Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Betänkande 2021/22:FiU27

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
1 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ny lag om tillgängliggörande av öppna data för offentlig sektor (FiU27)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.

Den nya lagen ska gälla när en myndighet, ett organ som jämställs med en myndighet eller ett offentligt företag tillgängliggör data för vidareutnyttjande. I lagen regleras bland annat vilka format som olika data ska göras tillgängliga i, avgifter och exklusiva rättigheter samt villkor för när data görs tillgängliga.

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2022.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen, avslag på motion.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-05-12
Justering: 2022-05-19
Trycklov: 2022-05-20
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:FiU27

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-12

Ny lag om tillgängliggörande av öppna data för offentlig sektor (FiU27)

Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.

Den nya lagen ska gälla när en myndighet, ett organ som jämställs med en myndighet eller ett offentligt företag tillgängliggör data för vidareutnyttjande. I lagen regleras bland annat vilka format som olika data ska göras tillgängliga i, avgifter och exklusiva rättigheter samt villkor för när data görs tillgängliga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-05-31
Debatt i kammaren: 2022-06-01
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:FiU27, Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Debatt om förslag 2021/22:FiU27

Webb-tv: Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 70 Boriana Åberg (M)

Fru talman! I dag debatterar vi betänkandet Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Regeringen har föreslagit en ny lag som genomför Europarlamentets och rådets direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Syftet med öppna data-direktivet är att främja användningen av öppna data och stimulera innovation inom produkter och tjänster genom vidareutnyttjande av information som tillgängliggörs av den offentliga sektorn. Det är onekligen ett gott syfte, men det är beklagligt att regeringen inte har beaktat synpunkterna från vissa tunga remissinstanser, exempelvis Försvarsmakten.

De senaste månaderna har alla, även den socialdemokratiska regeringen, blivit varse vikten av ett starkt och välfungerande försvar och vidare om vikten av att värna Sveriges säkerhet, inte minst genom att skydda sig mot otillbörlig underrättelseverksamhet från främmande makt.

I 1 kap. 1 § i regeringens lagförslag nämns i och för sig att en förutsättning för tillgängliggörandet av data för vidareutnyttjande är att det inte innebär risker för Sveriges säkerhet. Samma formulering finns i 2 kap. 1 §.

Problemet är att i förslaget saknas resonemang om dessa risker. Att göra bedömningen om en viss informationsmängd i kombination med informationsmängder från andra myndigheter är säkerhetskänslig eller inte är oerhört komplicerat. I sitt remissvar befarar Försvarsmakten att ett brett utlämnande av data kan leda till ökade risker för underrättelseinhämtning. Främmande makt kan inhämta pusselbitarna och lägga pusslet.

Det är långt ifrån säkert att den enskilda myndighet som fattar beslut om ett tillgängliggörande på eget initiativ har tillräckliga kunskaper för att göra bedömningar av denna risk.

Även den föreslagna regleringen om tillgång till dynamiska data innebär en risk eftersom informationen tillgängliggörs omedelbart utan att vederbörande myndighet hinner analysera och klassificera den information som ska publiceras omgående.

Att tillgängliggöra information som främjar innovationer är i regel positivt. Att tillgängliggöra information som innebär en säkerhetsrisk för Sverige är synnerligen allvarligt. Att nämna att tillgängliggörande ska ske om det inte innebär risker för Sveriges säkerhet men inte förebygga dessa risker med lämpliga begränsningar och undantag är naivt.

Försvarsfrågorna ligger utanför EU:s kompetensområde. I artikel 4.2 i fördraget om Europeiska unionen framgår att medlemsstaternas suveräna rättigheter avseende nationell säkerhet ska respekteras.

Därför måste förutsättningarna för att Försvarsmakten undantas från den föreslagna lagens tillämpningsområde utredas. Detsamma gäller närstående myndigheter till Försvarsmakten.

Fru talman! Jag yrkar bifall till Moderaternas reservation.


Anf. 71 Adnan Dibrani (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Fru talman! Det är många debatter här i dag. Det är inte alltid lätt att göra dem jätteheta, men det är alltid ack så viktiga frågor vi debatterar.

Nu är det alltså finansutskottets betänkande Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data vi debatterar, som min kollega Boriana från Moderaterna nämnde tidigare.

Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget och avslag på den motion som Boriana pratade om. Det kanske inte förvånar henne, men så är det.

På området för öppna data och vidareutnyttjande av information från offentliga aktörer har ett nytt EU-direktiv antagits. Det föreslås att direktivet ska genomföras i svensk rätt. För närvarande gäller den så kallade PSI-lagen i Sverige.

Vad är då öppna data? Jo, öppna data är digitaliserad, offentlig information som vem som helst kan ta del av och använda till valfritt ändamål. Många svenska myndigheter tillhandahåller öppna data, till exempel Skatteverket och Lantmäteriet.

Myndigheter samlar in och lagrar stora mängder offentliga data. Genom att informationen digitaliseras, struktureras och görs lättillgänglig kan den bidra till samhällsnytta även utanför myndigheterna, till exempel i form av forskning och innovation. Exempelvis använder sig många av kartfunktionerna i våra datorer och telefoner av Lantmäteriets data. Det är sådan information vi pratar om.

I dag beskrivs vad som gäller för tillhandahållande av handlingar från offentliga aktörer i PSI-lagen, som jag nämnde, alltså lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. PSI-lagen ska hindra myndigheter från att sätta upp villkor för vidareutnyttjande av handlingar som gör att konkurrensen begränsas. PSI-lagen gäller vidareutnyttjande men också vilka avgifter och villkor som får förekomma när sådan information delas.

Syftet med det nya öppna data-direktivet är att fortsätta främja användningen av öppna data, stimulera innovation inom produkter och tjänster samt ställa upp ett antal minimiregler för hur vidareutnyttjandet ska fungera.

Direktivet ger inte automatiskt rätt till tillgång till information. Detta regleras fortfarande i nationell rätt, exempelvis genom tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen i Sverige.

Lagen är tillämplig på offentliga aktörer, vilket innebär att dessa aktörer ansvarar för att leva upp till lagens krav i sådana situationer och för de datamängder som lagen gäller.

Alla myndigheter omfattas av lagen, både statliga och kommunala.

Offentligt styrda organ jämställs i lagen med en myndighet och omfattas därmed också av lagen när det gäller data som har samband med en tjänst av allmänt intresse som organet tillhandahåller.

Offentliga företag omfattas av lagen när det gäller data som har samband med en tjänst av allmänt intresse.

Syftet med datalagen är att främja den offentliga sektorns tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data, under förutsättning att krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan upprätthållas och att det inte innebär risker för Sveriges säkerhet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Det är alltså därför jag yrkar avslag på motionen som Moderaterna har lämnat och, än en gång, bifall till förslaget. Vi är i det stora hela överens om denna viktiga fråga.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 17.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-01
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1
Stillbild från Beslut 2021/22:20220601FiU27, Beslut

Beslut 2021/22:20220601FiU27

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data,
  2. lag om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter,
  3. lag om ändring i konsumentköplagen (2022:000).Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:225 punkterna 1-3.
 2. Ett undantag för försvars- och säkerhetsmyndigheter

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4682 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M).
  • Reservation 1 (M)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S870013
  M060010
  SD52009
  C26005
  V19008
  KD18004
  L14006
  MP12004
  -2000
  Totalt23060059
  Ledamöternas röster