Fordons- och vägtrafikfrågor

Betänkande 2014/15:TU10

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet 48 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. Motionsförslagen rör bl.a. en fossiloberoende fordonsflotta, infrastruktur för elektriska fordon, fordonsbesiktning, övergivna fordon och parkeringsfrågor.

Med anledning av förslag om olika miljöåtgärder inom fordonsområdet betonar utskottet att omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem är en av de största utmaningarna inom transportpolitiken och konstaterar därför med tillfredsställelse att frågan om en fossiloberoende fordonsflotta har hög prioritet för regeringen. Utskottet välkomnar även de projekt som pågår för att utveckla elvägar som en möjlig metod för att minska användningen av fossil energi i det svenska transportsystemet.

Utskottet framhåller vikten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-03-05 Justering: 2015-03-26 Trycklov: 2015-04-01 Bordläggning: 2015-04-14 Behandling: 2015-04-15 Beslut: 2015-04-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (16 anföranden)