Minskad användning av anitibiotika

Motion 2014/15:2297 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt bör verka för att EU och Världshälsoorganisationen (WHO) ska reglera användningen av antibiotika hårdare.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att antibiotika som säljs inom EU ska vara receptbelagd.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att en internationell strategi för att minska antibiotikaanvändningen vid djuruppfödning utarbetas.

Motivering

Antibiotika är ett mycket effektivt och viktigt läkemedel för att behandla bakteriella infektioner. Det finns dock stor oro för att de olika preparatens medicinska effekter kommer att reduceras avsevärt om inte kraftfulla åtgärder vidtas för att minska den eskalerande användningen, såväl inom djurhållning som vid behandling av människor. Världshälsoorganisationen (WHO) har till exempel uttalat att utbredningen av resistenta bakteriestammar är ett av de största hoten som finns mot hälsoläget i världen.

Enligt uppgifter från Food and Drug Association (FDA) stod djuruppfödningen 2011 för 80 % av världens förbrukning av antibiotika. Detta är inte hållbart och som vid all överkonsumtion av antibiotika finns risken för att multiresistenta bakterier såsom MRSA bildas. Bakterier som också kan överföras till människa. Att detta är ett reellt problem visar inte minst aktuella uppgifter om att vart femte paket med griskött i danska butiker är smittat av antibiotikaresistenta bakterier samt dödsfallen där, vilka konstaterats vara orsakade av just MRSA-bakterier. Lägg därtill de länder där antibiotika blandas in i djurfoder så förstår man att en avsevärt högre grad av gemensamma politiska beslut måste fattas och även effektueras, i internationella sammanhang.

Då det gäller människors användning av antibiotika finns också mycket att göra. Förskrivningen av antibiotika inom EU varierar till exempel stort. I Sverige är förskrivningen idag mycket restriktiv medan läkemedlet till och med kan köpas receptfritt i många europeiska länder. Detta är naturligtvis ohållbart om vi ska komma till rätta med de allvarliga problem som världen kan stå inför.

Inom EU har beslut redan fattats om att fasa ut antibiotika som tillsats i djurfoder. Det är bra, men att reducera användningen av antibiotika vid djurhållning och att begränsa allmänhetens tillgång till läkemedlet har ännu inte reglerats. Här måste Sverige ligga på för att åstadkomma förbättringar såväl inom EU som inom WHO. Något som dessutom ytterligare bör intensifieras vid det förväntade nedtecknandet av samarbetsavtal med WHO, då nuvarande avtal löper ut 2015.

Med hänvisning till ovanstående bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att verka för att användningen av antibiotika, såväl inom EU som utanför, ytterligare regleras och reduceras och att Sverige intar en mycket aktiv roll i att driva på den utvecklingen.

.

Betty Malmberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)