Onsdag den 9 juni 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:137

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:137

Onsdagen den 9 juni 2021

Kl.

09.00

 

Partiledardebatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

1

Partiledardebatt

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 19 maj

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2020/21:749 av Thomas Morell (SD)
Elbilar på färja

 

4

2020/21:782 av Jörgen Berglund (M)
Dubbelspår Härnösand–Sundsvall–Gävle

 

5

2020/21:786 av Maria Stockhaus (M)
Utredningen om Bromma flygplats

 

6

2020/21:790 av Viktor Wärnick (M)
Prioritering av dubbelspårig ostkustbana

 

7

2020/21:792 av Jens Holm (V)
Biogasbilars status som miljöbilar

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

8

2020/21:FPM112 Uppdatering av industristrategin 2020: en starkare inre marknad för EU:s återhämtning COM(2021) 350

NU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

9

COM(2021) 206 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning OM HARMONISERADE REGLER FÖR ARTIFICIELL INTELLIGENS (RÄTTSAKT OM ARTIFICIELL INTELLIGENS) och OM ÄNDRING AV VISSA UNIONSLAGSTIFTNINGSAKTER
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 september 2021

TU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkande

 

10

Bet. 2020/21:JuU29 Terrorism

22 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

11

Bet. 2020/21:MJU21 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

1 res. (V)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2020/21:AU11 En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 m.m.

29 res. (M, SD, C, V, KD, L)

13

Bet. 2020/21:AU12 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft

2 res. (SD, V)

 

Socialutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2020/21:SoU24 Socialtjänst- och barnfrågor

71 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

15

Bet. 2020/21:SoU12 Internationella adoptioner

1 res. (S, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

16

Bet. 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer

39 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2020/21:SfU27 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

2 res. (S, V, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2020/21:SoU27 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen

4 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

19

Bet. 2020/21:SoU17 Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

30 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

20

Bet. 2020/21:SoU26 Förebyggande av våld i nära relationer

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2020/21:FöU6 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

9 res. (M, SD, C, KD, L)

22

Bet. 2020/21:FöU9 Skärpt kontroll över explosiva varor

4 res. (M, SD, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2020/21:KU26 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2020, m.m.

1 res. (SD)

24

Bet. 2020/21:KU27 Indelning i utgiftsområden

 

25

Bet. 2020/21:KU29 Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service

1 res. (SD)

26

Bet. 2020/21:KU33 Ett institut för mänskliga rättigheter

4 res. (S, M, SD, C, V, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

34 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

28

Bet. 2020/21:UU12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

3 res. (M, SD, V, KD)

29

Bet. 2020/21:UU9 Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

4 res. (SD, V, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

30

Bet. 2020/21:FiU51 Riksrevisionens rapport om statliga stöd med delat myndighetsansvar

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.