Till innehåll på sidan

Den demokratiska granskningen av centralbanker - En forskningsöversikt

Rapport från riksdagen 2023/24:RFR8

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Sammanfattning

I syfte att åstadkomma och bibehålla prisstabilitet har parlament och regeringar i ett stort antal länder i världen till centralbanken delegerat uppgiften att självständigt besluta om penningpolitiken. För att denna delegering av makt till centralbanken ska uppfattas som demokratiskt legitim krävs mekanismer för granskning, kontroll och ansvarsutkrävande. Forskningsöversikten utgår från två frågeställningar, vad forskningen säger om den demokratiska granskningen av centralbanker och vilken forskning som finns om hur denna granskning påverkar centralbankers måluppfyllelse och effektivitet.

Forskningsöversikten visar bl.a. att utfrågningarna av centralbanksledningen i det ansvariga utskottet i parlamentet av flera forskare framhålls som central för det demokratiska ansvarsutkrävandet.

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.