Sjukersättning efter skönhetsoperationer

Interpellation 2020/21:410 av Caroline Nordengrip (SD)

av Caroline Nordengrip (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Skönhetsoperationer kan ge rätt till sjukpenning oavsett om de är medicinskt betingade eller ej. Enligt rättspraxis ska arbetsförmågan hos en person som har genomgått en operation bedömas utifrån det sjukdomstillstånd som råder före och efter ingreppet, inte utifrån anledningen till operationen.

Enligt bedömningar gjorda av Svensk Förening För Estetisk Plastikkirurgi utförs dock omkring 25 000 plastikkirurgiska ingrepp i Sverige per år, och siffran ökar stadigt då detta är en starkt uppåtgående trend. Även kirurgiska ingrepp utförda i andra länder med utländska sjukintyg blir allt vanligare, och även dessa kan ge rätt till sjukpenning.

Detta skapar en stor ekonomisk belastning både för företag och för staten i utgifter som rimligtvis borde täckas av den enskilde när man väljer att genomföra ett icke medicinskt betingat ingrepp som medför att arbetsförmågan blir nedsatt. Små företag kan drabbas hårt då sjukskrivningen kan komma plötsligt, med en tidsperiod som kan komma att förlängas av komplikationer efter ingreppet.

Med anledning av ovanstående ställdes frågan till Ardalan Shekarabi om regeringen avser att vidta åtgärder för att kostnaderna för frånvaro från arbete på grund av rena skönhetsoperationer och icke medicinskt betingade ingrepp inte ska belasta arbetsgivare och samhälle.

Regeringen uppger att det mot bakgrund av de svåra gränsdragningsfrågor som kan uppkomma inte för närvarande finns någon intention att vidta några åtgärder gällande rätten till ersättning vid olika sjukdomstillstånd men att regeringen följer frågan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

  1.  Anser statsrådet att det är rimligt att en person som självmant planerar ett icke medicinskt motiverat kirurgiskt ingrepp ska ges rätt till ersättning från företag och samhälle på grund av svåra gränsdragningsfrågor? 
  2.  Hur följer ministern och regeringen frågan? 
  3.  Är ministern och regeringen beredda att utreda kostnaderna av kirurgiska ingrepp som inte är medicinskt motiverade och återkomma till riksdagen med förslag på hur man skulle kunna få bukt med problematiken?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-02-04 Överlämnad: 2021-02-05 Anmäld: 2021-02-09 Sista svarsdatum: 2021-02-26 Svarsdatum: 2021-03-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)