Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2021

Beslut

Väljare får starkare skydd när de röstar (KU6)

Väljare får starkare skydd när de röstar

Riksdagen sa ja
till regeringens förslag
om att ändra i vallagen.

Ändringarna i vallagen innebär
bland annat följande:

Det blir tydligare i vallagen
att väljaren själv ska ta sina valsedlar
och göra i ordning sina röster
ensam bakom en avskärmning
utan att andra kan se.

En väljare som till exempel
har en funktionsnedsättning
och inte själv kan ta sina valsedlar
ska kunna få hjälp med detta
av röstmottagarna
eller ha med sig en annan person
som hjälper till.

Det blir tydligare
att den som inte följer
röstmottagarnas instruktioner
kan uppmanas att lämna
val- eller röstningslokalen tillfälligt.

Valmyndigheten får ansvar för
att ta fram utbildningsmaterial
om valet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra i vallagen. Ändringarna innebär bland annat att

  • valnämnderna och utlandsmyndigheterna tar över ansvaret för att lägga ut alla valsedlar i val- och röstningslokalerna
  • valmyndigheten får ansvar för att inför varje val ta fram utbildningsmaterial om valet som länsstyrelserna och valnämnderna får tillgång till
  • det klargörs att den som inte följer röstmottagarnas anvisningar kan uppmanas att tillfälligt lämna val- eller röstningslokalen
  • det förtydligas att väljaren ska välja sina valsedlar och göra i ordning sina röster i avskildhet
  • Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan ta sina valsedlar ska kunna få hjälp med detta av röstmottagarna eller anlita en annan person som hjälper till med detta.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen. Riksdagen anser att regler bör införas om att en röstmottagare ska vara närvarande när en väljare får hjälp att rösta eller att ta sina valsedlar bakom avskärmningen, men att en utvärdering först bör genomföras vid valen 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om biträde åt väljare. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-18, 2021-12-02, 2021-12-07

Väljare får starkare skydd när de röstar (KU6)

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ändra i vallagen. Ändringarna innebär bland annat att

  • valnämnderna och utlandsmyndigheterna tar över ansvaret för att lägga ut alla valsedlar i val- och röstningslokalerna
  • valmyndigheten får ansvar för att inför varje val ta fram utbildningsmaterial om valet som länsstyrelserna och valnämnderna får tillgång till
  • det klargörs att den som inte följer röstmottagarnas anvisningar kan uppmanas att tillfälligt lämna val- eller röstningslokalen
  • det förtydligas att väljaren ska välja sina valsedlar och göra i ordning sina röster i avskildhet
  • Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan ta sina valsedlar ska kunna få hjälp med detta av röstmottagarna eller anlita en annan person som hjälper till med detta.

KU föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen. KU anser att regler bör införas om att en röstmottagare ska vara närvarande när en väljare får hjälp att rösta eller att ta sina valsedlar bakom avskärmningen, men att en utvärdering först bör genomföras vid valen 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.