Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

Proposition 2004/05:110

Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

Regeringens proposition 2004/05:110

Upphovsrätten i informationssamhället

Prop.

– genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

2004/05:110

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 10 mars 2005

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utvecklingen av den digitala tekniken har medfört att upphovsrättsligt skyddade verk kan kopieras snabbt och enkelt och överföras mellan olika länder, t.ex. via nätverk som Internet, på ett helt annat sätt än tidigare. Detta är bakgrunden till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-03-17 Bordläggning: 2005-03-17 Hänvisning: 2005-03-18 Motionstid slutar: 2005-04-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (6)