Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Proposition 1996/97:60

Regeringens proposition
1996/97:60

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Prop.

1996/97:60

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 december 1996

Göran Persson

Margot Wallström

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas vissa allmänna riktlinjer för prioriteringar inom
hälso- och sjukvården. Dessa är baserade på några grundläggande etiska
principer; människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen samt
kostnadseffektivitetsprincipen. Kostnadseffektivitetsprincipen bör endast
komma till användning sedan behovsprincipen forst tillämpats. Riktlin-
jerna exemplifieras med breda prioriteringsgrupper. Avsikten är att rikt-
linjerna skall vara vägledande for dem som i olika sammanhang
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1996-12-19 Bordläggning: 1996-12-19 Hänvisning: 1996-12-20 Motionstid slutar: 1997-01-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (14)