En rymdstrategi för Europa

Utbildningsutskottets utlåtande 2016/17:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2017

Beslut

Granskning av meddelande om rymdstrategi för Europa (UbU13)

Europeiska kommissionen har presenterat ett meddelande som innehåller förslag om en rymdstrategi för Europa. Strategin innehåller fyra strategiska mål, och för varje mål anger kommissionen ett antal åtgärder. De fyra målen är:

 • största möjliga vinster för samhället och EU:s ekonomi
 • en innovativ europeisk rymdsektor med internationell konkurrenskraft
 • ett mer oberoende EU med säker tillgång till och användning av rymden
 • en stärkt roll för EU i världen och ökat internationellt samarbete.

Utbildningsutskottet som har granskat meddelandet ser positivt på kommissionens förslag på rymdstrategi. Utskottet betonar att rymdindustrin kan ha betydelse för tillväxt och jobb inom många områden och sektorer framöver. Det finns enligt utskottet en stor och outnyttjad potential när det gäller användningen av rymdtjänster och rymddata som behöver utnyttjas bättre. Utskottet nämner också jordobservationsprogrammet Copernicus potential att bidra till miljö- och klimatmål. Några andra av utskottets synpunkter är:

 • Strategin bör vara öppen för möjligheten att fler europeiska rymdhamnar för sattelituppskjutning, såsom Esrange, etableras.
 • Det är viktigt att samarbetet mellan EU och Europeiska rymdorganisationen blir effektivt i framtiden
 • I framtagandet av en rymdstrategi för Europa är det viktigt att bevaka skyddet för den personliga integriteten.
 • EU bör kontrollera och vara restriktiv med kostnaderna för att genomföra strategin.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2017-01-31, 2017-02-16

Granskning av meddelande om rymdstrategi för Europa (UbU13)

Europeiska kommissionen har presenterat ett meddelande som innehåller förslag om en rymdstrategi för Europa. Strategin innehåller fyra strategiska mål, och för varje mål anger kommissionen ett antal åtgärder. De fyra målen är:

 • största möjliga vinster för samhället och EU:s ekonomi
 • en innovativ europeisk rymdsektor med internationell konkurrenskraft
 • ett mer oberoende EU med säker tillgång till och användning av rymden
 • en stärkt roll för EU i världen och ökat internationellt samarbete.

Utbildningsutskottet ser positivt på kommissionens förslag på rymdstrategi. Utskottet betonar att rymdindustrin kan ha betydelse för tillväxt och jobb inom många områden och sektorer framöver. Det finns enligt utskottet en stor och outnyttjad potential när det gäller användningen av rymdtjänster och rymddata som behöver utnyttjas bättre. Utskottet nämner också jordobservationsprogrammet Copernicus potential att bidra till miljö- och klimatmål. Några andra av utskottets synpunkter är:

 • Strategin bör vara öppen för möjligheten att fler europeiska rymdhamnar för sattelituppskjutning, såsom Esrange, etableras.
 • Det är viktigt att samarbetet mellan EU och Europeiska rymdorganisationen blir effektivt i framtiden
 • I framtagandet av en rymdstrategi för Europa är det viktigt att bevaka skyddet för den personliga integriteten.
 • EU bör kontrollera och vara restriktiv med kostnaderna för att genomföra strategin.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.