med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T54 av Per Erik Granström m.fl. (s)

av Per Erik Granström m.fl. (s)
I regeringens proposition om investeringar i trafikens
infrastruktur m.m. föreslås en långsiktig inriktning för
utbyggnad av vägnäten.
Vad vi motionärer kan konstatera så finns vällovliga
initiativ till att skapa ett nationellt vägnät som för framtiden
mestadels täcker de behov som idag föreligger, men med en
något längre framförhållning så finns vissa brister i
upplägget kring det nationella vägnätet.
Vi motionärer konstaterar att den s.k. Askersundsleden
och delar av Bergslagsdiagonalen över Ludvika Borlänge är
upptagen i stamvägnätet vilket är bra, vad som däremot är
svårt att utläsa i propositionen är vilka pengar och åtgärder
som mera exakt prioriteras, visserligen finns uppgifter om
att exempelvis förbifarter ligger långt fram i
prioriteringsordningen, men att exakt utpeka specifika
förbifarter är ej möjligt eftersom regeringen hänvisar till
Vägverkets planer vilka ej redovisas i propositionen.
Vi motionärer vill också framhålla vikten av att en
fortsättning av vägsträckningen från Borlänge--Falun ut
mot Norrlandskusten, den s.k. Norra Bergslagsdiagonalen,
denna del bör snarast komma in under
stamvägnätsbeteckningen. Längs den av oss föreslagna
vägställningen finns två av SJ:s största godsterminaler
(Borlänge och Hallsberg) vilket ger stora möjligheter till
omlastning/samordning mellan väg- och
järnvägstransporter. En dragning av transportvägarna
väster om Mälardalen bör också ur miljösynpunkt vara att
föredra. En fullt utbyggd stamväg enligt ovan skapar goda
utvecklingsmöjligheter och bra transportsamband mellan
Norrlandskusten, Bergslagen, Värmland, Väst- och
Sydsverige samt Sydnorge.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att den s.k. Norra
Bergslagsdiagonalen tillförs stamvägnätet delen Borlänge,
Falun och Norrlandskusten.

Stockholm den 23 mars 1993

Per Erik Granström (s)

Inger Hestvik (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Leo Persson (s)

Maud Björnemalm (s)

Sigrid Bolkéus (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)