Lag om skatt på avfall

Skatteutskottets betänkande 1998/99:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 1999

Beslut

Skatt på avfall som deponeras (SkU20)

En ny lag om skatt på avfall som deponeras träder i kraft den 1 januari 2000. Avsikten är att avfallsskatten ska öka de ekonomiska incitamenten att behandla avfall på ett från miljö- och naturresurssynpunkt bättre sätt. Med anledning av tre motionsförslag (v, kd, mp) gav riksdagen regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag som syftar till att stimulera användningen av deponigas för energiutvinning. Vidare gavs regeringen, med anledning av en s-motion, i uppdrag att återkommer med förslag som syftar till att cesiumhaltiga askor undantas från deponiskatt.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Skatt på avfall som deponeras (SkU20)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till lag om skatt på avfall som deponeras. Avsikten är att avfallsskatten ska öka de ekonomiska incitamenten att behandla avfall på ett från miljö- och naturresurssynpunkt bättre sätt. Med anledning av tre motionsförslag (v, kd, mp) föreslår utskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag som syftar till att stimulera användningen av deponigas för energiutvinning. Vidare föreslår utskottet, med anledning av en s-motion, att regeringen återkommer med förslag som syftar till att cesiumhaltiga askor undantas från deponiskatt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.