Riksrevisionens rapport om statliga stöd med delat myndighetsansvar

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU51

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2021

Beslut

Granskning av vissa statliga stöd som myndigheter har delat ansvar för (FiU51)

Riksrevisionen har granskat om det är välmotiverat att vissa statliga stöd har ett delat myndighetsansvar och om verksamheten är effektivt organiserad. Ofta är det en och samma myndighet som har ansvar för att pröva ärenden om statligt stöd, fatta beslut och betala ut stödet. I vissa fall är ansvaret för ett statligt stöd delat mellan olika myndigheter. I sin rapport kommer Riksrevisionen fram till att ansvarsfördelningen för flera av de stöd som granskats är väl avvägd och effektiv men att det också finns stöd där det behövs förenklingar. Revisionen lämnar en rad rekommendationer till regeringen som bland annat går ut på att låta en och samma myndighet ansvara för både beslut och utbetalning av visst stöd, istället för ett delat ansvar.

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport. Riksdagen ser positivt på att Riksrevisionen har granskat frågan om delat myndighetsansvar för vissa statliga stöd. Riksdagen konstaterar att regeringen avser att delvis vidta åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer och utgår ifrån att regeringen i sin styrning av myndigheterna kommer att arbeta vidare för att främja hög effektivitet i verksamheten och god hushållning med statens medel.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-05-25, 2021-05-18

Granskning av vissa statliga stöd som myndigheter har delat ansvar för (FiU51)

Riksrevisionen har granskat om det är välmotiverat att vissa statliga stöd har ett delat myndighetsansvar och om verksamheten är effektivt organiserad. Ofta är det en och samma myndighet som har ansvar för att pröva ärenden om statligt stöd, fatta beslut och betala ut stödet. I vissa fall är ansvaret för ett statligt stöd delat mellan olika myndigheter. I sin rapport kommer Riksrevisionen fram till att ansvarsfördelningen för flera av de stöd som granskats är väl avvägd och effektiv men att det också finns stöd där det behövs förenklingar. Revisionen lämnar en rad rekommendationer till regeringen som bland annat går ut på att låta en och samma myndighet ansvara för både beslut och utbetalning av visst stöd, istället för ett delat ansvar.

Finansutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport. Utskottet ser positivt på att Riksrevisionen har granskat frågan om delat myndighetsansvar för vissa statliga stöd. Utskottet konstaterar att regeringen avser att delvis vidta åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer och utgår ifrån att regeringen i sin styrning av myndigheterna kommer att arbeta vidare för att främja hög effektivitet i verksamheten och god hushållning med statens medel.

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.