Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU1

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 december 2021

Nästa händelse: Bordläggning 30 november 2021

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-23, 2021-11-18, 2021-11-11

Förslagspunkter

1. Statens budget inom utgiftsområde 18

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2022
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslagen för 2022 inom utgiftsområde 18 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2021/22:1 utgiftsområde 18 punkt 2 och motionerna

2021/22:3886 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD),

2021/22:4023 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 1 och

2021/22:4222 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 1 och

avslår motionerna

2021/22:3271 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V),

2021/22:3961 av Robert Hannah m.fl. (L),

2021/22:4023 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkandena 2-4,

2021/22:4122 av Ola Johansson m.fl. (C),

2021/22:4212 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 6 och

2021/22:4222 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 15, 23, 37, 44, 45 och 47.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2022 ställa ut kreditgarantier för nybyggnad och ändringar av bostäder, avlösen av kommunala borgensåtaganden och lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativa hyresrätter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 8 000 000 000 kronor,
2. under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 18 punkterna 1 och 3 samt avslår motion

2021/22:4023 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 5.

2. Bostadspolitiskt mål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:2602 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

3. Konsumentpolitiskt mål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2534 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkande 1 och

2021/22:4000 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 2 (L)