Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2021

Beslut

Myndigheternas utvärderingar av näringspolitiken har granskats (NU26)

Riksrevisionen har i en rapport granskat om myndigheternas effektutvärderingar av näringspolitiken håller tillräckligt hög kvalitet. En slutsats är att det finns betydande brister. Riksrevisionen rekommenderar bland annat att

  • myndigheten Tillväxtanalys i högre grad används för att utvärdera effekter av näringspolitiska satsningar
  • återrapporter görs i högre grad och med ökad tydlighet
  • syftet med uppföljningar av näringspolitiska insatser tydliggörs.

I en skrivelse instämmer regeringen delvis i Riksrevisionens synpunkter, men framhåller också att den bedrivit ett arbete de senaste åren för att förbättra uppföljningar och utvärderingar av näringspolitiska insatser.

Riksdagen välkomnade Riksrevisionens rapport och noterade att det pågår arbete inom Regeringskansliet och myndigheterna med att utveckla metoder och analyser. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-05-20, 2021-06-03

Myndigheternas utvärderingar av näringspolitiken har granskats (NU26)

Riksrevisionen har i en rapport granskat om myndigheternas effektutvärderingar av näringspolitiken håller tillräckligt hög kvalitet. En slutsats är att det finns betydande brister. Riksrevisionen rekommenderar bland annat att

  • myndigheten Tillväxtanalys i högre grad används för att utvärdera effekter av näringspolitiska satsningar
  • återrapporter görs i högre grad och med ökad tydlighet
  • syftet med uppföljningar av näringspolitiska insatser tydliggörs.

I en skrivelse instämmer regeringen delvis i Riksrevisionens synpunkter, men framhåller också att den bedrivit ett arbete de senaste åren för att förbättra uppföljningar och utvärderingar av näringspolitiska insatser.

Näringsutskottet välkomnar Riksrevisionens rapport och noterar att det pågår arbete inom Regeringskansliet och myndigheterna med att utveckla metoder och analyser. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.