Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Justitieutskottets bet 2017/18:JuU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 januari 2018

Beslut

Effektivare informationsutbyte vid arbetet med terrorhotbedömningar (JuU9)

Vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, samarbetar de tre myndigheterna Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt och Försvarsmakten. Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen om några lagändringar som ska göra att informationsutbytet mellan de olika myndigheterna blir effektivare. Ändringarna gör det möjligt för myndigheterna att, inom ramen för samarbetet vid NCT, lämna ut uppgifter till varandra elektroniskt genom direktåtkomst. Direktåtkomsten ska inte omfatta fler uppgifter än vad myndigheterna i dag kan lämna ut till varandra.

Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-30
Justering: 2017-12-14
Trycklov: 2017-12-14
bet 2017/18:JuU9

Effektivare informationsutbyte vid arbetet med terrorhotbedömningar (JuU9)

Vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, samarbetar de tre myndigheterna Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt och Försvarsmakten. Regeringen föreslår några lagändringar som ska göra att informationsutbytet mellan de olika myndigheterna ska bli effektivare. Ändringarna gör det möjligt för myndigheterna att, inom ramen för samarbetet vid NCT, lämna ut uppgifter till varandra elektroniskt genom direktåtkomst. Direktåtkomsten ska inte omfatta fler uppgifter än vad myndigheterna i dag kan lämna ut till varandra.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 mars 2018. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-23
Debatt i kammaren: 2018-01-24
4

Beslut

Beslut: 2018-01-24
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst,
2. lag om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet,
3. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:36 punkterna 1-3.