Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020

Försvarsutskottets betänkande 2014/15:FöU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2015

Beslut

Ny inriktning av försvaret (FöU11)

Riksdagen sa ja till förslagen i regeringens proposition om den försvarspolitiska inriktningen för åren 2016-2020. Förslaget innebär följande.

Från och med 2016 ska målet för det militära försvaret vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja landets säkerhet. Detta ska ske genom att

  • hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen
  • förebygga och hantera konflikter och krig
  • skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp
  • skydda samhället.

Målen för det civila försvaret ska från och med 2016 vara att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Krigsförbanden i Försvarsmaktens organisation får en ny inriktning från 2016. Alla delar av organisationen som har uppgifter att lösa vid höjd beredskap organiseras som krigsförband och ges ett krigsduglighetskrav. Krigsförbanden består av stående förband, kontraktsförband, hemvärnsförband och depåförband. Utöver krigsförbanden finns det en förbandsreserv och en personalreserv. Försvarsmaktens operativa förmåga bör utgå från målen för det militära försvaret och kraven på tillgänglighet i fredstid och på beredskap för intagande av höjd beredskap.

I övrigt ser riksdagen positivt på att regeringen har aviserat att den planerar att förstärka försvarsbudgeten under perioden med 10,2 miljarder kronor i de kommande budgetpropositionerna. Riksdagen välkomnar också att regeringen tänker utreda försvarets personal-, materiel- och logistikförsörjning och att den militära närvaron på Gotland ska stärkas.

De säkerhetspolitiska frågorna i regeringens proposition behandlades i försvars- och utrikesutskottets betänkande 2014/15:UFöU5.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-28
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-08
Reservationer 23
Betänkande 2014/15:FöU11

Alla beredningar i utskottet

2015-05-28, 2015-05-26, 2015-05-19

Ny inriktning av försvaret (FöU11)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen i regeringens proposition om den försvarspolitiska inriktningen för åren 2016-2020. Förslaget innebär följande.

Från och med 2016 ska målet för det militära försvaret vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja landets säkerhet. Detta ska ske genom att

  • hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen
  • förebygga och hantera konflikter och krig
  • skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp
  • skydda samhället.

Målen för det civila försvaret ska från och med 2016 vara att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Krigsförbanden i Försvarsmaktens organisation får en ny inriktning från 2016. Alla delar av organisationen som har uppgifter att lösa vid höjd beredskap organiseras som krigsförband och ges ett krigsduglighetskrav. Krigsförbanden består av stående förband, kontraktsförband, hemvärnsförband och depåförband. Utöver krigsförbanden finns en förbandsreserv och en personalreserv. Försvarsmaktens operativa förmåga bör utgå från målen för det militära försvaret och kraven på tillgänglighet i fredstid och på beredskap för intagande av höjd beredskap.

I övrigt ser försvarsutskottet positivt på att regeringen har aviserat att den planerar att förstärka försvarsbudgeten under perioden med 10,2 miljarder kronor i de kommande budgetpropositionerna. Utskottet välkomnar också att regeringen tänker utreda försvarets personal-, materiel- och logistikförsörjning och att den militära närvaron på Gotland ska stärkas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-12
Debatt i kammaren: 2015-06-15
4

Beslut

Beslut: 2015-06-16
14 förslagspunkter, 2 acklamationer, 12 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det militära försvaret och dess mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:Riksdagen godkänner regeringens förslag om det mål för det militära försvaret som ska gälla fr.o.m. 2016.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 1 i denna del och

2014/15:3095 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 11 samt

bifaller proposition 2014/15:109 punkt 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 15 4
S 102 0 0 11
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 250 43 15 41


2. Tidigare krav på operativ förmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:Riksdagen godkänner regeringens förslag om att de krav på operativ förmåga som riksdagen tidigare beslutat ska upphöra att gälla vid utgången av 2015.
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 1 i denna del och

bifaller proposition 2014/15:109 punkt 2.

3. Förändrad ambitionsnivå för Försvarsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 10 och 11,

2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2014/15:3095 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 4, 15-19 och 22-26 samt

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 15 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 1 0 19 1
KD 14 0 0 2
Totalt 232 43 34 40


4. Det civila försvaret och dess mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:Riksdagen godkänner regeringens förslag om det mål för det civila försvaret som ska gälla fr.o.m. 2016.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 1 i denna del,

2014/15:3095 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 5-10,

2014/15:837 av Boriana Åberg (M) och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 8, 55, 56 och 77 samt

bifaller proposition 2014/15:109 punkt 3.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 15 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 251 43 15 40


5. Försvarsmaktens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:Riksdagen godkänner regeringens förslag om inriktningen för krigsförband i Försvarsmaktsorganisation 2016.


Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 1 i denna del,

2014/15:3095 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 12-14 och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 23-26 och 68 samt

bifaller proposition 2014/15:109 punkt 4.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 15 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 251 43 15 40


6. Gotland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 6, 7 och 9,

2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 4 och

2014/15:1192 av Christer Engelhardt (S).

Reservation 10 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 43 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 294 15 0 40


7. Personalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 8 och 15-17,

2014/15:3095 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 21 och 27 samt

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 27.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 14 5
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 251 43 14 41


8. Könsneutral värnplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 43 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 289 20 0 40


9. Frivilliga försvarsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 14 (V)

10. Styrningen av försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 43 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 288 20 0 41


11. Materielförsörjning och väsentliga säkerhetsintressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 12-14,

2014/15:3095 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 20,

2014/15:1128 av Jeff Ahl m.fl. (SD) yrkande 5 och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 32 och 35.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 15 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 18 0 0 7
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 250 43 15 41


12. Ekonomiska förutsättningar för perioden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 4 och 5 samt

2014/15:3095 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 15 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 251 43 15 40


13. Försvarslogistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 18,

2014/15:3095 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 28 och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 45.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 15 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 251 43 15 40


14. Cyberförsvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6 och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 3 0 17 1
KD 14 0 0 2
Totalt 249 43 17 40