fylla sin viktiga funktion. Men det betyder inte att civilsamhällets aktörer står utanför lagar, regler och normer som gäller för hela samhället. Tvärtom har civilsamhällets aktörer ett stort och viktigt förtroende att förvalta och vårda. Det gäller särskilt de aktörer som tar emot statligt stöd för sina verksamheter.

Tidigare har antidemokratiska organisationer fått medel från fonden; det får aldrig hända igen. Betänk att det här är pengar som personer har slitit för att få ihop under ett helt liv. Då måste vi kunna vara garanten för att varenda krona kommer rätt.

Därför tycker vi moderater att det är sorgligt att regeringen inte har infört ett lagstadgat demokrativillkor och att man är så saktfärdig i frågan.

Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation nummer 4 om demokrativillkor. Jag yrkar även bifall till utskottets förslag om tillkännagivande under punkt 6.


Anf. 163 Per Ramhorn (SD)

Herr talman! Vi har en proposition om Allmänna arvsfonden på vårt bord. Regeringen föreslår i propositionen att regelverket för Allmänna arvsfonden ska bli mer modernt. Syftet är att fonden även fortsättningsvis ska vara relevant och på ett rättssäkert sätt kunna förvalta arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar. Moderniseringen syftar till att lagen ska bli mer tydlig och lättöverskådlig för dem som berörs av den men också för de organisationer som kan söka medel ur fonden. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Herr talman! I stora delar välkomnar vi moderniseringen av regelverket i Allmänna arvsfonden. Vi ser dock en del brister i lagförslaget som vi anser bör åtgärdas. Vi anser att tillämpningen skulle fungera bättre om regeringens förslag hade innehållit de åtgärder som vi föreslår i vår följdmotion. Jag ska ta upp ett av våra förslag som är särskilt viktigt ur ett rättvise- och jämlikhetsperspektiv.

Herr talman! Vi anser att det är bra att man utvidgar Allmänna arvsfondens målgrupp till att omfatta även äldre personer. Den nya målgruppen kommer att öka såväl allmänhetens intresse som förtroendet för Allmänna arvsfonden. Man ska komma ihåg att fondens kapital har vuxit markant de senaste åren. Därmed finns det mer utrymme för att främja verksamheter till förmån för ytterligare målgrupper och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling.

Herr talman! Vi avstyrker dock regeringens förslag om att högst 10 procent av beslutade medel får fördelas till projekt för äldre personer. Vi delar därmed flera remissinstansers åsikt om att Arvsfondsdelegationen bör ha möjlighet att fördela mer medel om de bedömer att behovet av projekt för äldre personer och inkomna projektansökningar motiverar en höjning.

Naturligtvis är det angeläget att projekt för nuvarande målgrupper inte trängs undan. Men att sätta en absolut gräns på 10 procent innebär att man inte tar hänsyn till behovet av projekt för äldre personer. Målgruppen för äldre får då också generellt lägre prioritet än nuvarande grupper. Det kan i så fall lätt uppfattas som att Allmänna arvsfondens målgrupper har olika värde och att de behandlas på olika sätt. Det skulle vara väldigt olyckligt. I förlängningen skulle det också kunna motverka den positiva inverkan som en ny målgrupp kan komma att ha på Allmänna arvsfondens verksamhet.

Dessutom nämner utredningen uttryckligen att Arvsfondens ekonomi är sådan att något behov av att prioritera mellan angelägna ändamål inte längre är nödvändigt. Därför anser vi, herr talman, att Arvsfondsdelegationen bör ha möjlighet att fördela mer medel till projekt för äldre personer än de 10 procent som föreslås i lagförslaget.

Herr talman! Till sist anser vi också att det bör upprättas en gemensam databas för bidragsgivande organisationer. Det skulle ge en bättre överblick över statens bidragsgivning till den civila sektorn.

Jag yrkar bifall till vår reservation, nummer 1.


