Finansutskottet publicerar en forskningsöversikt om den demokratiska granskningen av centralbanker

Publicerad:

Finansutskottet har låtit sammanställa en forskningsöversikt om den demokratiska granskningen av centralbanker i ett antal olika länder. Forskningsöversikten har tagits fram som en del i arbetet med att utveckla utskottets granskning av Riksbanken.

I ett stort antal länder i världen har parlament och regeringar delegerat till centralbanken att självständigt besluta om penningpolitiken, i syfte att åstadkomma och bibehålla prisstabilitet. För att denna delegering av makt till centralbanken ska uppfattas som demokratiskt legitim krävs mekanismer för granskning, kontroll och ansvarsutkrävande.

I forskningsöversikten refereras forskningsartiklar från 2008 och framåt som på olika sätt berör frågor om den demokratiska granskningen av centralbanker. Huvuddelen av forskningen i översikten handlar om olika aspekter på granskningen av enskilda centralbanker, i första hand Europeiska centralbanken, Bank of England och Federal Reserve.

Utfrågning av centralbankers ledning lyfts fram

Forskningsöversikten visar bland annat att utfrågningarna av centralbanksledningen i det ansvariga utskottet i parlamentet av flera forskare framhålls som central för det demokratiska ansvarsutkrävandet. Utskottens resurser för granskningen, expertstöd och sakkompetens lyfts i flera studier fram som avgörande för granskningens kvalitet och möjligheten att utkräva ansvar av centralbanksledningen.

Ytterligare en förutsättning för granskningen är att centralbanken är transparent och öppet redovisar skälen till sina beslut. Viss forskning finns även om formerna för parlamentets granskning av centralbanken. Här undersöks bland annat ett så kallat deliberativt ansvarsutkrävande, som innebär ett fokus på dialog och resonerande argument mellan det granskande utskottet och centralbanken.

Okonventionell penningpolitik och behovet av kvalificerad granskning

I flera forskningsstudier diskuteras om den okonventionella penningpolitik som sedan den globala finanskrisen tillämpats för att bekämpa kriser fullt ut har legat inom centralbankernas mandat, vilket i förlängningen skulle kunna påverka den demokratiska legitimiteten för bankerna. Några studier betonar i det sammanhanget behovet av en kvalificerad demokratisk granskning av centralbankerna.  

Forskningsöversikten har tagits fram som en del i arbetet med att utveckla finansutskottets granskning av Riksbanken.

Läs mer om finansutskottets uppgifter i granskningen av Riksbanken

Finansutskottets granskning av Riksbanken

Dokument

2023/24:RFR8 Den demokratiska granskningen av centralbanker – En forskningsöversikt

För mer information