Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2020

Beslut

Regeringen bör utreda det kommunala utjämningssystemet (FiU15)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att tillsätta en utredning som ser över hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet, med fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. Eftersom internationell forskning visar att utjämningssystem som det svenska kan ha negativ påverkan på tillväxten bör översynen även omfatta en analys av hur systemet påverkar kommuners och regioners drivkrafter att stimulera tillväxt.

Riksdagen gjorde sitt tillkännagivande i samband med att den behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskningsrapport om den kommunala inkomstutjämningen. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade det ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Tillkännagivande om utredning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet med delvis bifall till två motionsyrkanden. Avslag på ett motionsyrkande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-26
Justering: 2020-12-03
Trycklov: 2020-12-04
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:FiU15

Alla beredningar i utskottet

2020-11-26, 2020-11-19, 2020-11-12

Regeringen bör utreda det kommunala utjämningssystemet (FiU15)

Finansutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att tillsätta en utredning som ser över hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet, med fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. Eftersom internationell forskning visar att utjämningssystem som det svenska kan ha negativ påverkan på tillväxten bör översynen även omfatta en analys av hur systemet påverkar kommuners och regioners drivkrafter att stimulera tillväxt.

Finansutskottet lade fram sitt förslag till tillkännagivande i samband med att utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskningsrapport om den kommunala inkomstutjämningen. Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar det ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-09
Debatt i kammaren: 2020-12-10
4

Beslut

Beslut: 2020-12-10
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:28 till handlingarna.

2. Översyn och analys av det kommunalekonomiska utjämningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet med fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2020/21:3757 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 1 och

2020/21:3759 av Rickard Nordin och Lars Thomsson (båda C) samt

avslår motion

2020/21:3757 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294