Regeringens alkohol- och narkotikapolitiska råd

Motion 1988/89:So262 av Karin Israelsson och Gunhild Bolander

av Karin Israelsson och Gunhild Bolander
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So262

av Karin Israelsson och Gunhild Bolander
(båda c)

Regeringens alkohol- och narkotikapolitiska råd

Arbetet i regeringens råd i alkohol- och narkotikafrågor, populärt kallad
AN-rådet, måste förstärkas. I rådet finns i vid mening Folkrörelsesverige
representerat. Tilltron till rådets kompetens är stort; inte minst har riksdagen
vid flera tillfällen vid behandlingen av alkohol-narkotikafrågor hänvisat
till åtgärder som förväntas från detsamma.

I verkligheten är det så att rådets koppling till regeringskansliet kan diskuteras
i den meningen att samma departements handläggare som svarar
för regeringens förslag i alkoholfrågor också är sekreterare i rådet. Socialministern
tog för något år sedan initiativet att i sitt ställe utse en annan
ordförande i rådet. Under Anna Lindhs ordförandetid har arbetet utvecklats.
Rådet har också haft huvudansvar för den s.k. Boman-gruppens arbete,
det vill säga att rådet också genom aktioner som Boman-gruppen svarat
för haft ett operativt instrument. För den gruppen har upprättats ett särskilt
kansli.

I rådet har också förts en omfattande debatt omkring rådets kompetens.
Ledamöterna avser sig vilja gå riksdagen förväntningar på rådet till mötes
och lägga förslag till regeringen i alkohol-, narkotika- och läkemedelsfrågor.
Enligt regeringens syn — och som en följd av den rådande kopplingen
till regeringskansliet — saknar rådet förslagsmöjligheter.

Under de gångna årens arbete har rådet också svarat för en omfattande
och ur de medverkande folkrörelsernas utgångspunkt viktig konferens- och
seminarieverksamhet.

En ny arbetsform

Det är nu angeläget att fullfölja rådets utveckling och i ökad omfattning
frigöra det från regeringskansliet i den meningen att ett särskilt kansli upprättas.
Om folkrörelsernas intressen för dessa frågor skall upprätthållas och
möjligen förstärkas, förutsätter det att man i sann folkrörelseanda både kan
opinionsbilda och påverka. Det är med dessa utgångspunkter viktigt att
rådet erhåller möjlighet att för regeringen framlägga förslag till åtgärder.
Initiativrätten måste garanteras.

Den av regeringen aviserade nya aktionen mot droger kan med fördel
beskrivas av AN-rådet och samordnas med ovan föreslagna kansliresurser.

Opinionsbildande arbete

AN-rådet bör bedriva arbete på tre områden. Detta arbete bör bedrivas på
folkrörelsernas villkor, dvs. ske med utgångspunkter för folkrörelsernas

Mot. 1988/89
So262

Hemställan

Med hänvisning till vad som ovan anförts hemställer vi

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av att ge AN-rådet initiativrätt, egna från
regeringskansliet fristående kansliresurser samt att rådets möjligheter
att genom opinionsbildande arbete föra ut kunskap om alkohol
och andra drogers samhällseffekter förstärks.

Stockholm den 24 januari 1989

Karin Israelsson (c) Gunhild Bolander (c)

ideologi kring alkohol och narkotika. Dessa uppgifter kan kortfattat beskrivas:

— följa utvecklingen på drogområdet och lägga förslag till åtgärder för att
minska konsumtionen

— bedriva seminarieverksamhet för rådets medlemmar så att kontakt kan
upprätthållas med forskning och praktiskt arbete på området

— för rådet utomstående grupper minst fyra gånger om året genomföra
konferensverksamhet för att ge forskare, opinionsbildare m.fl. möjlighet
att föra ut ny kunskap och nya idéer till en bred grupp av svenskar.

15

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)