Barns möjlighet att få vård

Civilutskottets betänkande 2011/12:CU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2012

Beslut

Barn ska kunna vårdas mot den ena vårdnadshavarens vilja (CU12)

Socialtjänsten ska kunna besluta att ett barn ska vårdas mot den ena vårdnadstagarens vilja, förutsatt att vården krävs för barnets bästa. De nya reglerna gäller från den 1 maj 2012 för psykiatrisk och psykologisk utredning och behandling, behandling i öppna former samt utseende av en kontaktperson eller familj enligt socialtjänstlagen. Reglerna omfattar också vissa åtgärder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Normalt krävs båda vårdnadstagarnas samtycke för att ett barn ska få vård. Om barnet självt anses kunna samtycka till eller motsätta sig olika behandlingar krävs inget samtycke från vårdnadshavarna.

För närvarande införs ingen möjlighet för domstolar att utse ett juridiskt biträde för barn i mål som rör vårdnad, boende eller umgänge. Riksdagen har tidigare vid två tillfällen gett regeringen i uppdrag att se över frågan. Regeringen anser att frågan behöver övervägas ytterligare och kommer därför att låta utvärdera vårdnadsreformen från 2006.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-16
Justering: 2012-02-28
Betänkande publicerat: 2012-03-06
Trycklov: 2012-03-06
Reservationer 2
Betänkande 2011/12:CU12

Barn ska kunna vårdas mot den ena vårdnadshavarens vilja (CU12)

Socialtjänsten ska kunna besluta att ett barn ska vårdas mot den ena vårdnadstagarens vilja, förutsatt att vården krävs för barnets bästa. De nya reglerna ska gälla från den 1 maj 2012 för psykiatrisk och psykologisk utredning och behandling, behandling i öppna former samt utseende av en kontaktperson eller familj enligt socialtjänstlagen. Reglerna ska också omfatta vissa åtgärder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Normalt krävs båda vårdnadstagarnas samtycke för att ett barn ska få vård. Om barnet självt anses kunna samtycka till eller motsätta sig olika behandlingar krävs inget samtycke från vårdnadshavarna.

För närvarande införs ingen möjlighet för domstolar att utse ett juridiskt biträde för barn i mål som rör vårdnad, boende eller umgänge. Riksdagen har tidigare vid två tillfällen gett regeringen i uppdrag att se över frågan. Regeringen anser att frågan behöver övervägas ytterligare och kommer därför att låta utvärdera vårdnadsreformen från 2006.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-14
4

Beslut

Beslut: 2012-03-14
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 mars 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Barns möjlighet att få vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i föräldrabalken,
b) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:53 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna
2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt
2011/12:C394 av Krister Hammarbergh (M).

Reservation 1 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP02005
FP18006
C18005
SD17002
V17101
KD16003
-0010
Totalt186118144

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Juridiskt biträde för barn i vårdnadsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C6 yrkande 3, 2011/12:C7, 2011/12:C217, 2011/12:C356 och 2011/12:So658 yrkande 18.

Reservation 2 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP02005
FP18006
C18005
SD17002
V01801
KD16003
-0100
Totalt169136044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag