med anledning av prop. 2021/22:192 Skärpta straff för knivbrott

Motion 2021/22:4621 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för grova brott och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvärdering av effekten av straffskärpningarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har lämnat en proposition som skärper straffet för knivbrott, efter att riksdagen beslutat om tillkännagivanden om detta. Kristdemokraterna välkomnar att straffet skärps men anser att regeringen igen föreslår en så liten straffskärpning som bara möjligt. Knivlagen träffar även s.k. gatustridsvapen och mycket grova stickvapen. I händelse av att kriminella eller andra våldsbejakande grupper i stor skala och samordnat brott mot knivlagen eller har en synnerlig stor mängd vapen som faller inom knivlagen på sig torde straffvärdet vara högre än två års fängelse. Detta bör ges regeringen till känna.

Det är bl.a. mot bakgrund av straffskärpningen för vapenbrott som straffen behöver skärpas för knivbrott. Kristdemokraterna anser emellertid att straffen för vapenbrott fortfarande är för låga och behöver skärpas betydligt. Det grova vapenbrottet bör ha ett minimistraff på minst fem års fängelse, enligt oss. Då kommer samma problem att uppdagas igen, nämligen att straffet för brott mot knivlagen inte står i paritet med brott mot vapenlagen. Om grovt kriminella i så fall övergår från vapenvåld till knivvåld kommer lagen att behöva skärpas igen. Därför anser vi att en översyn bör göras fem år efter att lagen trätt i kraft. Detta bör ges regeringen till känna.

Andreas Carlson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Sofia Damm (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-06 Bordlagd: 2022-04-08 Granskad: 2022-04-08 Hänvisad: 2022-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)