Ekonomiska garantier för avfallsplatser

Motion 2021/22:2104 av Martina Johansson och Malin Björk (båda C)

av Martina Johansson och Malin Björk (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ekonomiska garantier kan utställas för dem som bedriver deponiverksamhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktuell kommun ska få ta del av tilldömda skadestånd från företag som brutit mot avfallsreglerna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det finns många olika material som behöver omhändertas för att inte förstöra miljön. Det handlar både om material som legat på lagringsplatser under en längre period och material som i framtiden behöver hanteras.

Exempel på material som återfinns på olika lagringsplatser är nermalda bilinredningar, nermalda batterier, balar med byggavfall m.m.

Företagen får ersättning för sin verksamhet under tiden som de bedriver den. Detta är ett bra arbetssätt men behöver kompletteras med hur vi säkerställer att det finns ekonomiska medel att fortsätta driva verksamheten eller bekosta en slutstädning av platsen i det fall företaget upphör.

Ett sätt kan vara att det aktuella företaget som har tillstånd att hantera avfallet, ger aktuell kommun ekonomiska garantier i proportion till verksamhetens karaktär och typ som kan bekosta återställningen i det fall företaget inte själv kan genomföra det. Det behövs en utredning som ser över hur en sådan ekonomisk garanti kan utställas till berörda kommuner av aktuella företag.

Ovan nämnda förslag kommer enbart kunna gälla nya avfallsupplag och inte de som funnits sedan tidigare. För att undvika att skattebetalare då får stå för kostnaden vid en sanering, så vill vi se att de skadestånd som tilldömts företag som brister i sin avfallshantering ska tillfalla aktuell kommun. Den aktuella kommunen kan då använda dessa medel för att sanera avfallsplatsen.

Martina Johansson (C)

Malin Björk (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)