Anf. 164 Acko Ankarberg Johansson (KD)

Herr talman! Den ideella sektorn i Sverige är fantastisk. Det är ju inte på det sättet att det offentliga är det enda som finns i samhället, utan tvärtom. Det civila samhället var först när vi människor gick samman för att göra saker för det gemensammas bästa. Långt senare uppstod säkert en privat sektor, där man ville ha betalt för att göra en tjänst. Ännu mycket längre fram kom den offentliga sektorn, eftersom vi insåg att det inte längre räckte med det som vi kan göra själva tillsammans med varandra och inte heller en privat sektor räckte till. Vi behöver också lägga gemensamma skattepengar på en offentlig sektor för att kunna utöka och göra de välfärdstjänster som är nödvändiga.

Herr talman! Jag vill gärna göra den här inledningen eftersom det ibland framstår som att det civila samhällets ideella insatser skulle ha uppkommit nu. Så är det inte alls. Det var det civila samhället som startade de flesta verksamheterna. Ledamoten Ann-Christin Ahlberg lyfte fram några exempel på det. Också Allmänna arvsfonden har varit med och gett stöd och möjliggjort framväxten av sådana verksamheter.

Det som sker i ideella föreningar och organisationer är alltså oerhört betydelsefullt för Sverige. De finansierar sina verksamheter genom medlemmars avgifter och stöd på olika sätt. Man arrangerar verksamheter, men man får också en hel del offentliga bidrag, från kommuner och regioner men också från staten. Därutöver kan man söka stöd från Allmänna arvsfonden. Den har, precis som flera ledamöter har pekat på, uppkommit genom arv, testamenten och annat genom åren. Det är i dag betydande belopp. Många projekt har under årens lopp kunnat genomföras och förverkligas tack vare stöd från Allmänna arvsfonden.

Det har uppstått ett behov av att modernisera, förenkla och förändra lagstiftningen. Jag välkomnar den proposition och det lagstiftningsförslag som vi har på bordet. Kristdemokraterna yrkar bifall till lagförslaget.

Jag vill dock lyfta fram några saker. Det ena är att det är en fördel att man har plockat bort ordet nyskapande, herr talman. Under en längre tid har nämligen kravet för att få stöd varit att det måste vara nyskapande verksamhet. Det låter väl bra? Vi ska väl ge pengar till det som utvecklar? Ja, men för oss som under lång tid har varit verksamma i den ideella sektorn är det på något vis tröstlöst att vi inte kan få pengar för att göra det som vi är bra på utan hela tiden ska hitta på något nytt. Det finns dock ett värde i att utveckla, behålla och stärka det som en organisation är bra på.

Jag tycker att regeringen gör klokt i att plocka bort kravet på att det ska vara nyskapande och ser till att man kan få stöd för det man faktiskt gör och som man utvecklar och gör på ett bra sätt i dag. Målgruppen är barn och unga och personer med funktionsnedsättning. Men precis som ledamöter här tidigare har sagt vidgas nu gruppen till att även äldre ska ingå.

Man avsätter 10 procent av pengarna till detta. Det är en klok åtgärd. Efter tre år kan vi sedan följa upp och se om nivån är rimlig eller om den behöver öka. Skälet till att vara lite försiktig är att man inte ska uppfatta det här som att det tränger ut annan verksamhet. Vi vet att fondens ansamlade medel har ökat, och det finns ett utrymme för att verksamheter riktade till äldre också ska kunna ingå. Jag tror därför att uppdelningen är klok.

Jag vill även ta upp att ett enigt utskott har gjort ett tillägg, nämligen att stiftelser och organisationer som erbjuder bostäder till hemlösa ska kunna ansöka om stöd för verksamhet av olika slag. Ja, säger du, det där borde väl vara ett kommunalt ansvar. Detta anförde även en ledamot tidigare. Visst är det så. Men vi har betydande brister när det gäller hemlösa. Frågan har inte stått högst på regeringens dagordning. Insatser för dem har legat långt bak. Även om det kommer ett visst stöd finns ingen tydlig eller sammanhållen strategi. Framför allt stöder man inte de metoder som ger effekt.

Jag är väldigt glad över att ledamoten Ulrika Heindorff lyfte fram Bostad först. Det är en metod som har vetenskapligt stöd för att den ger effekt. Personer som är hemlösa men som kanske också har en beroendesjukdom eller något annat behöver få sin bostad först där man kan låsa dörren på insidan, rå sig själv och ta ansvar för sig själv och sin bostad. Det är viktigt för att sedan kunna ta itu med det andra som man också behöver hjälp med. Skillnaden är att bo någonstans där någon låser dörren på utsidan. Det är en viktig skillnad med bostad först.

