med anledning av prop. 1990/91:186 Ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden

Motion 1990/91:N127 av Lars Norberg m.fl. (mp)

av Lars Norberg m.fl. (mp)
Miljöpartiet de gröna har tidigare sagt nej till en
utvidgning av pensionsfondernas och löntagarfondernas
rätt att placera medel i utländska värdepapper. Vi är av den
uppfattningen att såväl pensionärerna som löntagarna vill
att deras kapital placeras i Sverige i icke spekulativ,
långsiktig verksamhet. I första hand i form av produktiva
investeringar som ger både god avkastning och arbete.
Inget av de förslag som regeringen framlägger fyller
dessa kriterier. Pensionärerna är säkert gladare om man inte
använder AP-fonderna till att handla med terminer och
optioner. Löntagarna är knappast intresserade av att
löntagarfondernas medel placeras i utländska aktier.
Därtill kommer att regeringen förvarnat om ett större
förslag till utvidgning av AP-fondernas rätt att placera
medel i höst. Vi är av den bestämda uppfattningen att de
nu framlagda förslagen i varje fall med fördel kan vänta till
hösten.

Hemställan

Med stöd av det anförda hemställs
att riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i lagen
(1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonder.

Stockholm den 10 maj 1991

Lars Norberg (mp)

Elisabet Franzén (mp)

Krister Skånberg (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-05-17 Bordläggning: 1991-05-21 Hänvisning: 1991-05-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)