Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UBU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2001

Beslut

Anslag till studiestöd (UbU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd. Det nya studiemedelssystemet som infördes den 1 juli 2001 får fullt genomslag fr.o.m. 2002, vilket medför att anslagsbehovet ökar med ca 2,6 miljarder kronor. Drygt 1 miljard kronor förs över från anslaget till vuxenstudiestöd med anledning av att de särskilda vuxenstudiestöden svux och svuxa successivt avvecklas från den 1 juli 2001. (Se även 1999/2000:UbU7 ).

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-10-23
Justering: 2001-11-20
Trycklov: 2001-11-29
Reservationer 17
Betänkande 2001/02:UBU2

Anslag till studiestöd (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd. Det nya studiemedelssystemet som infördes den 1 juli 2001 får fullt genomslag fr.o.m. 2002, vilket medför att anslagsbehovet ökar med ca 2,6 miljarder kronor. Drygt 1 miljard kronor förs över från anslaget till vuxenstudiestöd med anledning av att de särskilda vuxenstudiestöden svux och svuxa successivt avvecklas från den 1 juli 2001. (Se även 1999/2000:UbU7).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-07
4

Beslut

Beslut: 2001-12-07
23 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 15 Studiestöd för budgetåret 2002, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen a) godkänner att under 2002 lån tas upp i Riksgäldskontoret för det samlade behovet för studielån om 112 900 000 000 kr (avsnitt 3.1.3); därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 15 punkt 1, b) bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål, beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 4 000 000 kr efter 2002 (avsnitt 3.1.6); därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 15 punkt 2, c) anvisar anslagen inom utgiftsområde 15 Studiestöd för budgetåret 2002 enligt uppställningen i bilaga 2 till detta betänkande. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 15 punkt 3 samt avslår motionerna 2001/02:Ub260 yrkandena 4 och 9, 2001/02:Ub449 yrkande 12, 2001/02:Ub534, 2001/02:Ub540 yrkande 1, 2001/02:Ub541 yrkandena 1 och 2 och 2001/02:Fi294 yrkande 17 i denna del.

2. Studiestöd för elever i gymnasieskolan

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub405 och 2001/02:Ub449 yrkandena 4 och 5.

Reservation 1 (kd)

3. Studiestöd för elever i gymnasiesärskolan

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub449 yrkande 3.

Reservation 2 (kd)

4. Indraget studiebidrag för elever som mobbar eller skolkar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub225 yrkande 3.

Reservation 3 (fp)

5. Grunddragen i studiemedelssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub260 yrkande 6, 2001/02:Ub449 yrkandena 1 och 7 samt 2001/02:Ub552 yrkande 1.

Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m620019
c00153
fp00106
kd03606
v34009
mp12004
-0002
Totalt217362571

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Avskaffande av inkomstprövningen vid beviljande av studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub260 yrkande 8, 2001/02:Ub383 yrkande 1, 2001/02:Ub430 yrkande 5, 2001/02:Ub434 yrkande 2, 2001/02:Ub449 yrkande 8 och 2001/02:Ub485.

Reservation 7 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m062019
c15003
fp01006
kd03606
v34009
mp11014
-0002
Totalt169108171

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Dispens från tolvterminersregeln vid beviljande av studiemedel

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub204, 2001/02:Ub260 yrkande 10, 2001/02:Ub280, 2001/02:Ub301 och 2001/02:Ub449 yrkande 11.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

8. Översyn av övre åldersgräns för studiemedel

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub449 yrkande 10.

Reservation 9 (kd)

9. Avskrivning av studielån som regionalpolitiskt medel

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub268 och 2001/02:N364 yrkande 2.

Reservation 10 (kd, mp)

10. Studiemedel för utbildning till teckenspråkstolk vid folkhögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub238, 2001/02:Ub421, 2001/02: Ub518 och 2001/02:So619 yrkande 3.

11. Studiemedel vid utlandsförlagd svensk högskoleutbildning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub206.

Reservation 11 (m)

12. Studiemedel vid studier utomlands

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub242 yrkandena 1 och 2.

Reservation 12 (m)

13. Införande av ett treterminerssystem med studiemedel

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub260 yrkande 7.

Reservation 13 (fp)

14. Utbetalningar av studiemedel med lika stora månadsbelopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub411.

15. Studiestöd vid vuxenutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub260 yrkande 5, 2001/02:Ub449 yrkande 6 och 2001/02:Ub549 yrkandena 6 och 7.

Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (fp)

16. Särskilt utbildningsbidrag för egenföretagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub349.

17. Studiesocial utredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub2 yrkande 1, 2001/02:Ub208, 2001/02:Ub244, 2001/02:Ub437, 2001/02:Ub449 yrkande 2, 2001/02: Ub500, 2001/02:Ub505, 2001/02:Sf278 yrkande 3, 2001/02:A211 yrkande 18 och 2001/02:A392 yrkande 5.

18. Utökad teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, s.k. TUFF

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub313 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:Ub330 yrkande 1.

Reservation 16 (m, kd)

19. Studielitteratur till elever med läsoch skrivsvårigheter i grundskolan och gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub240 yrkande 8.

20. Utredning om Centrala studiestödsnämndens upplåning i Riksgäldskontoret

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub414 yrkande 1 och 2001/02: Ub449 yrkande 9.

Reservation 17 (kd)

21. Bonus vid förtida återbetalning av studielån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub414 yrkande 2.

22. Rätten till studiestöd för invandrarstudenter med behov av språkutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub453.

23. Ansvar för ökade levnadskostnader vid praktik inom högre utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub272.