Jag är glad över att utskottet enigt har tagit några steg, men genom att även lyfta upp frågan till Allmänna arvsfonden kanske fler arbetsformer kan utvecklas. Det här är ett mycket gott förslag som kommit från Liberalerna, och Kristdemokraterna stöder det.

Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag.


Anf. 165 Barbro Westerholm (L)

Herr talman! Allmänna arvsfonden är väldigt väl utnyttjade pengar som människor utan nära arvingar har lämnat efter sig. Om de visste hur pengarna har kommit att användas skulle de säkert vara väldigt nöjda över det. Arvsfonden fyller snart 100 år, och den har utvecklats över tid.

Det jag vill ta upp är att det är drygt 20 år sedan som pensionärsorganisationerna i regeringens pensionärskommitté förde fram frågan om en vidgning av Arvsfondens område för att också bistå med pengar till projekt som berör årsrika personer. Då föll det inte i särskilt god jord, därför att det kanske skulle tränga ut projekt som gällde barn, ungdomar och människor med funktionsvariationer. Det som sedan hände var att pensionärsorganisationerna hela tiden upprepade sitt önskemål. Man fick pengar för en del projekt. Man kunde få pengar om det gällde årsrika människor med funktionsvariationer. Jag tror att det blev uppenbart för regeringen att det inte var en bra idé att bromsa en vidgning. Nu kommer vi dock att fatta beslut om en förnyelse av fonden med denna vidgning.

Ann-Christin Ahlberg framförde tidigare förhoppningar om att pensionärsorganisationerna nu skulle börja komma in med projekt. Men de har ju idéer som har kläckts under dessa 20 år! De kommer, var så säker.

Som liberal är jag också väldigt glad över tillkännagivandet om en vidgning till området hemlöshet. Visst har kommunerna ett ansvar, men kommunerna har även ansvar för äldreomsorgen och för barns och ungdomars väl och ve. Här handlar det dock om att hitta på nya vägar. Den civila sektorn kommer in som en väldigt viktig idégivare, motor, i utvecklingen. Hemlöshet är ett allvarligt problem, inte minst för människor med missbruksanamnes. Jag är därför glad över tillkännagivandet.

Naturligtvis undgår kommunerna inte sitt ansvar när det gäller hemlöshet, äldreomsorg eller barns och ungdomars behov, men den civila sektorn kan med sin känsla och kunskap om hur det ser ut i verkligheten komma med nytänkande som kommer samhället till del. I det inledande anförandet visades hur den civila sektorn med hjälp av Arvsfondens pengar har gått före och givit en grund för det som vi i dag tar för givet finns inom socialtjänsten.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 26 maj.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-05-26
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 3, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om Allmänna arvsfonden,
  2. lag om ändring i föräldrabalken.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:139 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

  2020/21:3935 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1.
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD30019
  L30016
  MP30013
  -1001
  Totalt46100293
  Ledamöternas röster
 2. Resultatredovisning av Allmänna arvsfondens mottagare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3935 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 2.
  • Reservation 2 (M, SD)
 3. Databas för bidragsgivande organisationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3935 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 3.
  • Reservation 3 (M, SD)
 4. Demokrativillkor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3935 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 4.
  • Reservation 4 (M, SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (M, SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD30019
  L30016
  MP30013
  -1001
  Totalt35210293
  Ledamöternas röster
 5. Stöd till kulturvårdande verksamhet inom civilsamhället

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3935 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 5.
  • Reservation 5 (SD)
 6. Stöd till stiftelser och organisationer som erbjuder bostäder till hemlösa

  Kammaren biföll reservation 6

  Beslut:

  Kammaren biföll reservation 6

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att bredda Allmänna arvsfondens uppdrag och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2020/21:3939 av Lina Nordquist m.fl. (L).
  • Reservation 6 (S, C, V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (S, C, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S016084
  M110059
  SD100052
  C05026
  V04023
  KD30019
  L30016
  MP03013
  -0101
  Totalt27290293
  Ledamöternas röster