Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2004/05:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2004

Beslut

Anslag till allmän miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till allmän miljö- och naturvård för 2005. Anslagen inom utgiftsområdet är totalt 3 995 miljoner kronor för 2005. Regeringen har också lämnat en redovisningen av resurser och uppnådda resultat för verksamheten Sanering och återställning av förorenade områden. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-09
Justering: 2004-11-30
Betänkande publicerat: 2004-12-06
Trycklov: 2004-12-06
Reservationer 3
Betänkande 2004/05:MJU1

Anslag till allmän miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till allmän miljö- och naturvård för 2005. Anslagen inom utgiftsområdet är totalt 3 995 miljoner kronor för 2005. Regeringen har också lämnat en redovisningen av resurser och uppnådda resultat för verksamheten Sanering och återställning av förorenade områden. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-13
4

Beslut

Beslut: 2004-12-15
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 34:2 Miljöövervakning m.m., ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av miljöövervakning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 40 000 000 kr under år 2006, högst 13 000 000 kr under år 2007 och högst 7 000 000 kr under år 2008,
2. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med förvärv av eller intrångsersättning i ur naturvårdssynpunkt värdefulla naturområden som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 120 000 000 kr under år 2006,
3. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med genomförande av saneringsinsatser, som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 250 000 000 kr under år 2006, högst 250 000 000 kr under år 2007 och högst 100 000 000 kr under år 2008,
4. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 34:5 Miljöforskning, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av forskningsprojekt som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 60 000 000 kr under år 2006, högst 40 000 000 kr under år 2007 och högst 30 000 000 kr under år 2008,
5. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 34:9 Statens strålskyddsinstitut, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med strålskyddsforskning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 5 000 000 kr under år 2006 och högst 5 000 000 kr under år 2007,
6. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 34:11 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med kärnsäkerhetsforskning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 20 000 000 kr under år 2006 och högst 18 000 000 kr under år 2007,
7. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 34:13 Stöd till klimatinvesteringar, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med beslut om stöd till klimatinvesteringar som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 500 000 000 kr under perioden 2006-2010,
8. bemyndigar regeringen att under år 2005, för anslaget 26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av forskningsprojekt som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 235 000 000 kr under år 2006, högst 210 000 000 kr under år 2007 och högst 115 000 000 kr under perioden 2008-2010,
9. anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt utskottets förslag i bilaga 2.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 20 punkterna 1-9 och avslår motionerna 2003/04:MJ60 yrkande 1, 2003/04:MJ474 yrkande 17, 2004/05:T461 yrkande 6, 2004/05:MJ201, 2004/05:MJ212, 2004/05:MJ273, 2004/05:MJ288, 2004/05:MJ357, 2004/05:MJ369 yrkande 41, 2004/05:MJ386 yrkande 1, 2004/05:MJ411 yrkandena 1 och 2, 2004/05:MJ434 yrkandena 2, 27, 28 och 31, 2004/05:MJ474 yrkandena 1 och 2, 2004/05:MJ498 yrkandena 18, 35 och 48, 2004/05:MJ511 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:MJ526 yrkandena 1 och 2.

2. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ60 yrkande 2.

Reservation 1 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m52003
c02002
fp13908
kd02805
v24005
mp15002
-0000
Totalt22687036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Förenklad tillståndsprocess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ60 yrkande 3.

Reservation 2 (c)

4. 10-procentsregeln för sanering av förorenade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ498 yrkande 19.

Reservation 3 (kd)

5. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:141 till handlingarna.